X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6174
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego
p.......................................
zatrudnionej w Zespole Szkół Integracyjnych w Białymstoku
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Stanowisko: nauczyciel techniki
Opiekun stażu:
Kontynuacja stażu rozpoczętego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
w okresie 1.09.2006r. – 31.08.2009r.
Zakończenie stażu: 31.10.2009r.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 01.12.2004r.

§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- współorganizacja zabaw i dyskotek dla dzieci,
- współpraca podczas organizacji różnorodnych imprez szkolnych,

3. Udział w pracy zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

4. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacja programu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ZSI w Białymstoku:
- organizacja imprez klasowych,
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść do kina,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów,
- dostarczanie pozytywnych wzorców.

5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:
- pomoc w zebraniu materiałów edukacyjnych oraz w opanowaniu wiedzy,
- przygotowanie regulaminów konkursowych oraz treści konkursów.

6. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym , pedagogiem szkolnym oraz wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


§ 7.1.2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia:
- udział w radach szkoleniowych,
- udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.
2. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa oświatowe oraz CEN.
3. Ukończenie studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy- gromadzenie bazy materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy itp.
5. Studiowanie literatury fachowej, uzupełniającej posiadaną wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną.
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem:
- prowadzenie wybranych zajęć, przedstawienie problematyki kursów, warsztatów na spotkaniach zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń.
- publikacje działań dydaktyczno – wychowawczych.
- udostępnianie opracowanych materiałów w bibliotece szkolnej.

§ 7.1.3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji:
-Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego - przy współpracy z innymi nauczycielami.


§ 7.2.1.Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
-hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacje, opracowanie konspektów, analiza,
-określenie mocnych i słabych stron własnego działania.
2. Bieżące dokumentowanie planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-opracowanie pomocy dydaktycznych,
-stosowanie aktywnych metod nauczania.
4. Publikowanie scenariuszy lekcji na stronie internetowej szkoły.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - dzienniki lekcyjne, dzienniczki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen. IX 2009r.


§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Tworzenie planów wychowawczych klasy z uwzględnieniem priorytetów zawartych w Planie Wychowawczym Szkoły i Planie Rozwoju Szkoły.
2. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów i ewentualnych problemów wychowanków (analiza dokumentów, rozmowy z rodzicami, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami).
3. Zaplanowanie działań wychowawczo – opiekuńczych na rok szkolny.
4. Prowadzenie wywiadówek – pedagogizacja rodziców poprzez wspólne omawianie problemów wychowanków.
5. Prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych.
6. Pomoc przy organizacji i przygotowaniu uroczystości szkolnych.
7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów:
-współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym,
-lektura i gromadzenie lektur dotyczących wychowania oraz ciekawych konspektów godzin wychowawczych,
-udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących wychowania.
8. Integrowanie klasowego zespołu uczniowskiego poprzez prowadzenie zajęć integrujących grupę i organizowanie imprez klasowych, wycieczek.


§7.2.3.Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera - tworzenie dokumentów, testów, dyplomów.
2. Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu-encyklopedii multimedialnych, leksykonów.
3. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Prowadzenie dziennika elektronicznego.


§ 7.2.4.Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
1. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
-aktywna praca nad samokształceniem,
-uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
-dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. W okresie stażu Spis lektur, publikacji, wykorzystywanie w swojej pracy porad i doświadczeń innych nauczycieli.

§ Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
1. Udział w konferencjach o systemie oświaty oraz radach pedagogicznych i szkoleniowych podejmujących ten temat.
2. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu rozwoju szkoły, planu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przedmiotowego systemu oceniania.

Opracowała ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.