X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10438
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię: Ewelina
Nazwisko: Tracz
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 14 „Różany Ogród”, ul. Jasna 2, Pruszków
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: Barbara Ponichter

Cel ogólny: Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż;
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż;
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt. 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L. p
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja

1
Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
- Rozporządzenie MEN z 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- określenie formy współpracy,
- opracowanie harmonogramu zajęć hospitowanych i obserwowanych oraz kontraktu.
Postępowanie kwalifikacyjne:
- §9 ust. 1 pkt. 1 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
- § 9 ust.1 pkt. 2 zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
- §9 ust.1 pkt.3 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
- §9 ust.1 pkt.4 ocenę dorobku zawodowego za okres stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego i opublikowanie w internecie.
Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i internecie.
1.09.2010
- plan rozwoju zawodowego
- kontrakt z opiekunem stażu
- dokumentacja własna (zeszyt stażu)
- scenariusze zajęć
- wnioski z zajęć (zeszyt stażu)
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
2
Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola.
Analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
-Regulamin pracy i wynagrodzenia
- Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego
- Rozporządzenie w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego
- Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego,
- Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych,
- Koncepcja rozwoju przedszkola,
- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Wrzesień, październik 2010
- zeszyt stażu
3
Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
- opracowywanie planów miesięcznych (co drugi miesiąc),
- wpisy do dziennika zajęć,
- protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami,
- prowadzenie i diagnozowanie przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci – arkusz diagnozy i obserwacji
Cały okres stażu
- wpisy w dzienniku zajęć,
- plany miesięczne,
- ksero protokołów z zebrań z rodzicami i Rady Pedagogicznej,
- arkusze diagnostyczne
4
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- Rozporządzenie MEN z 31.12.2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie MENiS z 08. 11.2001r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
- udział w szkoleniu BHP,
regulamin korzystania z ogródka przedszkolnego
Wrzesień- październik 2010
- zeszyt stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt.2)

L.p
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1
Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem
- zapoznanie z aktualnie obowiązującym w przedszkolu programem wychowania
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie ich
Wrzesień 2010

Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć,
- wnioski i autorefleksja (zeszyt stażu)
2
Wymiana doświadczeń
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- zajęcia otwarte dla rodziców
Cały okres stażu
- scenariusz zajęcia otwartego
3
Samodoskonalenie
- czytanie literatury i czasopism pedagogiczno – psychologicznych,
- szukanie w internecie ciekawych artykułów,
- ukończenie studiów uzupełniających magisterskich na kierunku edukacja wieku dziecięcego
Cały okres stażu
- spis literatury i stron internetowych
4
Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w doskonaleniu nauczycieli
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola i własnych
Cały okres stażu
- zaświadczenia
5
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- zapis planów miesięcznych w formie elektronicznej,

Cały okres trwania stażu
- teczka stażysty

6
Tworzenie własnego warsztatu pracy
- opracowanie własnych pomocy,
- zapoznanie ze zbiorami bibliotecznymi

Cały okres trwania stażu
- pomoce dydaktyczne
7
Praca na rzecz przedszkola
Opracowanie zbioru wierszy dla dzieci o tematyce patriotycznej

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt.3)

L.p
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja
1
Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku ucznia
- zapoznanie z formami współpracy z rodzicami: zebrania, dni otwarte, zajęcia otwarte, współpraca przy uroczystościach przedszkolnych, wycieczki
Cały okres stażu
- plany i protokoły zebrań,
- scenariusze uroczystości,
- karty wycieczek,

2
Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- arkusz diagnozy,
- plan pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami (ewentualnie zdolnym),
- obserwacja dzieci
Według ustaleń
- zeszyt obserwacji,
- teczki dzieci zakwalifikowanych do pracy indywidualnej wraz z pomocami dydaktycznymi i scenariuszami zajęć
3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
- czytanie literatury pedagogiczno – psychologicznej,
- współpraca z psychologiem i logopedą,
- udział w szkoleniach, kursach
Cały okres stażu
- zeszyt stażu,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenia
4
Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków
- udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich itp.,
- prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych i pozaprzedszkolnych, na wystawce w holu
Cały okres stażu
- dyplomy, zaświadczenia, sprawozdania z konkursów,
- prezentacja wytworów na tablicy w holu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt.4)

L.p
Działania i zadania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji
dokumentacja
1
Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
- obserwacja zajęć,
- rozmowa pohospitacyjna
Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć obserwowanych,
- wnioski nauczyciela stażysty zapisane w zeszycie stażu
2
Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- rozmowa pohospitacyjna
Raz w miesiącu
- scenariusze zajęć,
- samoocena (zeszyt stażu),
- wnioski (zeszyt stażu),
- refleksje opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.