X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10704
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2010r.


WSTĘP

W okresie stażu będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Lp. Zadania do realizacji

1.Zapoznanie się
z procedurami awansu
zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

2.Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, regulaminy, plan wychowawczy).
- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

3.Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce
pedagogicznej i matematycznej.
4.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

5.Zagospodarowanie
klasopracowni.

6.Organizowanie szkolnych konkursów
matematycznych. Udział w konkursach międzyszkolnych i współorganizowanie ogólnopolskich konkursów matematycznych oraz olimpiad przedmiotowych.

7.Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

8.Wykorzystanie wyników z egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

9.Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

10.Praca w komisji podczas egzaminu gimnazjalnego.

11.Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczo – opiekuńczego.

12.Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.

13.Współpraca z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ.

Lp. Zadania do realizacji
1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
- Pisanie sprawozdań, planów pracy, dyplomów, informacji, itp.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
- Prowadzenie dziennika internetowego.
- Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.

2.Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach.
- Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
- Prowadzenie lekcji matematyki i zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych.

3.Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji.
- Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli.
- Umieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.

§ 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

Lp. Zadania do realizacji

1.Praca w zespole przedmiotowym matematyczno – przyrodniczym.

2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stażystów i nauczycieli kontraktowych.

3.Promocja osiągnięć szkoły i własnych w szerszym środowisku.

4.Gablotka szkolna i klasowa.

5.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć.

6.Współpraca z pedagogiem
i psychologiem
szkolnym.
- Zaproszenie pedagoga na lekcje wychowawcze.
- Ciągła współpraca dotycząca
uczniów sprawiających problemy wychowawcze, uczniów posiadających opinie PPP, potrzebujących wsparcia psychologicznego lub materialnego, itp.

7.Praca w zespole wychowawczym.
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu. Omawianie problemów wychowawczych, wymiana poglądów, poszukiwanie rozwiązań.

8.Udział w konferencjach metodycznych.
- Aktywny udział w spotkaniach.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

1.Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas pierwszych.
- Opracowanie planu zajęć wyrównawczych z matematyki.

2.Przygotowanie i realizacja innego programu zajęć edukacyjnych.
- Opracowanie programu zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego.

3.Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy III.
- Opracowanie programu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
WYKONYWANIE ZADAŃ EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

Lp. Zadania do realizacji

1.
Pełnienie funkcji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- Sprawdzanie testów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w razie powołania. Praca w zespole egzaminatorów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Lp. Zadania do realizacji

1.Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjść do kina, teatru, muzeum i na wystawy.
- Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
Przygotowanie programu i innych dokumentów wyjazdowych.
- Oglądanie filmów i spektakli teatralnych. Zwiedzanie muzeów i wystaw.

2.Organizowanie uroczystości klasowych.
- Organizowanie klasowej Wigilii, Mikołajek, wielkanocnego poczęstunku.

3.Wyzwalanie w uczniach współodpowiedzialności za wizerunek szkoły.
- Przygotowywanie uczniów do pozaszkolnych konkursów.
- Przygotowanie uczniów do konkursów.
- Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu Kangur matematyczny.

4.Praca z uczniem zdolnym i słabym.
- Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych,
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. lekcje muzealne, okolicznościowe wystawy).

5.Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.
Kształtowanie świadomości ekologicznej.
- Udział w akcjach: np.: „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”.

6.Współorganizowanie imprez i uroczystości organizowanych przez środowisko lokalne.
- Współorganizowanie szkolnych i lokalnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

7.Propagowanie edukacji filmowej.

8.Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej.
- Omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki.

9.Rozpoznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej wychowanków.
- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
- Rozmowy z rodzicami, bądź prawnymi opiekunami.
- Organizowanie pomocy.
- Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Lp. Zadania do realizacji

1.Współpraca z Policją, Strażą Miejską, szkolną pielęgniarką, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki.
- Spotkania z funkcjonariuszami w przypadkach zdarzeń z udziałem uczniów.
- Zaproszenie pielęgniarki na pogadanki z uczniami.
Spotkania o tematyce profilaktyki uzależnień.
- Konsultacje z pracownikami poradni. Kierowanie dzieci na terapie i badania do poradni.

2.Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
- Organizowanie lekcji bibliotecznych.

§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

Lp. Zadania do realizacji

1.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
- Identyfikacja zjawiska, opisanie jego historii, ustalenie znaczenia problemu, postawienie prognozy, szukanie rozwiązań, nawiązanie współpracy z kompetentnymi instytucjami i osobami.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ................ .
(podpis dyrektora)
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.