X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZCYCIELA STAŻYSTY
Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela
w Publicznym Przedszkolu w Sobolewie

1.Imię i nazwisko: Agata Anna Bieńko
2.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
3.Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy- 31.05.2010
4.Opiekun stażu: Ewa Niewczas
5.Data zatwierdzenia stażu: 17.09.2009

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593)
oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
4.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: - wewnątrz przedszkola, - poza przedszkolem, - samokształcenia, - samodoskonalenia.
7.Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.
8.Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
9.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
10.Pogłębienie kontaktów z rodzicami.

I.SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO - ORGANIZACYJNA (Tabela - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
OSOBY WSPIERAJĄCE

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
- Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
- Zapoznanie się z powinnościami zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2009
Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu

2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.
- Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
- Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie wspólnych zadań i obowiązków.
Wrzesień 2009
na bieżąco
Sformułowanie planu rozwoju zawodowego
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Opiekun stażu
3.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

- Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
Październik 2009

Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
Opiekun stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć.
Wrzesień 2009- maj 2010
Teczka stażysty
Opiekun stażu
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2010
Sprawozdanie z realizacji stażu
Opiekun stażu
6. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu
Maj 2010
Sprawozdanie z realizacji stażu
Opiekun stażu

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączona dokumentacja
- Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Maj 2010
Wniosek
Dokumentacja stażu
Opiekun stażu

8. Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu:
statut przedszkola,
program rozwoju przedszkola,
programy wychowawcze,
dokumenty związane z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi,
dzienniki zajęć,
rozkłady zajęć,
karta nauczyciela,
kodeks pracy,
regulamin przedszkola,
ramowy harmonogram dnia,
podstawa programowa,
Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej,
zarządzenia dyrektora.
- Analiza dokumentacji.
- Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Listopad 2009
Wpisy w dziennikach
Ksero
Notatki

Opiekun stażu
9. Zapoznanie się z przepisami BHP w przedszkolu.
- Poznanie obowiązujących aktów prawnych.
Wrzesień 2009
Oświadczenie o znajomości przepisów
Opiekun stażu

10. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu.
- Wykonywanie dekoracji.
- Realizacja zadań wg kalendarza imprez w przedszkolu.
Okres stażu
Teczka stażysty:
notatki
pomoce dydaktyczne
zdjęcia
Dyrektor
Opiekun stażu

11.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
- Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
- Publikacje (artykuły, scenariusze) na stronach internetowych.
Październik 2009- Maj 2010
Okres stażu
Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym
Dyrektor
Opiekun stażu

12.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć:
Grudzień 2009
Teczka stażysty
Opiekun stażu


II.SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO - DYDAKTYCZNA

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Okres stażu
wg wcześniej ustalonych terminów
Wnioski z obserwacji i hospitacji zajęć
Notatki
Scenariusze
Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciel
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Opracowanie scenariusza zajęć.
- Konsultacja.
- Analiza.
wg wcześniej ustalonych terminów
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość
Dyrektor
Opiekun stażu
3. Ocena własnych umiejętności.
- Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza
Dyrektor
Opiekun stażu

4. Podnoszenie własnych kwalifikacji. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz przedszkolnym, poza przedszkolnym i samokształceniu.
- Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym: - wewnątrz przedszkola, - poza przedszkolem, - samokształceniu. - Aktywny udział w warsztatach i kursach - Udział w radach pedagogicznych.
Okres stażu
Zaświadczenia ukończenia kursu
Lista obecności na radach pedagogicznych
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
Opiekun stażu

5. Zapoznanie z literaturą pedagogiczno - psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.
- Czytanie czasopism pedagogicznych „Wychowanie w Przedszkolu” , „Bliżej Przedszkola”, „Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze”.
- Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.
- Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism oraz zaprezentowanie jednego artykułu.
Okres stażu
Styczeń 2010
Notatki
Dziennik lektur
Opiekun stażu

6. Wymiana doświadczeń .

- Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami.
Na bieżąco
Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym oraz rodzicami.
Opiekun stażu


III. SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie
z programem wychowawczym przedszkola.
- Przeglądanie programów.
- Przeglądanie planów opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych.
Okres stażu
Notatki
Opiekun stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Spotkania z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne.
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Okres stażu
Notatki własne. Opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opinie nauczyciela.
Opiekun stażu

3. . Współpraca z rodzicami.
Zainteresowanie rodziców uroczystościami w przedszkolu:
◦ Pasowanie na Przedszkolaka
◦ Bal karnawałowy,
◦ Dzień Dziecka,
◦ Pożegnanie starszaków.
Pozyskanie rodziców do współdziałania z przedszkolem.
Organizowanie zebrań rodziców.
Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.
Na bieżąco
wg harmonogramu imprez
Zdjęcia, zapis w formie elektronicznej
Opiekun stażu

4. Praca z bajką terapeutyczną- bliższe rozpoznanie dziecięcych lęków.

- Bajka terapeutyczna „Mrok i jego przyjaciele”
Kwiecień 2010
Scenariusze zajęć
Notatki
Tekst bajki
Prace plastyczne
Opiekun stażu

7. Diagnozowanie wychowanków pod kątem zachowań, problemów wychowawczych.
- Prowadzenie obserwacji.
Okres stażu
Karty obserwacji.
Opiekun stażu

8. Współpraca ze środowiskiem
- Według ustalonego planu:
◦ wycieczki, spacery,
◦ spotkania ze specjalistami różnych dziedzin,
◦ poznawanie ciekawych zawodów.
Okres stażu
Sprawozdania
Zdjęcia
Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.