X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8659
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Radosław Gąsiorowski
nauczyciel języka niemieckiego

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Staroźrebach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2007 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.
Podstawa prawna:
§5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zatwierdzam do realizacji: ........................................

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. ZADANIA
2. FORMY REALIZACJI
3. TERMIN
4. SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Rozp. § 5 ust 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego uczestnictwa w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

2. Skonstruowanie udoskonalonego Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego
-Skonstruowanie „kontraktu” pomiędzy nauczycielem i uczniami, opartego na PSO i Kodeksie Praw Ucznia
-Przygotowanie uczniów do konkursów (praca indywidualna z uczniem zdolnym)
-Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów
-Nawiązanie współpracy z gazetką szkolną; współpraca w jej redagowaniu

3. cały okres stażu
IX 2007
IX 2007
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

4. zaświadczenia ukończenia kursów i innych form doskonalenia
kopia PSO
kopia kontraktu
zaświadczenia, dyplomy, wyróżnienia
zaświadczenie
zaświadczenie i wydruk numeru z wkładką niemieckojęzyczną


1. Rozp. § 5 ust 1 pkt. 2
Uczestnictwo w realizacji działań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe

2. Stworzenie szkolnej niemieckojęzycznej witryny internetowej i jej ciągła aktualizacja i udoskonalanie

3. cały okres stażu

4. wydruk przykładowych stron witryny


1. Rozp. § 5 ust 1 pkt. 3

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu pracy szkoły

2. Udział w kursach, szkoleniach i seminariach z zakresu nauczania języka niemieckiego, organizowanych przez ODN w Płocku, wydawnictwa i inne instytucje
- Udział w kursach E-Twinning mających na celu nawiązanie współpracy ze szkołami niemieckojęzycznymi

3. cały okres stażu
IX-XI 2007 oraz
cały okres stażu

4. zaświadczenia


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 1
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej Przygotowanie i wdrożenie tzw. oceny ważonej przy wystawianiu ocen z przedmiotu i jej ewaluacja

2. Monitorowanie i ewaluacja WSO
- Udział w opracowaniu i ewaluacji zasad rekrutacji do Zespołu Szkół
- Opracowanie wzoru podania o przyjęcie do Zespołu Szkół w Staroźrebach
- Korzystanie z programów multimedialnych, komputera i internetu podczas planowania i przeprowadzania zajęć
- Wprowadzenie materiałów autentycznych do procesu nauczania – nawiązanie współpracy ze szkołą niemieckojęzyczną
-Stworzenie strony internetowej lub blogu wspólnie z niemieckojęzyczną szkołą partnerską

3.wrzesień-październik 2007 i później w miarę potrzeb
IX 2007 i później w miarę potrzeb
II-III 2007 i później
IV 2008
cały okres stażu

4. kopia projektu, wraz z ewentualnymi zmianami
fragmenty WSO dotyczące języków obcych i zachowania
kopia zasad rekrutacji
kopia wzoru podania
scenariusze lekcji z wykorzystaniem komputerów oraz przykłady wykonanych materiałów
przykłady materiałów autentycznych, wykorzystanych na zajęciach
wydruki stron


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 2
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

2. Pełnienie zadań opiekuna stażu
-Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli języków obcych na temat zasad oceniania na Nowej Maturze

3.IX 2007 – V 2008
III 2009

4. zaświadczenie o pełnieniu zadań opiekuna stażu.
kopie wpisów w protokołach RP i zespołu przedmiotowego


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie
Opracowanie i udostępnienie w internecie Planu Rozwoju Zawodowego

2. Prowadzenie szkolnej witryny internetowej

3. IX 2009
cały okres stażu

4. zaświadczenie
przykładowe strony


1.Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczyciela kontraktowego

3. wg terminarza

4. scenariusze lekcji


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3d

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Coroczne organizowanie „Dni Sportu” we współpracy z klubem piłkarskim „Świt Staroźreby”

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz z GOPS w Staroźrebach
-Nawiązanie współpracy z ambasadami krajów niemieckojęzycznych

3. czerwiec każdego roku
Cały okres stażu
cały okres stażu

4. zaświadczenie, scenariusz jednej z imprez
przykłady materiałów autentycznych, wykorzystanych na zajęciach


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3e

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej Ukończenie szkolenia dla egzaminatorów – uzyskanie statusu egzaminatora maturalnego

2. Pełnienie roli egzaminatora, przewodniczącego PZE i PZN, oraz z-cy przewodniczącego SZE podczas egzaminów maturalnych
Udział w sprawdzaniu prac maturalnych

3. 2009 rok
IV-V 2009
V 2010
V 2010

4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji egzaminatorów
zaświadczenia dyrektorów szkół


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3h

Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej
2. Ułożenie planu lekcji dla całej szkoły
- Organizacja imprez kulturalnych i akademii
- Organizacja biwaków dla młodzieży i innych wyjazdów
- Opieka nad gazetką szkolną
- Organizowanie wyborów do władz SU
- Organizowanie dyskotek i innych imprez rozrywkowych
- Organizowanie akcji humanitarnych
- Zorganizowanie studniówki

3. IX2009
cały okres stażu
I 2009

4. zaświadczenie
scenariusze, zdjęcia
kopie wpisów do protokołów pracy SU


1. Rozp. § 5 ust 2 pkt. 4
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Udział w pracach RP i zespołu przedmiotowego w zakresie inicjowania i realizacji różnych form działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły

2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
- Przygotowanie i realizacja planu wychowawczego klasy
- Rozpoznawanie i niwelowanie trudności dydaktycznych i wychowawczych w procesie współpracy z rodzicami
3. cały okres stażu

4. opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
zaświadczenie
Plan wychowawczy
wpisy w dziennikach klasowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.