X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 863
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Adamczuk - nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Opatkowicach woj. lubelskie

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Adamczuk
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Opatkowicach woj .lubelskie
Nauczany przedmiot: nauczanie zintegrowane
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01 09 2006 r.
Data zakończenia stażu: 31 05 2009 r.
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego:


§8 ust.2 pkt 1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Zadanie: Opracuję i zorganizuję szkolny konkurs dla uczniów klas II-III z edukacji matematycznej i środowiskowej

Sposoby i formy realizacji: opracowanie regulaminu konkursu, skonstruowanie kart pracy, pozyskanie sponsorów, powołanie komisji oceniającej, wykonanie dyplomów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu
Termin realizacji: listopad 2007 r.
Dowody realizacji: regulamin konkursu ,karty pracy, sprawozdanie

2. Zadanie: Opracuję i wdrożę przedsięwzięcie ,, Prawa dziecka”

Sposoby i formy realizacji: zajęcia otwarte w klasie II-III ,
pogadanka dla rodziców, konkurs plastyczny
Dowody realizacji: potwierdzenie wdrożenia ,prace uczniów
Termin realizacji :październik 2006r§8 ust.2 pkt 2.


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Zadanie: Będę korzystała z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu

Sposoby i formy realizacji: przygotowanie sprawdzianów i testów, analizy wyników badania osiągnięć uczniów ,kart pracy, ciekawych scenariuszy, ankiet, materiałów na posiedzenia Rad Pedagogicznych, dokumentów do teczki wychowawcy ,własnych publikacji, teczki awansu zawodowego, pisanie i publikowanie w Internecie materiałów dydaktycznych, wykonanie techniką komputerową zaproszeń, podziękowań, dyplomów

Dowody realizacji : sprawdziany, testy, karty pracy, wypracowane materiały, sprawozdanie, tekst publikacji
Termin realizacji: w okresie stażu

2. Zadanie: Będę brała udział w pracach szkolnego zespołu wychowawczego

Sposoby i formy realizacji: opracowanie działań wychowawczych
Dowody realizacji: program wychowawczy szkoly, plan wychowawczy
dla kl II-III
Termin realizacji : w okresie stażu
§8 ust.2 pkt 3.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

1. Zadanie: Opracuję i wygłoszę referaty oraz przeprowadzę zajęcia warsztatowe dla członków Rady Pedagogicznej dotyczące bieżących problemów oraz wynikające z potrzeb szkoły

Sposoby i formy realizacji: odczyt, warsztaty
Dowody realizacji : referaty ,scenariusz zajęć
Termin realizacji : w okresie stażu

2. Zadanie: Włączę się w ,,Mini publikacje szkolne” i przekażę do biblioteki szkolnej opracowania i scenariusze uroczystości szkolnych

Sposoby i formy realizacji: udostępnianie materiałów
Dowody realizacji: scenariusze, potwierdzenia bibliotekarki
Termin realizacji: cały okres stażu

3.Zadanie:Udostępnię koleżankom uczącym w klasach II-III materiały pomocnicze, scenariusze zajęć do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Sposoby i formy realizacji: przekazanie materiałów
Dowody realizacji: scenariusze, potwierdzenia, ćwiczenia, karty pracy
Termin realizacji: cały okres stażu

4. Zadanie: Opracuję publikacje i inne materiały związane z wykonywaną pracą

Sposoby i formy realizacji: opublikowanie w portalu internetowym ,,Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych oraz referatów na spotkania z rodzicami
Dowody realizacji: tekst publikacji, potwierdzenia zamieszczenia publikacji, sprawozdanie
Termin realizacji: cały okres stażu
§8 ust.2 pkt 4a


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych , opiekuńczych i innych

1.Zadanie: Opracuję i wdrożę własny program ,,Jestem Europejczykiem”

Sposoby i formy realizacji :opracowanie programu, wdrożenie do realizacji w klasie III, ewaluacja
Dowody realizacji: opracowany program, zdjęcia, prace dzieci, sprawozdanie, ewaluacja
Termin realizacji: w okresie stażu

2. Zadanie: Opracuję i wdrożę własny program ,,Współpracy z rodzicami klas II-III” ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców

Sposoby i formy realizacji: opracowanie programu, wdrożenie do realizacji, ewaluacja
Dowody realizacji: program, potwierdzenia rodziców, protokoły spotkań, ewaluacja , sprawozdanie
Termin realizacji: w okresie stażu
§8 ust.2 pkt4e.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Zadanie :Będę współpracowała z Powiatową Komendą Policji, Powiatową Komendą Straży Pożarnej

Sposoby i formy realizacji: zorganizowanie spotkań z policjantami i strażakiem, wykonanie gazetek tematycznych, zorganizowanie wycieczek do straży pożarnej i na policję
Dowody realizacji: potwierdzenia współpracy, zdjęcia, sprawozdanie
Termin realizacji: wrzesień 2006r, wrzesień 2007r ,w okresie stażu

3. Zadanie: Będę współpracowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puławach

Sposoby i formy realizacji: organizowanie spotkań rodziców i uczniów z pracownikami poradni, kierowanie dzieci na badania
Dowody realizacji: potwierdzenie współpracy, opinie o uczniu sporządzone przez nauczyciela
Termin realizacji : w okresie stażu
§8 ust.2 pkt4f.


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Zadanie:Zorganizuję konkursy dla uczniów klas II-III

Sposoby i formy realizacji: opracowanie regulaminów konkursów,
kart pracy, przeprowadzenie konkursów: wiedzy o Europie i o Unii Europejskiej, matematycznego ,plastycznego , wiedzy o otaczającym środowisku
Dowody realizacji: regulaminy konkursów, karty pracy, dyplomy
Termin realizacji: w okresie stażu

2.Zadanie: Będę organizowała imprezy i uroczystości klasowe oraz szkolne

Sposoby i formy realizacji: zorganizowanie Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka , zabawy karnawałowej ,Andrzejek, Mikołaja, Dnia Dziecka , organizacja wycieczek klasowych
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia
Termin realizacji: w okresie stażu

4. Zadanie: Uzyskam dodatkowe kwalifikacje w zakresie ,,Nauczania blokowego przyrody”- studia podyplomowe

Sposoby i formy realizacji: ukończenie studiów podyplomowych
Dowody realizacji: dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Termin realizacji: 10 2006r -06 2007 r
§8 ust.2 pkt 5.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych

1. Zadanie: Opiszę i dokonam analizy przynajmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub edukacyjnych

Sposoby i formy realizacji: sporządzenie opisu i analizy przynajmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub edukacyjnych
Dowody realizacji: opis i analiza przypadków
Termin realizacji: w okresie stażuPlan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.