X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7663
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko:
Opiekun stażu:
Nazwa i adres szkoły:

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2010r.

Posiadane kwalifikacje:
• kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
rok ukończenia: 2008
• studia jednolite magisterskie
kierunek: Pedagogika
specjalność: Opieka i pomoc środowiskowa
rok ukończenia: 2007

Cel główny:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły oraz jej zadań statutowych.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz zasad dotyczących jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Doskonalenie warsztatu metodycznego (obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, omawianie tych zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dokonywanie ewaluacji tychże zajęć).
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, a także poprzez samokształcenie.
6. Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z :
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


DZIAŁANIA WSTĘPNE, FORMALNO-PRAWNE I SPRAWOZDAWCZE ORAZ KOŃCOWE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenia

1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i innych przepisów prawa oświatowego.
Redagowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień
Wrzesień Dyski przenośne, wydruki rozporządzeń, notatki własne
Plan rozwoju zawodowego

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu Wrzesień Kserokopia kontraktu

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego Przygotowanie wersji wstępnej Planu rozwoju zawodowego, konsultacja z opiekunem stażu i opracowanie wersji ostatecznej-przedłożenie dokumentu dyrekcji szkoły Czerwiec Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

1. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowa-niem szkoły oraz dokumentów szkolnych Analiza dokumentacji szkolnej:
-Statut SOSW
-Programy wychowawcze i profilaktyczne.
Poznanie zasad prowadzenia dzienników lekcyjnych, kart postępów uczniów, księgi protokołów.
Cały okres stażu Notatki,
prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Udział w pracach szkolnego zespołu wychowawczego.
Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
Wg planu pracy zespołu Notatki z konsultacji, listy obecności
Sprawozdanie z działalności zespołu

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy Analiza przepisów Cały okres stażu Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych


ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJACY WŁAŚCIWA REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

1. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli-zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy, wspólne omawianie zajęć.

Zajęcia prowadzone zgodnie z planem pracy. Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.
Opracowanie konspektów zajęć- omawianie przeprowadzonych zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Cały okres stażu
Cały okres stażu Karty hospitacji lekcji obserwowanych
Konspekty przeprowadzonych zajęć, zapis w dzienniku, dokumentacja fotograficzna, prace uczniów

POZNAWANIE ŚRODOWISKA UCZNIÓW ORAZ ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów Analiza akt osobowych ucznia (opinie z PPP, wywiady środowiskowe).
Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem.
Wizyta z pedagogiem szkolnym u rodziców wybranych uczniów (po wyrażeniu zgody przez dyrekcję szkoły). Cały okres stażu Notatki własne, wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem, kwestionariusz wywiadu środowiskowego, potwierdzenie współpracy:
-wychowawcy klas,
-psycholog szkolny,
-pedagog szkolny
2. Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły Sprawowanie opieki nad uczniami oraz włączanie się do organizacji imprez Ośrodka Cały okres stażu Zapis w dzienniku, scenariusze imprez, dokumentacja fotograficzna

DOSKONALENIE WŁASNEGO WARSZTATU PRACY

1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych Udział w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia.
Pozaszkolne formy doskonalenia:
-Terapia behawioralna dzieci z autyzmem-szkolenie organizowane przez Fundację „Promyk Słońca”.
-Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela-konsultacje zespołowe, ODN Zielona Góra.
-Metodyka pracy nauczyciela-konsultacje zespołowe, ODN Zielona Góra. Cały okres stażu Potwierdzenie udziału w radach szkoleniowych oraz zewnętrznych formach doskonalenia
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno- wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy.
Pomoc w przygotowaniu szkolenia „Alternatywne metody porozumiewania się”. Cały okres stażu
Do uzgodnienia z opiekunem stażu Zdjęcia, notatki
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Cały okres stażu
Czerwiec
Czerwiec Przykładowe materiały wykorzystane na lekcjach
Wykaz stron internetowych
Płyta CD z zapisem elektronicznym

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Studiowanie czasopism i literatury fachowej z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych. Cały okres stażu Spis literatury metodyczno-pedagogicznej, notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.