X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10413
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (karta nauczyciela, rozporządzenia).
- Wrzesień 2010
- Plan rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów.

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Napisanie poprawnie sformułowanego wniosku o wszczęcie procedury awansu zawodowego do dyrektora przedszkola.
- Sierpień 2010
- Wniosek.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
Zawarcie kontraktu.
- Wrzesień 2010
- Kontrakt.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

- Hospitacje według wcześniej ustalonego harmonogramu.
- Cały okres stażu.
- Scenariusze zajęć.
Ocena prowadzonych zajęć.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

- Hospitacje według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Konsultacja.
- Cały okres stażu.
- Scenariusze zajęć.
Ocena prowadzonych zajęć.

6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

- Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
- Cały okres stażu.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.

7. Aktywne uczestnictwo w działalności rady pedagogicznej, przygotowywanie referatów na rady szkoleniowe.

- Udział w szkoleniach rady pedagogicznej. Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.
Zorganizowanie w formie odczytu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu na radę szkoleniową.
- Na bieżąco.
W czasie trwania stażu.
- Materiały i opracowania.

8. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
- Cały okres stażu.
- Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień.

9. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

- Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczki: obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy.
- Cały okres stażu.
- Dziennik zajęć, plany pracy, karty obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem.

10. Publikowanie własnych prac.

- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
- W okresie stażu.
- Zaświadczenie.

11. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. Dokonanie samooceny za okres stażu.
- Cały okres stażu
V. 2013
- Segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty, sprawozdanie.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.

- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
- Cały okres stażu.
- Scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych.

2. Współpraca z rodzicami.

- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców z propozycjami różnorodnych zabaw, ćwiczeń.Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Cały okres stażu.
- Notatki, wydruki.

3. Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną.

- Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych.
Przygotowywanie prac w formie upominków dla bliskich.
Przygotowywanie wystawek prac dla rodziców.
- Cały okres stażu.
- Prace dzieci, scenariusze.

4. Praca z dziećmi z trudnościami.

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
- Okres stażu.
- Scenariusze, wpisy do dziennika.

5. Opieka nad dziećmi zdolnymi.

- Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
- Okres stażu.
- Scenariusze, wisy do dziennika.

6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.

- Przygotowywanie ściennych gazetek związanych z aktualna porą roku, tematyką.
- Cały okres stażu.
- Zdjęcia.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Przybliżenie dzieciom najbliższego środowiska społecznego poprzez wycieczki, spacery.
Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Służbą zdrowia, z Miejską Biblioteką Publiczną, DDK, SP.
- Cały okres stażu.
- Adnotacje w dzienniku.

8. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.

- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
- Cały okres stażu.
- Rozmowy indywidualne, notatki.

9. Współpraca z innymi nauczycielami.

- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Cały okres stażu.
- Notatki, scenariusz zajęć koleżeńskich.

10. Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych.

- Przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, wybieranie jury.
- Cały okres stażu.
- Regulaminy konkursów, dyplomy, protokoły.

11. Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.

- Przygotowywanie dzieci do konkursów.
- Cały okres stażu.
- Notatki, zdjęcia, potwierdzenia dyrektora.

12. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

- Studiowanie literatury pedagogicznej.
Udział w warsztatach doskonalących.
- Cały okres stażu.
- Notatki, zaświadczenia.

13. Zorganizowanie akcji „Góra Grosza”.

- Przygotowanie potrzebnych materiałów do akcji społecznej.
- W okresie stażu.
- Potwierdzenie dyrektora.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.

- Wyszukiwanie i wydrukowywanie potrzebnych informacji.
- Cały okres stażu.
- Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2. Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.

- Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.
- Cały okres stażu.
- Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

3. Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.

- Przygotowanie dokumentacji.
- Cały okres stażu.
- Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

4. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych.

- Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.
- Cały okres stażu.
- Scenariusze zajęć.

5. Ukończenie kursu komputerowego.

- Udział w doskonaleniu zawodowym.
- Okres stażu.
- Dyplom ukończenia.

6. Wykonanie dyplomów, zaproszeń okolicznościowych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

- Zaprojektowanie i wykonanie dyplomów i zaproszeń.
- Na bieżąco.
- Wzory dyplomów i zaproszeń.

7. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.

- Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
- X-XI 2010
- Zaświadczenie.

8. Wykorzystywanie przedszkolnej strony internetowej.

- Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.
Umieszczenie na stronie internetowej propozycji zabaw dla dzieci z rodzicami.
- Na bieżąco.
- Strona internetowa, zdjęcia.


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z akresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1. Poszerzenie wiedzy z akresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
- Cały okres stażu.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.

- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
- Cały okres stażu.
- Notatki.

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Rozmowy indywdualnez dziećmi i ich rodzicami.
- Cały okres stażu.
- Arkusz obserwacji, notatki.

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dyaktycznej.
- Cały okres stażu.
- Wpisy do dziennika, notatki.


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA

1. Zapozanianie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.

- Analiza dokumentacji:
Ustawa o systemie oświaty
Karta Nauczyciela
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej
Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania.
- Cały okres stażu.
- Zabiór aktów.

2. Zapoznanie się z postawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu.

- Analiza dokumentacji przedszkola:
statutu przedszkola
obowiązujących regulaminów.
- Cały okres stażu.
- Notatki, dokumentacja.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

- Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
- Cały okres stażu.
- Potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.