X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Barbara Kudra
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 20010 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2013 roku

Autor zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego planu zgodnie z potrzebami szkoły lub samego nauczyciela


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającej ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2010
kopia wniosku
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji
okres stażu
dokumentacja

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - uzyskanie oceny dorobku zawodowego,
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj – czerwiec 2013
ocena dorobku zawodowego
sprawozdanie


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§8 ust.2 pkt.1 „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły - uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
- organizacja Konkursu Języka Angielskiego
- prowadzenie koła English Club dla uczniów zdolnych
- pomoc w organizacji pracowni językowej
okres stażu
okres stażu
okres stażu
2011-2012
według potrzeb
protokoły rady
potwierdzenie dyrektora
protokół konkursu

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły (szkolenia, kursy, warsztaty)
- szkolenie internetowe: kurs dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”
okres stażu
wrzesień - listopad 2010
zaświadczenia, certyfikaty

3. Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu - studiowanie literatury fachowej
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
notatki własne

4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów - opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
- aktywny udział we wdrażaniu WSO
- przeprowadzenie testu z języka angielskiego sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów po klasie trzeciej
wrzesień 2010
okres stażu
czerwiec 2011 PSO

§8 ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej i wychowawczej
- opracowywanie testów, sprawdzianów
- pisanie sprawozdań, planów itp.
- wykorzystanie Internetu w projekcie Programu etwinning
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych
okres stażu
okres stażu
Testy, sprawdziany, scenariusze zajęć,

2. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej - regularna analiza przepisów prawnych i innych informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
- korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli i wykorzystywanie w praktyce pomysłów tam zawartych
okres stażu
okres stażu
notatki własne

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach języka angielskiego - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego oraz programów multimedialnych do nauki języka angielskiego
okres stażu
zapisy w dziennikach, scenariusze lekcji


§8 ust.2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenia zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - prowadzenie zajęć otwartych
- konsultacje z innymi nauczycielami
- przeprowadzenie szkolenia w zespole przedmiotowym lub dla całej rady pedagogicznej
- pełnienie roli opiekuna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
według terminu
okres stażu
2011-2012
według potrzeb
potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach

2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy - opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- publikacja przygotowanych testów, sprawdzianów itp.
- udostępnianie zainteresowanym nauczycielom opracowanych scenariuszy zajęć 2010
okres stażu
okres stażu
publikacje www


§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie programu koła English Club skierowanego do ucznia zdolnego
2010, 2011
Program koła


§8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
- przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach unijnego Programu eTwinning mającym na celu łączenie i współpracę bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowania szkolenia nauczycieli
okres stażu
potwierdzenie dyrektora
notatki własne

2. Praca na rzecz prezentacji szkoły - założenie i opracowanie profilu szkoły na portalu eTwinning okres stażu Potwierdzenie dyrektora
3. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów - pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
- praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce,
okres stażu
okres stażu
notatki własne
notatki własne


§8 ust.2 pkt.4d.Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem francuskim w stopniu zaawansowanym - udział w kursie językowym z j. francuskiego
-samodoskonalenie
okres stażu
Zaświadczenie lub certyfikat

§8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów uczniów - opis i analiza postępowania ucznia z trudnościami wychowawczymi
- badanie wpływu sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
opis przypadku
potwierdzenia
notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.