X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1). Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Zadania do wykonania Formy realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

• Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza własnej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych
• Samodzielne studiowanie literatury z dziedziny pedagogiki i psychologii oraz metodyki .
• Czytanie prasy, literatury, oglądanie programów telewizyjnych.
• Modernizowanie pracowni przedmiotowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy uczniów i ich rodziców.
• Korzystanie z form pozalekcyjnych i pozaszkolnych w procesie dydaktycznym.
• Analizowanie i ewaluacja własnej działalności dydaktycznej i wychowawczej.

Współtworzenie i realizowanie
programów podnoszących jakość pracy szkoły.

• Udział w pracach zespołu ds mierzenia jakości pracy szkoły.
• Prace w zespołach zadaniowych i zespołowych.
• Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
• Realizacja wyznaczonych zadań.
• Współtworzenie i pomoc w przeprowadzaniu próbnych egzaminów gimnazjalnych
• Opracowywanie i przeprowadzanie testów kompetencji z zakresu biologii na poziomie klas gimnazjalnych
• Praca w komisjach egzaminów gimnazjalnych i poprawkowych

(§ 8 ust.2 pkt.2). Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do wykonania Formy realizacji

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej. • Poszerzanie wiedzy z zakresu obsługi komputera min poprzez studiowanie fachowej literatury i współpracę z nauczycielami informatyki

Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu w praktyce szkolnej.

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

Tworzenie prezentacji multimedialnych jako
pomocy dydaktycznych

Wykorzystanie technologii komunikacyjnej we współdziałaniu z
innymi nauczycielami.

• Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole (scenariusze, plansze, opracowania itp)
• Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania scenariuszy własnych zajęć.
• Przygotowywania uczniów do konkursów przyrodniczych.
• Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.
• opracowywanie dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem technik komputerowych
• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowych (tworzenie bazy danych, prowadzenie klasowego dziennika komputerowego)
• Przygotowywanie materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych i ich publikacja.
• Wykorzystanie programów graficznych
• Udział w forach dyskusyjnych,
• zajęcia w gronie nauczycieli.
• Publikacje informacji na szkolnej stronie internetowej

(§ 8 ust.2 pkt.3).Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania do wykonania Formy realizacji

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wybranymi metodami pracy.
• rozmowy i dyskusje
• Koordynacja programu ścieżki międzyprzedmiotowej – Edukacja Prozdrowotna.
• Stała wymiana doświadczeń, omawianie problemów i sposobów ich rozwiązywania.
• Działania interdyscyplinarne (wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, organizacja konkursów interdyscyplinarnych, współpraca w ramach Targów Edukacyjnych na terenie miasta)
• Aktywna praca w zespole matematyczno-przyrodniczym

(§ 8 ust.2 pkt.4a). Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania do wykonania Formy realizacji

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie programu dla klasy przyrodniczej.
• Opracowanie i wdrożenie klasowego programu wychowawczego zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.

(§ 8 ust.2 pkt.4b). wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,

Aktywny udział w przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych
• realizacja zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na poziomie gimnazjum

(§ 8 ust.2 pkt.4c). Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania do wykonania Formy realizacji

Realizacja zadań kulturalno wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów

Praca z uczniem zdolnym i słabym

Propagowanie zachowań
proekologicznych i prozdrowotnych.

Udzielanie pomocy dydaktyczno-wychowawczej • Organizowanie wyjazdów do kina, opery, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
• Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
• Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
• Przygotowanie uczniów do konkursów
• Prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego oraz konsultacji z przedmiotu
• Koordynacja akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata” i „Dnia Ziemi”
• Pogadanki i dyskusje w ramach godzin wychowawczych
• Koordynacja Ścieżki prozdrowotnej
• Prowadzenie zajęć w ramach Ścieżki ekologicznej
• Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów.
• Organizowanie samopomocy uczniowskiej w klasie.

§ 8 ust.2 pkt.4e). Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e).
Zadania do wykonania Formy realizacji

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, poradnią.

Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym

Współpraca z Urzędem Miasta , Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i Fundacją Ekologiczną „Silesia” • Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
• Udział w różnych imprezach organizowanych na terenie Gimnazjum nr 3 w Siemianowicach Śl.
• Prowadzenie, zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacji rodziców w ramach potrzeb klasy. Rozmowy i ankiety z uczniami
• Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
• Kontakty z psychologiem i pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych.
• Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd szkolny: apele, dyskoteki.
Kontakty z przedstawicielami Rady Rodziców w sprawach wychowawczych i organizacyjnych.
• Przygotowywanie uczniów do , imprez, spotkań organizowanych przez te instytucje:
• Konkursy ekologiczne
• Akcja „Sprzątanie Świata”
• Dzień Ziemi
• Warsztaty Ekologiczne
(§ 8 ust.2 pkt.5). Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Zadania do wykonania Formy realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.