X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8613
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego

A. Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) – dalej zwana ustawą.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) - dalej zwane rozporządzeniem.

B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
7. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Prawidłowa organizacja swojego czasu pracy w szkole i umiejętne nawiązywanie kontaktów z otoczeniem

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

LP
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły, opiekun stażu IX. 09
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2 Nawiązanie kontaktu między stażystą i opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa
zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem
Opiekun stażu
IX.09
Opracowanie zasad współpracy

3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych oraz prowadzonych
Opracowanie zakresu oraz tematów zajęć
Opiekun stażu
IX.09 – V. 10
Scenariusze zajęć oraz potwierdzenie opiekuna stażu

4 Poznawanie literatury pedagogicznej
Czytanie literatury pedagogicznej
Opiekun stażu, własne materiały
Okres stażu
Refleksja

5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, planów hospitacji oraz przeprowadzonych zajęć, wniosków, recenzji przeczytanych lektur Opiekun stażu
Okres stażu
Teczka stażysty

6 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
V. 09
Sprawozdanie z realizacji stażu

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji, udział w Radach Pedagogicznych, zebraniach Zespołu Nauczycieli Bloku Przedmiotów Humanistycznych.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego Okres stażu
Lista obecności na radach, zespole przedmiotowym, potwierdzenie prowadzących

2 Zapoznanie się z rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy pomiędzy dyrektorem i pracownikami
Obserwacja na bieżąco, uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu
IX.09 – V. 09
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego bloku humanistycznego

3 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statutu szkoły, Regulaminu Pracy i wynagradzania, WSO, PSO, oraz dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennikami zajęć wychowawczych, rozkładami zajęć itp.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Analiza Planu Wynikowego
Dyrektor, opiekun stażu
IX/X.09
Dokonane wpisy w dziennikach

4 Poznanie podstawowych zasad BHP w szkole
Lektura obowiązujących aktów prawnych, uczestnictwo w szkoleniu Dyrektor, opiekun stażu, inspektor BHP
IX-XI. 09

Oświadczenie o znajomości przepisów oraz świadectwo ukończenia kursu
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników z uwzględnieniem: wykorzystania czasu na lekcji, stosowanych środków dydaktycznych, sposobu prowadzenia zajęć, zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań ucznia.
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele
IX.09 – V.10
Udokumentowane spostrzeżenia oraz wnioski z hospitacji

2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Dyrektor, opiekun stażu
IX.09 – V.10
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Praca samodzielna, z opiekunem stażu
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza, ustalenie tematyki szkoleń celem podniesienia kwalifikacji

4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz samokształceniu
Zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy, udział w warsztatach i kursach.
Lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.
Dyrektor, opiekun stażu, doradcy metodyczni
Okres stażu
Świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Refleksja nad przeczytanymi pozycjami.

5 Wspomaganie aktywności oraz zainteresowań uczniów w zakresie jęz. angielskiego, oraz multimedialnych metod samoedukacji
Udział wychowanków w kole jęz. angielskiego poświęconemu aspektom nie objętym programem nauczania.
Dyrektor, nauczyciel jęz. angielskiego, nauczyciel informatyki (dostęp do pracowni)
Cały rok
Sprawozdanie z działalności koła języka angielskiego.

6 Wykorzystanie posiadanych umiejętności dotyczących multimedialnych technik pracy
Przygotowanie materiałów, pomocy na zajęcia z wykorzystaniem komputera, opracowywanie testów, sprawdzianów.
Nauczyciel informatyki, opiekun stażu
W trakcie stażu
Teczka stażysty.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1 Poznanie środowiska rodzinnego ucznia
Rozmowy z pedagogiem szkolnym, rozmowy podczas konsultacji i zebrań z rodzicami
Pedagog szkolny, wychowawca klasy
IX.09 – V.10
Notatki; wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem

2 Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy, indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, zapewnienie dzieciom opieki na zajęciach, dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie zasad bezpiecznego zachowania się,
kształtowanie właściwych postaw moralnych
Pedagog szkolny, opiekun stażu
IX.09 – V.10
Konspekty z zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.