X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7726
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Justyna Olszewska
Nauczyciel: wychowawca w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych
Nazwa szkoły: Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r..
Czas trwania stażu: do 31.05.2010 r.; 9 miesięcy.
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje: - mgr pedagogiki ogólnej
- studia podyplomowe o kierunku " Przygotowanie do kształcenia zintegrowanego” , „Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją”

A. Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego .
B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

B. Plan działania (Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadanie Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor Szkoły, Opiekun stażu,
IX'09,
Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zwarcie ustnego kontraktu z opiekunem
Opiekun stażu
IX'09
Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Opiekun stażu
IX'09- V'10
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną
Czytanie wybranych pozycji i czasopism pedagogicznych
Bibliotekarka
IX'09-V'10
Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Opiekun stażu
IX'09- V'10
Teczka stażysty
6 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu
VI'10
Sprawozdanie z realizacji stażu

Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły

1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych,
Dyrektor Szkoły,
Opiekun stażu,
IX'09 V'10
Lista obecności na radach,
2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu zajęć pozalekcyjnych
Dyrektor Szkoły,Kierownik Wychowania, Opiekun Stażu,
IX'09

3 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, profilaktyczny, adaptacyjny, dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp.
Analiza dokumentacji,
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, udział w opracowaniu Statutu Szkoły oraz programu profilaktycznego
Opracowanie propozycji cykli tematycznych
Dyrektor Szkoły, Opiekun stażu, IX/X'09 wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematycznych
4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych,
Dyrektor, pracownik BHP
IX- XI'09
Oświadczenie o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawcach oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun stażu, Dyrektor Szkoły, nauczyciele, Raz w miesiącu
IX'09
V'10
Wnioski z obserwacji i hospitacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły, Kierownika Wychowania
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza,
Prowadzenie zajęć:
* samoobsługowe
* manualne
* plastyczne
* z gospodarstwa domowego
* z literatury
* rekreacyjno — sportowe
* towarzyskie
* świetlicowe
Dyrektor, Opiekun stażu
Raz w miesiącu
IX'09 VI'10
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów
Samodzielna praca z Opiekunem stażu
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza

4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach
Dyrektor Szkoły,
Opiekun stażu,
W ciągu trwania stażu
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
5 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Udział wychowanków w konkursach plastycznych, muzycznych, tematycznych.
Angażowanie wychowanków w prace Sekcji Kulturalno- Rozrywkowej Dyrektor Szkoły,
Kierownik Wychowania,
Opiekun stażu
II semestr
Potwierdzenia od organizatorów, dyplomy

6 Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu rozwoju
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu,
nauczyciel informatyki
W trakcie stażu
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym
Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać źródeł informacji o uczniu
1 Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych
Wybór tematów do pracy na bieżący rok
Opiekun
IX'09
Opracowany rozkład materiału

2 Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz ich problemów wychowawczych i dydaktycznych
Rozmowa, wywiad Opiekun stażu,
Dyrektor Szkoły,
Kierownik Wychowania,
wychowawca klasy,
wychowawca grupy
Na
bieżąco
Charakterystyka wybranych grup w przygotowanej przez siebie formie
3 Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowy w zespole wychowawcow
Dyrektor, Kierownik Wychowania, psycholog, Opiekun stażu
Dyrektor, Kierownik Wychowania, psycholog, Opiekun stażu
XII'09 –II’10
Spis niezbędnych adresów instytucji wspomagających proces opiekuńczo - wychowawczy
4 Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb podopiecznych Udział w szkoleniach, lektura pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun stażu,
Bibliotekarka, osoby prowadzące szkolenia
IX'09- V'10
Zaświadczenia, prezentacja literatury
5 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Dyrektor, Opiekun stażu
Y'10
Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.