X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10246
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Miejskim nr 36 w Sosnowcu

mgr Monika Surlej - Kryla

nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 36 w Sosnowcu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Przewidywany termin ukończenia stażu: 31. 05. 2011 rok
Opiekun stażu: mgr Iwona Galon
Posiadane kwalifikacje: mgr z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
1. Znajomość procedury ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
L.p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Napisanie planu rozwoju zawodowego. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego. IX 2010

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem. Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem. IX 2010

Zadania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku.
2. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja.
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
Organizacja zajęć dydaktycznych.
Wyciągi z protokołów Rad Pedagogicznych.

Plany miesięczne.
Cały okres stażu

4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy). Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania. IX 2010

5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki. Dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi. Notatki własne. IX/X 2010

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.

Udział w szkoleniu BHP. Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. IX/X 2010

7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań. Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.
Udział w programie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Notatki własne lub ksero dokumentacji.

Zaświadczenia. Cały okres stażu

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć. Teczka stażysty. Cały okres stażu

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg realizacji przyjętego planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji stażu.
V 2011

10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Wniosek.

Dokumentacja stażu. V 2011

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt)
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja. Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii. Raz w miesiącu

12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Notatki własne.

Wnioski i autorefleksja. Raz w miesiącu

13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN. Cały okres stażu

14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej. Bibliografia literatury psychologiczno-pedagogicznej. Cały okres stażu

15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej. Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego Teczka stażysty.

Płyta z zapisem elektronicznym.

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie. Cały okres stażu

16. Wymiana doświadczeń. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami. Notatki własne.
Zajęcia otwarte dla rodziców. Cały okres stażu

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów(§ 6 ust. 2 pkt 3)

17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza. Prowadzenie kart obserwacji. Karty obserwacji dziecka. Cały okres stażu

18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych. Rozmowy w zespole wychowawczym.
Analiza Karty Informacyjnej Dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne). Karta Informacyjna Dziecka.
Notatki własne. Cały okres stażu

19. Współpraca z rodzicami. Organizacja spotkań z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę.

Angażowanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
Sprawozdanie.
Notatki własne.
Lista obecności.
Dokumentacja fotograficzna.
Cały okres stażu

20. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Organizowanie i współorganizowanie spotkań z przedstawicielem następujących zawodów:
-Policjant;
-Strażak;
-Leśniczy

Organizowanie i współorganizowanie spotkań z pracownikami Biblioteki Miejskiej w Sosnowcu –Maczki, współpraca z Domem Kultury „Kazimierz” Notatki własne.
Potwierdzenia
Zdjęcia.

Cały okres stażu

21. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Konsultacje z gronem pedagogicznym.
Bibliografia

Notatki własne.

Cały okres stażu

5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust. 2 pkt 4)

22. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu IX 2010

23. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji. Raz w miesiącu przez cały okres stażu

24. Obserwacja zajęć przez opiekuna lub innego nauczyciela. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi. Raz w miesiącu przez cały okres stażu

25. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć. Cały okres stażu

26. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Teczka stażysty. V2011

6. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki.

27. Zadania związane z planem rocznym przedszkola. Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Pasowanie na starszaka, Jasełka, Bal Przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Pożegnanie starszaków.
Dekoracja przedszkola.
Współpraca z hospicjum w programie „Pola Nadziei”
Udział w programie ekologicznym „Kubusiowy Przyjaciel Natury”
Udział w programie „Góra Grosza” Scenariusze zajęć. Notatki własne.
Zaświadczenia. Potwierdzenia. Zdjęcia.
Cały okres stażu
28. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Udział wychowanków w konkursach o różnorodnej tematyce. Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów. Cały okres stażu

29. Tworzenie kroniki elektronicznej prowadzonej grupy. Wykonywanie zdjęć i umieszczanie ważnych momentów z życia przedszkolnego dzieci Notatki własne.
Zdjęcia, prezentacja multimedialna. Cały okres stażu

30. Przeprowadzenie obserwacji pod kątem ryzyka i zagrożenia dysleksją dzieci w wieku przedszkolnym. Wykonywanie arkusza obserwacji.
Przeprowadzenie obserwacji.
Współpraca z gronem pedagogicznym. Notatki własne,
Wypełnione Arkusze obserwacji,
Bibliografia. Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.