X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7621
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - plastyka, pedagogika specjalna

Monika Moroniewicz-Woźniak Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nauczyciel mianowany im. Ks. Jana Twardowskiego
w Kłaju

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela ubiegającego się
o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010r.

Sporządzony w oparciu o: „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli”

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

WYMAGANIA

§8 ust.2 pkt 1

„uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły [...].”

1. FORMY REALIZACJI Wstępna analiza własnych umiejętności.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU Autorefleksja.
TERMINY Wrzesień 2007r.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Teczka osiągnięć zawodowych.

2. FORMY REALIZACJI Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych
Założenie teczki „Awans zawodowy”
TERMINY Wrzesień 2007r.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego potwierdzony przez dyrekcję szkoły.
Teczka „Awans zawodowy”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym.
TERMINY Okres stażu.
3. FORMY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wenątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Udział w konferencjach i warsztatach:
· doskonalących metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
· poszerzających wiedzę i umiejętności nt. technik plastycznych.
Koleżeńskie hospitacje.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych.
Potwierdzenia udziału.
Scenariusze zajęć.
Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji.

WYMAGANIA

§8 ust.2 pkt 2

„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

1. FORMY REALIZACJI
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Opracowywanie zadań do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Opracowanie komputerowego albumu zdjęć prezentującego dzieła sztuki z dziedziny: malarstwa, architektury i rzeźby.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

2. FORMY REALIZACJI
Prezentacja dorobku artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłaju.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Redagowanie strony internetowej www.plastyka.ovh.org
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Strona internetowa

3. FORMY REALIZACJI Korzystanie z internetu.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Wydruki stron.

WYMAGANIA

§8 ust.2 pkt 3

„umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

1. FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Opracowanie scenariuszy.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Scenariusze.

2. FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć integracyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z uczniami klas I – III szkoły podstawowej.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU Opracowanie scenariuszy.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Scenariusze, Publikacje w internecie, Zdjęcia.

3. FORMY REALIZACJI
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
TERMINY Wrzesień/Październik 2007
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Publikacja w Internecie.

4. FORMY REALIZACJI
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Rozmowy z nauczycielami.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Opis.

5. FORMY REALIZACJI
Prezentacja własnego dorobku artystycznego.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU Udział w wystawie „Nauczyciel-twórca”, organizowanej przez Dom Kultury Solvay.
TERMINY Lipiec/sierpień 2008, 2009, 2010
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia, katalog wystawy.


WYMAGANIA

§8 ust.2 pkt 4 lit.a

„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. FORMY REALIZACJI
Opracowanie indywidualnego programu nauczania uczniów uzdolnionych plastycznie.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Analiza programów nauczania.
Konsekwentne wdrażanie zaplanowanych działań.
Przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań i na bieżąco korygowanie wstępnego planu działań.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Opracowany program, Zaświadczenie dyrektora.

2. FORMY REALIZACJI
Praca w zespole powołanym do opracowania i wdrożenia „Programu pracy wychowawczej z Patronem Szkoły”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Opracowanie programu i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
TERMINY Wrzesień / październik 2007
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Opracowany „Program pracy wychowawczej z Patronem Szkoły”

3. FORMY REALIZACJI
Wdrażanie „Programu pracy wychowawczej z Patronem Szkoły”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wykonanie projektu kącika patrona szkoły. Akceptacja dyrektora.
Opracowanie corocznego konkursu interdyscyplinarnego związanego z popularyzacją działalności i twórczości patrona szkoły.
TERMINY I Okres Roku szkolnego 2007/2008
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia, Scenariusz konkursu.

WYMAGANIA

§8 ust.2 pkt 4 lit.c

„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. FORMY REALIZACJI
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Własne refleksje po odbytych różnych formach doskonalenia zawodowego.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

2. FORMY REALIZACJI
Wykonanie wystawy plastycznej „Historia papieru – jak powstaje, jakie są rodzaje oraz jego zastosowanie w życiu codziennym i sztukach plastycznych”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wykonanie przez dzieci prac plastycznych pod moją opieką. Zaproszenie do wspólnego zorganizowania wystawy nauczyciela historii i techniki.
TERMINY Kwiecień/Maj 2008r.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia. Zaświadczenie pracowników Biblioteki Gminnej w Kłaju.

3. FORMY REALIZACJI
Wystawa prac uczniów podczas „Dnia Prezentacji Szkolnych Talentów”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wykonanie przez dzieci prac plastycznych pod moją opieką.
TERMINY Maj/Czerwiec 2008r.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia.

4. FORMY REALIZACJI
Wykonanie wystawy plastycznej „Kłaj w oczach najmłodszych mieszkańców”.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wykonanie przez dzieci prac plastycznych pod moją opieką.
TERMINY Maj/Czerwiec 2009r.lub 2010r.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia. Zaświadczenie dyrektora.

5. FORMY REALIZACJI
Stosowanie w pracy metod aktywizujących
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Scenariusze zajęć.

6. FORMY REALIZACJI
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zaświadczenia, dokumentacja wycieczek, fotografie.

7. FORMY REALIZACJI
Diagnozowanie potrzeb uczniów.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Ankietowanie.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Raporty z ankiet.

8. FORMY REALIZACJI
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez
prowadzenie kółka plastycznego.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Zajęcia kółka plastycznego na różnych etapach edukacyjnych.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Przykładowe prace, zaświadczenie dyrektora.

9. FORMY REALIZACJI
Udział uczniów w konkursach.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych konkursów plastycznych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Propozycje konkursów szkolnych: przygotowanie regulaminów, plakatów, powołanie komisji, koordynacja pracy, pomoc uczniom w pracy, nagrodzenie uczniów.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Potwierdzenia dyrektora. Zdjęcia.

10. FORMY REALIZACJI
Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za daną uroczystość. Wykonanie projektów. Praca nad scenografią. Montaż.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia. Potwierdzenia dyrektora.

11. FORMY REALIZACJI
Dbanie o estetyczny wygląd korytarzy szkolnych.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Wychodzenie z propozycjami zmian wystroju szkoły do dyrekcji i nauczycieli. Pomoc nauczycielom w urządzaniu klas, wykonywaniu gazetek itp. Wystrój szkoły z okazji świąt.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia. Potwierdzenia.

WYMAGANIA

§8 ust. 2 pkt 4 lit.e

„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi
podmiotami”


1. FORMY REALIZACJI
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Rozmowy indywidualne, udział w szkoleniach prowadzonych przez pedagoga.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zaświadczenie.

2. FORMY REALIZACJI
Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Oprawa plastyczna imprez organizowanych przez Samorząd Szkolny.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Organizacja dyskotek w celu zebrania funduszy na wykonanie dekoracji szkolnych.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Potwierdzenie współpracy.

3. FORMY REALIZACJI
Współpraca z biblioteką szkolną i gminną.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Wystawa prac dzieci w bibliotece szkolnej i gminnej.
TERMINY Okres stażu.
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Zdjęcia. Poświadczenie dyrektora.

4. FORMY REALIZACJI
Współpraca z lokalną prasą.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Pełnienie funkcji rzecznika prasowego szkoły.
TERMINY Wrzesień 2007– Czerwiec 2008
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Potwierdzenie współpracy.

WYMAGANIA

§8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. FORMY REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych:
a) ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim;
b) ucznia zdolnego – utalentowanego plastycznie
Ustalenie metod pracy z dziećmi i działań edukacyjnych i wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów. Podsumowanie i wnioski.
TERMINY Okres stażu
DOWODY REALIZACJI, UWAGI Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.