X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6606
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Żaneta Jankowska
wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 we Wrocławiu
okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09. 2009- 31.05.2012 r.)

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Dowody realizacji
Termin

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
09. 2009r.

2
Współpraca z opiekunem stażu
-Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
-Przygotowanie i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,

-Dokumentacja własna
-Dziennik zajęć świetlicowych, notatki własne
-Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji
-Scenariusze prowadzonych zajęć
-Notatki własne
09.2009r.
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

3
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
-Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
-Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, warsztatach przydatnych w mojej pracy,
-Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
-Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań

-Lista obecności
-Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia
-Notatki własne
-Notatki własne

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

4
Wzbogacanie warsztatu pracy
-Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
-Dbanie o estetykę sali i sprzęt
- Organizowanie konkursów, uroczystości i imprez świetlicowych,
-zorganizowanie świetlicowej fotogalerii

-Dziennik zajęć świetlicowych,
-Scenariusze uroczystości, imprez, regulaminy konkursów,

okres stażu
okres stażu

5
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
-Współudział w tworzeniu rocznych planów pracy świetlicy szkolnej,
-Przygotowywanie tematyki zajęć realizowanych zgodnie rocznym planem pracy świetlicy,
-Opracowanie kalendarium uroczystości i imprez świetlicowych,
-Prowadzenie kółka świetlicowego „zabawy i tańce integracyjne”

Plan pracy świetlicy
Dziennik zajęć świetlicowych
Kalendarium imprez
Dziennik zajęć świetlicowych

okres stażu

6
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
-Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-Praca w zespole do Spraw Promocji Zdrowia ,
-Praca w Zespole Kierowniczym,
-Praca w Zespole do spraw 30- lecia Szkoły,
-Współpraca z rodzicami.

Lista obecności
dokumentacja obrazująca pracę w zespołach
-Notatki własne

Okres stażu

7
Podsumowanie własnej pracy
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
O5.2012

§7 ust. 2. pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1
Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
-Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami, uczniami; obserwacja uczniów w kontaktach rówieśniczych,
-Zapoznanie się z dokumentacją szkolną ( opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

-Dziennik zajęć świetlicowych,

Okres stażu

2
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
-Pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
-Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
-Współorganizacja Świetlicowego Przeglądu Talentów Artystycznych,
-Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu się do konkursów świetlicowych i międzyświetlicowych,

Dziennik zajęć świetlicowych
scenariusze
dokumentacja własna
-Dziennik zajęć świetlicowych

Okres stażu
Okres stażu
rok szkolny 2009/2010
okres stażu

3
Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne
-Prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej,
-Współorganizacja Międzyświetlicowego konkursu plastycznego pt. „Ekologiczny pojazd”,
-Współorganizacja spotkania integracyjnego z uczniami niepełnosprawnymi z SP 103 ze specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr8,
-Współorganizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
-Organizowanie działań o charakterze charytatywnym: -
świąteczna zbiórka artykułów szkolnych i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Wejherowskiej,
Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas ( wykonanie kwiatów do palm wielkanocnych)

Dziennik zajęć świetlicowych, regulamin konkursu
okres stażu
10. 2009
raz w roku
w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

§ 7 ust. 2. pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy wychowawczej
-Przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,
-Opublikowanie planu rozwoju na stronie internetowej,
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu,
-Tworzenie pomocy naukowych przy pomocy komputera,
-Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video,

Scenariusze zajęć, zbiór pomocy,

Okres stażu
01.2010
okres staż


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1
Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią
-Realizacja elementów profilaktyczno- wychowawczego programu przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym,
-Prowadzenie zajęć dotyczących Praw Dziecka,
- Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce wychowawczej i zdrowotnej,
-Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem oraz z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze,

Dziennik zajęć świetlicowych

okres stażu

2
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej Praw Człowieka
Organizowanie zajęć dotyczących Praw Człowieka i Praw Dziecka
Dziennik zajęć świetlicowych
okres stażu


§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, dokumentów prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
Notatki własne
okres stażu

2
Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej
-Zapoznanie się z Konwencja o Prawach Dziecka,
-Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
-Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Notatki własne
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.