X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10241
Przesłano:

Mini - konkurs matematyczny; jednostki i działania. Scenariusz zajęć świetlicowych

I. Ogólny cel edukacyjny: Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez gry i zadania matematyczne.

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
- Zna podstawowe i pochodne jednostki długości i czasu
- Jest zobligowany do twórczego myślenia
- Rozumie, jak ważna jest w codziennym życiu umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych
- Potrafi sprawnie wykonywać w pamięci proste działania matematyczne
- Potrafi współdziałać w zespole w wykonywaniu zadań.

II. Zasady: indywidualizacji, akceptacji, pomocy, związku teorii z praktyką.
Zasady oligofrenopedagogiki:
- zasada dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów;
- z. aktywnego i świadomego udziału wychowanka w pracy pedagogicznej;
- z. integracji nauczania z wychowaniem;
- z. trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalszego ich doskonalenia.

III. Metody: werbalna, zadaniowa, praktycznego działania.
IV. Forma: praca zespołowa (w zespołach 3-osobowych).
V. Środki dydaktyczne: test wyboru – kserokopie, zestawy zadań, tangramy – układanki geometryczne, plansza z krzyżówką, tablica, flamastry.

VI. Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczestników zajęć i Gości.
2. Krótkie przedstawienie zasad konkursu. Zachęcenie do rywalizacji.

3. I etap konkursu – Test wyboru.
Każda drużyna otrzymuje kserokopię testu składającego się z 10 pytań. Po każdym pytaniu znajdują się cztery warianty odpowiedzi, z których jedna jest właściwa.
Czas: 15 minut. Punktacja: 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź.

4.”Szybkie pytania”.
Na pytanie odpowiada zespół, który zgłosi się jako pierwszy.
1) Ile jest cyfr? (10).
2) Kąt półpełny to kąt mierzący ...... stopni. (180)
3) Metr sześcienny jest jednostką ............ (objętości).
4) Pole powierzchni jest mierzone w ......... (m2).
5) Ile sekund liczy godzina? (3600).
6) Jak nazywamy wynik mnożenia? (iloczyn)
7) Jeden decymetr to ile metrów? (0,1)
8) Przez jaką liczbę nie można dzielić? (0)
9) Ile razy trzeba złożyć arkusz papieru, aby otrzymać z niego notes 16-kartkowy? (4 razy).
10) Ile godzin liczy tydzień? (168).
Punktacja: 1 pkt za każdą dobrą odpowiedź.

5. „Odkryj nazwy rzek”.
Polecenie: W każdym pasku znajduje się kilka liter oraz przyporządkowane im działania matematyczne. Oblicz wyniki tych działań i ułóż je narastająco. Po podstawieniu liter otrzymasz rozwiązanie - nazwy pięciu polskich rzek.
1. Odra; 2. Narew; 3. Noteć; 4. Pilica; 5. Warta.
Drużyny rozwiązują zadanie do momentu, w którym pierwszy zespół odkryje wszystkie nazwy rzek.
Punktacja: po 1 punkcie za każdą odgadniętą nazwę.

6. Krzyżówka.
Drużyny kolejno wywołują numery haseł, które chcą odkryć. Za odgadnięty wyraz zespół otrzymuje 1 punkt. Wyrazy wpisywane są poziomo lub pionowo do diagramu umieszczonego na dużym arkuszu papieru.
1) Dla liczby 7 jest nią np. 14, 21, 35, ...
2) 0,5 inaczej.
3) Setna część metra.
4) Wynik odejmowania tych samych liczb.
5) Najdłuższa cięciwa.
6) Liczba, która ma tylko dwa dzielniki.
7) Punkt dzielący odcinek na dwie równe części.
8) Dziesięć dziesiątek.
9) Niezbędny do rysowania okręgu.
10) Wynik odejmowania.
11) Liczba w mnożeniu.
12) Efekt pewnych obliczeń.
13) Wynik mnożenia.
14) Największy wspólny dzielnik liczb 14 i 35.
15) 60 sekund.
16) Własność dodawania.
17) Wynik dzielenia.
18) Jednocyfrowa liczba parzysta.
19) Maszyna licząca.
20) Dział matematyki.

7. Podsumowanie wyników. Następuje zsumowanie zapisanych na tablicy punktów, uzyskanych przez drużyny w teście i pozostałych zadaniach. Wyróżnienie drużyny zwycięskiej.
8. Podsumowanie zajęć. Ocena zaangażowania uczestników. Zachęcanie do dalszego udziału w konkursach.
9. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.