X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10212
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2010r. - 31.05.2013r.
Opiekun stażu:
§7 ust. 2 pkt 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach”

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego VIII/ IX 2010

VIII/ IX 2010

V/ VI 2013 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu, określającego zasady
współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
• Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna
• Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu IX 2010
Zgodnie z harmonogramem Kontrakt
Potwierdzenie opiekuna stażu, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku
Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp., Cały okres stażu Dokumentacja procedury awansu zawodowego
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• Analiza literatury fachowej, gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej, w szczególności związanej z nauczanym przedmiotem
• Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów szkolnych itp.
• Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych - tabele gramatyczne, postery, gazetki
• Opracowanie narzędzi diagnozujących - testów, narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych Cały okres stażu


Systematycznie przez cały okres stażu Wykaz zgromadzonych pozycji


Zbiór zestawów testów, narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych

Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. angielskiego
• Stosowanie aktywnych metod nauczania Wg potrzeb


IX 2010
Cały okres stażu Potwierdzenia opiekuna


PSO
Opracowanie programu pracy szkolnego koła zainteresowań
• Opracowanie programu pracy Szkolnego Kółka Języka Angielskiego IX 2010 Program kółka
Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych
• Przygotowanie uczniów do konkursów Cały okres stażu Scenariusze konkursów, dyplomy, zdjęcia
Udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych
• Przygotowanie dekoracji imprez szkolnych, współorganizowanie i organizowanie uroczystości szkolnych Wg potrzeb Zdjęcia, potwierdzenia,
scenariusze
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy ocen, notatek Cały okres stażu Notatki
Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
• Publikacje scenariuszy lekcji lub konkursów XI 2010
Cały okres stażu Potwierdzenie


Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych
• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej
• Wykonanie projektów o różnej tematyce w j. angielskim Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne, fotografie, plakaty
Prace wykonane przez uczniów
Ewaluacja metod pracy • Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy Cały okres stażu Korekty w planach nauczania
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Opis realizacji zadań ujętych w planie, autorefleksja VI 2013 Sprawozdanie ze stażu

§7 ust. 2 pkt 2

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych
• Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki Wg potrzeb Zapisy w dzienniku, notatki
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
• Kontakty z rodzicami
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem
• Indywidualizacja nauczania ( użycie różnorodnych metod nauczania )
• Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach języka angielskiego oraz podejmowania prac dodatkowych

Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, poświadczenia
Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura wolnego czasu)
• Prowadzenie imprez szkolnych (dyskoteki, wspólne wyjazdy i wyjścia) Cały okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, karta wycieczki
Organizowanie konkursów • Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów:
- „Szkolny mistrz języka angielskiego” dla klas IV – VI
- plastycznego dla uczniów klas I - III
- Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English in use” V 2011 - 2013
Regulaminy konkursów, sprawozdania
Organizowanie akcji szkolnych
o charakterze charytatywnym • Zbiórka rzeczy dla biednych dzieci pod hasłem
„ I Ty zostań Mikołajem” XII 2011
XII 2012
XII 2013 Sprawozdanie, potwierdzenie


§7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu
• Konsultacje z nauczycielem informatyki Podczas stażu Spis adresów portali

Publikacje w Internecie
• Opublikowanie scenariuszy lekcji lub imprez W okresie stażu Publikacje na stronach internetowych
Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej
• Zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas lekcji Podczas stażu Prezentacja PowerPoint
Korzystanie z komputera podczas zajęć dydaktycznych
• Nauka języka angielskiego przy użyciu komputera Według potrzeb Zapis w dzienniku lekcyjnym
Udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji interpersonalnej
• Wykorzystanie pozyskanej wiedzy do promowania sposobów komunikowania się wśród uczniów Podczas stażu Zaświadczenie

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• Korzystanie z Internetu - wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
• Śedzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/
Według harmonogramu

Notatki własne

§7 ust. 2 pkt 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
• Aktywny udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne, dotyczących nowości, zmian w programach nauczania i podstaw programowych w nauczaniu języków obcych Przez cały okres stażu Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
Współpraca z Samorządem Szkolnym
• Pomoc w realizacji zadań wynikających z planu pracy samorządu
• Zorganizowanie charytatywnej akcji zbiórki rzeczy dla biednych dzieci pod hasłem „ I Ty zostań Mikołajem” W okresie stażu
XII 2011, 2012,
2013 Potwierdzenie
Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
• Analiza wyników w nauce
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej Cały okres stażu Zapisy w dzienniku
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• Identyfikacja problemu
• Rozwój i znaczenie
• Prognoza
• Propozycje rozwiązań
• Efekty oddziaływań W okresie stażu Opis i analiza przypadków, rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych, pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły
Warsztaty pedagogiczne dla rodziców
• Prelekcje podczas spotkań rodzicielskich Wg potrzeb przez cały okres stażu Adnotacja
w dzienniku,
tekst prelekcji
Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną
• Rozpoznawanie trudności szkolnych, realizowanie zaleceń poradni Cały okres stażu Notatki


§7 ust. 2 pkt 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi oświaty
• Systematyczna analiza aktów prawnych
• Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego Podczas stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut szkoły
• Program wychowawczy
• Program profilaktyczny
• Wewnątrzszkolny system oceniania
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Podczas stażu Potwierdzenie opiekuna stażu
Przestrzeganie przepisów BHP
• Uczestniczenie w szkoleniu BHP
• Stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno- wychowawczej Podczas stażu Zaświadczenie

Współpraca z kuratorami społecznymi i sądowymi
• Spotkania, rozmowy, wspólne ustalanie działań Według potrzeb Notatki w dzienniku


Zatwierdzam do realizacji: ........................................
podpis nauczyciela
................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.