X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8838
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zespół Szkół Nr 109 w Poznaniu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Kornelia Maria Danielewicz

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2010 roku

Data zatwierdzona do realizacji.......................

Podpis dyrektora........................................


Poznań, dnia...........................
Nauczany przedmiot – język niemiecki
Imię i nazwisko opiekuna stażu –
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2009


WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9c pkt. 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.
W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu rozwoju zawodowego.

Podpis wnioskującej

. ..................................

Podpis dyrektora

........................................


Poznań, dnia.............................
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009 r.
Czas trwania stażu do 31.05.2010 r.
Opiekun stażu:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia

7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
8. Pogłębianie kontaktów z wychowawcami klas.


A. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

(Tabela - dop. red.)

L.p.
Cel, zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
a) Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awansu zawodowego nauczyciela)
b) Ustawa o systemie oświaty
c) Najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
- Spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
IX 2009
na bieżąco
w okresie stażu
znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów
2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
a) określenie zakresu obowiązków stażysty
b) określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu
c) określenie zasad komunikowania się
i współpracy
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
- konsultacje
IX 2009
raz w miesiącu
kontrakt
zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
3.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki
- analiza dokumentacji szkoły:
a) Regulamin pracy Zespołu Szkół w Poznaniu
b) Wewnątrzszkolny system oceniania
c) Statut szkoły
d) Regulamin oceniania pracy nauczycieli
IX- X 2009
notatki z analizy dokumentów
4.
Udział
w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji
- udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- udział w Radach Pedagogicznych
na bieżąco
- zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli
-lista obecności z Rad Pedagogicznych
5.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
sprawozdanie
V 2010
treść sprawozdania
6.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
przedstawienie dokumentacji ze stażu VI 2010 wniosek wraz
z dokumentacją formalną


B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć.

1.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie konspektów zajęć
- omawianie przeprowadzonych zajęć
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy
raz w miesiącu
konspekty zajęć, karty hospitacji
2.
Opracowanie planów pracy
- miesięczne plany pracy
raz w miesiącu
plany pracy
3.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli)
- hospitacja zajęć wg wcześniej określonych zasad
- zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
raz w miesiącu
wnioski
4.
Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie
- analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty
na bieżąco
wnioski do dalszej pracy


C. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; kursach
według terminarza kursów
zaświadczenie o odbytym kursie
2.
Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej
- współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym
- studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych
na bieżąco
notatki ze spotkań, wykorzystanie nowych wiadomości w pracy (zapis
w dzienniku), notatki bibliograficzne
3.
Wzbogacenie warsztatu pracy
- przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich
w procesie dydaktycznym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
wg potrzeb
zdjęcia
notatki
4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
-publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
II 2010
V 2010
www.edukacja.edux.pl
płyta CD z zapisem elektronicznym


D. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów.

1.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
- analiza akt osobowych ucznia
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem
na bieżąco
notatki: wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem
2.
Poznanie Programu Wychowawczego placówki
- analiza dokumentu
IX 2009
notatka; wyciągnięcie wniosków
3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
- stała obserwacja dziecka
- współpraca z nauczycielami
na bieżąco
notatki
4.
Współpraca i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych
- włączenie się do organizacji imprez, np.:
-jasełka,
-prezentacje
artystyczne,
-apele
na bieżąco
zdjęcia, notatki z uroczystości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.