X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10410
Przesłano:

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2007/2008 DLA UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU GŁĘBOKIM

Dane rodziny dziecka:
..... wychowuje się w rodzinie pełnej, jest jedynakiem. Rodzice dziecka posiadają wykształcenie średnie (matka), zawodowe (ojciec). Mama ..... nie pracuje zawodowo, ojciec w chwili obecnej pracuje.
Charakterystyka niepełnosprawności dziecka:
Z wywiadu przeprowadzonego z matką wynika, że rozwój dziecka od okresu płodowego do momentu narodzin przebiegał bez komplikacji. Według niej nie jest znana przyczyna powstałej niepełnosprawności. Po narodzinach stwierdzono u dziecka rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Od najwcześniejszych lat życia prowadzona była u dziecka rehabilitacja z poleceń lekarskich, min.: metodą Vojty i Bobathów. Prowadzona jest także terapia logopedyczna. Dziecko diagnozowane było w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w od 2004 r. W 2005 r. ..... zdiagnozowano w celu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauczania przedszkolnego, a w 2006 r. w celu orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych.
W ostatnim orzeczeniu nr ...... o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych wydanym w dniu 01.03.2006 r. zaleca się objęcie ucznia zajęciami indywidualnymi i nauczanie w warunkach domowych programem dla upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Należy:
a)stymulować rozwój psychoruchowy dziecka poprzez rozwijanie procesów orientacyjnych,
b)dążyć do kształtowania sposobów komunikowania się ..... z otoczeniem według jego możliwości,
c)wypracować indywidualny słownik dziecka poprzez różne kanały kontaktu,
d)kontynuować rehabilitację i terapię logopedyczną,
e)usprawniać chłopca w zakresie motoryki małej i dużej i wyrabiać orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
f)rozwijać zainteresowanie otoczeniem i poznawać go wielozmysłowo,
g)wdrożyć dziecko do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
h)rozwijać umiejętności ekspresyjne na różne sposoby,
i)w pracy z dzieckiem bazować na czynnościach prostych i lubianych przez niego,
j)wdrażać ..... do stałych kontaktów z rówieśnikami .
Diagnoza funkcjonalna dziecka:
Rozwój psychoruchowy chłopca znacznie opóźniony, odpowiada poziomowi upośledzenia umysłowego głębokiego stopnia. ..... w niewielkim stopniu nawiązuje kontakt werbalno-emocjonalny i wzrokowy. Mowa czynna bardzo słabo rozwinięta, chłopiec opanował kilka słów (mama, baba, daj, elo, kul, ej), potrafi zrozumieć, co się do niego mówi, dość dobrze orientuje się w zakresie najbliższego otoczenia (dom, rodzina), bywa, że ma problemy z funkcjonowaniem w nowych dla niego okolicznościach, wśród nieznanych mu osób. Gdy odczuwa dyskomfort, lęk reaguje krzykiem, piskiem. Bardzo lubi towarzystwo dzieci, próbuje oglądać programy telewizyjne, lubi słuchać muzyki, zwłaszcza rytmicznej i stara się ją nucić. Przez chwilę potrafi się skupić. Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, korzysta z pieluszek. Wymaga stałej opieki osoby dorosłej (którą sprawuje obecnie matka). Jest niesprawny ruchowo, przy podpartym tułowiu siedzi, ale nie pełza, nie raczkuje i nie chodzi.

Główne cele edukacyjne w roku szkolnym 2007/2008:
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu nr ...... o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych wydanym przez P.P.P. głównymi celami edukacyjnymi w roku szkolnym 2007/2008 będą:
a)kontynuacja wprowadzania struktury miejsca, czasu, osób,
b)dalsze poszukiwanie sposobów porozumiewania się z dzieckiem i dziecka z otoczeniem,
c)dostarczanie wrażeń zmysłowych (stymulacja polisensoryczna),
d)wielozmysłowe poznawanie otoczenia domowego i środowiska naturalnego wokół domu,
e)dalsza stymulacja rozwoju motoryki i poszerzanie zakresu możliwości manipulacyjnych,
f)wspomaganie rozwoju poznawczego chłopca,
g)dalsze integrowanie dziecka z grupą rówieśniczą.

Cele ogólne i szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych sfer rozwoju:

KOMUNIKOWANIE SIĘ:
Cel główny: Rozszerzanie możliwości werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się z dzieckiem i dziecka z otoczeniem.

Cele szczegółowe:
1.Odczytywanie płynących od chłopca komunikatów przez różne kanały kontaktu (wzrok, słuch, gesty, dotyk) i odpowiadanie na nie (wzmacnianie pozytywne).
2.Stymulowanie do werbalizacji na zasadzie „echa”.
3.Dalsze wypracowywanie indywidualnego słownika dziecka.
4.Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia oddechowe, dźwiękonaśladowcze, masaże aparatu artykulacyjnego.
5.Rozwijanie umiejętności rozumienia i wykonywania prostych poleceń tj.: daj, weź, połóż, pokaż, jedz, pij.

MOTORYKA MAŁA:
Cel główny: Dalsze poszerzanie możliwości manipulacyjnych.

Cele szczegółowe:
1.Podtrzymywanie dotychczas wypracowanych zdolności manipulacyjnych dziecka.
2.Poszerzanie schematów manipulacyjnych o nowe czynności tj.: wkładanie przedmiotów (zabawek) i wyjmowanie pod kontrolą wzroku, włączanie klawiszy zabawek grających, chwytanie i bazgranie po papierze pędzlami, dużymi kredkami, flamastrami a także malowanie dłońmi po papierze, chwytanie sztućców i trafianie nimi do buzi.
3.Dalsze uwrażliwianie dłoni poprzez zmysł dotyku w pracy z różnymi tworzywami naturalnymi typu: kasze, ryż, makarony, kasztany, liście itp. oraz w pracy z żywiołami tj.: woda, powietrze, ogień, ziemia, praca z masami przekształcalnymi. Masaże dłoni i palców, zabawy paluszkowe.
4.Dalsze kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy manipulacyjne, zabawy z piłkami lub balonem, przekładanie przedmiotów z ręki do ręki, zgniatanie i przedzieranie papieru.

MOTORYKA DUŻA:
Cel główny: Usprawnianie motoryki ciała.

Cele szczegółowe:
1.Kontynuacja ćwiczeń według Programu Aktywności autorstwa M. i Ch. Knilla z podkładem muzycznym wyrabiających orientację w schemacie ciała i przestrzeni.
2.Uwrażliwianie ciała na różnego typu doznania termiczne tj.: zimno, ciepło, gorąco.
3.Rozwijanie poczucia własnej tożsamości i poznawanie własnego ciała poprzez ćwiczenia według elementów metody ruchu rozwijającego autorstwa W. Sherborne.
4.Ćwiczenia w utrzymaniu prawidłowej pozycji stojącej z wykorzystaniem pionizatora rehabilitacyjnego.
5.Ćwiczenia płynności ruchów poprzez kołysanie w różnych płaszczyznach, obroty, tańce.
6.Ćwiczenia równoważne z wykorzystaniem walca.
7.Masaż relaksacyjny ciała.

FUNKCJE SAMOOBSŁUGOWE:
Cel główny: Wykonywanie czynności samoobsługowych na optymalnym dla chłopca poziomie.

Cele szczegółowe:
1.Sygnalizowanie w każdy możliwy sposób: głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych.
2.Ćwiczenie kolejności sekwencji ruchów przy wkładaniu pokarmów stałych (ciastek, paluszków itp.) do buzi za pomocą dłoni.
3.Ćwiczenie umiejętności samodzielnego kierowania napoju z rurką do buzi i jego picie.
4.Ćwiczenie nabijania jedzenia na widelec i wkładania go do buzi.
5.Ćwiczenie umiejętności zdejmowania butów, wkładania i wyjmowania rąk z rękawów.
6.Ćwiczenie ruchów mycia dłoni w wodzie.
7.Ćwiczenie siedzenia z podparciem i bez podparcia.

FUNKCJE POZNAWCZE:
Cel główny: Wydłużenie czasu koncentracji i wspomaganie rozwoju spostrzegania.

Cele szczegółowe:
1.Podążanie wzrokiem za przedmiotami i źródłem światła.
2.Ćwiczenia z przedmiotami wydającymi dźwięk, wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, wystukiwanie rytmów.
3.Ćwiczenia w różnicowaniu smaków, zapachów.
4.Reagowanie na zmiany natężenia światła, hałasu, temperatury, podmuchy powietrza.
5.Dotykanie, przesypywanie, ugniatanie, rozcieranie na ręce i na innych częściach ciała piasku, ryżu, kisielu itp.
6.Przelewanie, chlapanie, reagowanie na temperaturę wody.
7.Słuchanie piosenek, melodii, czytanych przez nauczyciela treści.
8.Wsłuchiwanie się w naturalne dźwięki: głosy ludzi, śpiew ptaków, głosy zwierząt, odgłosy dochodzące z ulicy, hałasy bawiących się dzieci.
9.Masaże rąk i całego ciała olejkami i przedmiotami o różnej fakturze.

FUNKCJE SPOŁECZNE:
Cel główny: Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu i nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości dziecka.

Cele szczegółowe:
1.Podtrzymywanie umiejętności reagowania na własne imię i rozpoznawania własnej osoby w lustrze.
2.Ćwiczenia w sygnalizowaniu własnych potrzeb i emocji.
3. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawach i ćwiczeniach.
4.Ćwiczenia form grzecznościowych: podawanie ręki na powitanie, machanie dłonią na pożegnanie.
5.Wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa przez: przytulanie, głaskanie, obejmowanie, delikatne masaże.
6.Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi werbalnie i niewerbalnie.

......................
akceptacja dyrektora szkoły

............... akceptacja rodzica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.