X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10207
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Lilia Winiarska
Nauczyciel: nauczyciel klasy 4 dla dzieci z autyzmem
Posiadane kwalifikacje stażysty : studia magisterskie na kierunku filologia polska, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki
Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2010 r. Zakończenie stażu: 31.05. 2011 r. Opiekun stażu: Iwona Domańska

§ 6 ust. 2 ptk 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego (analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego, - znajomość aktów prawnych, stworzenie planu rozwoju)

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu (omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, podpisanie kontraktu z opiekunem stażu)

3. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów) – Teczka stażysty)

4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki szkolno- wychowawczej (Analiza dokumentacji: statutu Ośrodka i dokumentów około statutowych, Programu Wychowawczego Ośrodka, szkolnego Programu Profilaktycznego - Zapis w dokumentacji przebiegu stażu)

5. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji (Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) - Plany miesięczne, prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań (Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Uczestnictwo w zespołach samokształceniowych WDN)

7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce)

§ 6 ust. 2 pkt 2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja, wnioski z obserwacji, przykładowe scenariusze z zajęć prowadzonych przez opiekuna)

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja, scenariusze zajęć, wykaz spotkań)

3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli (Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły zgodnie z harmonogramem WDN, zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych (Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej, spis literatury metodyczno – pedagogicznej)

5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej (Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji, przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych, publikacja w Internecie planu rozwoju)

§ 6 ust. 2 pkt 3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej (Analiza dokumentów, obserwacja, wywiad środowiskowy, właściwe prowadzenie dokumentacji uczniów)

2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim (rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas)

3. Współpraca z rodzicami uczniów (zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie, pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki, udział w zebraniach z rodzicami, konsultacje dla rodziców, sprawozdanie, dokumentacja szkolna)

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych (czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej)

§ 6 ust. 2 pkt 4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków)

2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności (Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.