X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1011
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy IV

Jestem nauczycielem wspomagającym, pracującym od 9 lat w Zespole Szkół Integracyjnych. W swojej pracy spotykam się z dziećmi o różnych dysfunkcjach rozwojowych m.in. upośledzeniem umysłowym, dysfunkcją ruchu czy dziećmi niedosłyszącymi.
Wraz z nauczycielem wiodącym prowadzę zajęcia z j.angielskiego. Lekcje z tego przedmiotu odbywają się w grupie z dziećmi zdrowymi, prowadzonej przez nauczyciela wiodącego.

Poniżej przedstawiam konspekt zajęć z j. angielskiego dla klasy IV, zrealizowany w jednej z klas, w której prowadzę zajęcia.


Informacja o dzieciach, które uczęszczają do klasy.

Klasa liczy 19 uczniów, w tym 10 chłopców i 9 dziewczynek. W zespole klasowym pracują razem dzieci zdrowe i niepełnosprawne. W grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajduje się czworo dzieci niepełnosprawnych. Dwie dziewczynki z obustronnym odbiorczym niedosłuchem głębokiego stopnia, porozumiewające się językiem mówionym, które w związku z tym mają trudności w rozumieniu tekstów czytanych, posiadają mały zasób słownictwa. Jedna dziewczynka z obustronnym odbiorczym niedosłuchem ucha prawego w stopniu głębokim i ucha lewego w stopniu umiarkowanym, będąca w dobrym kontakcie słownym oraz dziewczynka z dysharmonijnym rozwojem intelektualnym, dysfunkcją narządu ruchu po MPD (niedowład spastyczny czterokończynowy)

Uczniowie objęci są stałą opieką nauczyciela wspomagającego i logopedy. Dzieci realizują materiał z języka angielskiego dostosowany do ich indywidualnych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń PPP. Praca odbywa się w oparciu o schematy zdań, konstrukcji opisów, plansze z liczbami zapisanymi słownie.
Uczniowie niepełnosprawni dobrze funkcjonują w zespole klasowym, spotykają się w szkole i poza nią razem z innymi kolegami.


ZAŁOŻENIA LEKCJI:

Uczniowie klasy IV znają już zasady stosowania liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników oraz proste konstrukcje zdaniowe z wykorzystaniem odmiany czasownika „have got” w liczbie pojedynczej.

TEMAT: Animals on the farm – Zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim.


(Jest to lekcja wprowadzająca do nowego działu gramatyczno – leksykalnego. Zajęcia mogą być prowadzone, np.: w oparciu o podręczniki: Friends, Sky)

Cele ogólne lekcji:

- wzbogacanie słownictwa w j.angielskim,
- doskonalenie wymowy i pisowni,
- wyrabianie umiejętności uważnego słuchania i różnicowania prostych słów
w j. angielskim,
- wyrabianie umiejętności rozumienia pojęć i instrukcji,
-integracja uczniów,

Cele szczegółowe:

A
- uczniowie znają nazwy podstawowych zwierząt gospodarczych w j. polskim
i j.angielskim,
- znają i nazywają zwierzęta hodowane na farmie, przedstawione na ilustracjach,
B
- rozumieją usłyszane słowa w j.polskim i angielskim,
C
- umieją klasyfikować zwierzęta ze względu na ich występowanie,
D
- potrafią wykorzystać zdobyte wiadomości podczas wypełniania krzyżówek, rozsypanek literowych,

Metody i formy: Praca z książką, ćwiczenia praktyczne, praca indywidualnaPrzebieg zajęć:

1. Rozmowa wprowadzająca na temat zwierzątek, które znają uczniowie.
Uczniowie podają nazwy zwierząt. Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili zwierzątka hodowane w gospodarstwie wiejskim, podchodzili do tablicy
i przypinali ilustracje zwierząt, o których mówią. Na prośbę nauczyciela uczniowie niedosłyszący, po wskazaniu ilustracji, powtarzają nazwy obserwowanych zwierząt (w j.polskim).

2. Nauczyciel prosi kolejno wskazane dzieci, aby podchodziły do tablicy
i przypinały pod ilustracjami zwierząt napisy z ich nazwami w j.polskim.
Po wykonaniu zadania wszyscy razem czytają głośno podpisy i jednocześnie obserwują ilustracje wskazywanych zwierząt.

3. Nauczyciel informuje uczniów, że będą teraz poznawać nazwy zwierząt gospodarczych w j.angielskim. Wskazuje ilustrację, nazywa widziane zwierzę
i prosi uczniów o powtarzanie nazw. Najpierw powtarzają wszyscy uczniowie razem, następnie pojedynczo.

4. Nauczyciel mówi uczniom, iż nauczą się teraz pisowni nazw poznanych zwierząt Zaznacza, iż w j.angielskim istnieją różnice w wymowie i pisowni wyrazów.
Następnie wskazuje ilustracje, wypowiada głośno nazwę widzianego zwierzęcia i umieszcza pod obrazkiem podpis. Prosi uczniów o wspólne kilkakrotne przeczytanie słów. (wspólnie i indywidualnie)
Nauczyciel wspomagający cały czas kontroluje poprawność czytania i wypowiedzi uczniów, podpowiada. Można dodatkowo podpisać uczniom wymowę.

5. Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie kolejnego zadania.
Uczniowie słuchają wypowiedzi nauczyciela. Nauczyciel podaje nazwy zwierząt widniejących na ilustracjach na tablicy w j.angielskim. Uczniowie mają powiedzieć nazwę jakiego zwierzęcia usłyszeli. Następnie wybrany uczeń podchodzi do tablicy i wskazuje ilustrację zwierzęcia, o którym mowa. Po wykonaniu poszczególnych elementów można powtórzyć wspólnie nazwę zwierzęcia.

Nauczyciel wspomagający kilkakrotnie wypowiada nazwy zwierząt podanych przez nauczyciela wiodącego.

6. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie :”Have you got any animals? – Czy ty masz jakieś zwierzę?
Uczniowie odpowiadają.

Nauczyciel jednocześnie zwraca uwagę uczniów na poprawne odpowiedzi w j.angielskim. Zapisuje na tablicy schematy odpowiedzi (w ramach przypomnienia)

Yes, I have
No, I have not
I have got ………….. (nazwa zwierzęcia)

Nauczyciel wspomagający wyjaśnia uczniom treść pytania w j.polskim. Cały czas wskazuje kolejność wypowiedzi posługując się wzorami odpowiedzi.
Przypomina uczniom o schemacie zdania oraz brzmieniu nazw zwierząt.
Należy pamiętać o wolniejszym tempie pracy grupy. (można zrezygnować ze stosowania konstrukcji zdania i uczniowie mogą odpowiadać podając tylko liczbę i rzeczownik w j.angielskim)

7. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie w parach kolejnego zadania. Uczniowie otrzymują jedną ilustrację przedstawiającą zwierzęta gospodarcze (np.: 2 świnki, 3 krowy…). Ich zadaniem jest podpisać w j.angielskim ilustracje podając słownie ilość i nazwę zwierzęcia.

Nauczyciel wspomagający przed przystąpieniem do zadania powinien przypomnieć z uczniami liczby 1 - 20 ich wymowę (podać pisownię na planszy pomocniczej)
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na zasady użycia liczby mnogiej rzeczowników oraz wymowę i pisownię liczb.

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
Następnie prosi wybranych uczniów aby pokazali wszystkim swoją ilustrację i powiedzieli korzystając z konstrukcji zdania „ I have got…” co mają na obrazku.

8. Nauczyciel podsumowuje zajęcia. Dla utrwalenia materiału w domu zadaje uczniom ćwiczenie, polegające na podpisaniu ilustracji zwierząt. (podręcznik SKY ex.1 page.44).

9. Nauczyciel dziękuje uczniom za wspaniałą pracę na zajęciach, ocenia aktywność uczniów.

Przez cały czas trwania zajęć uczniowie niepełnosprawni muszą mieć wydawane krótkie polecenia. Należy dodatkowo ich naprowadzać, pokazywać wszystko na schematach i przykładach, materiał słuchowy powtarzać wielokrotnie.
Ważne jest aby uczniowie siedzieli blisko nauczycieli i tablicy i jednocześnie mogli obserwować kolegów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.