X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Monika Sikorska

Nauczany przedmiot: przyroda, ekologia, zajęcia rewalidacyjne
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 1 pkt 1
UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Zadania do realizacji-Formy realizacji-Sposób dokumentowania-Termin
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji-Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej-Potwierdzenie obecności-Zgodnie z harmonogramem.
2. Pełnienie roli Rzecznika Praw Dziecka-Współpraca z samorządem szkolnym, otwarty dialog
z uczniami -Potwierdzenie dyrektora szkoły-Rok szkolny 2009/2010
3. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu-Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i
wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)-Kontrakt, harmonogram współpracy-Wrzesień 2009
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i zatwierdzenie przez dyrektora szkoły -Plan rozwoju zawodowego-Wrzesień 2009
5. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego -Opis realizacji planu rozwoju zawodowego-Sprawozdanie-Maj 2012

§ 7 ust. 1 pkt 2
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

1. Ukończenie kursów doskonalących w zakresie dydaktyki i wychowania -Udział w różnych formach kształcenia zawodowego ( kursy, warsztaty, konferencje)-Zaświadczenia-Okres stażu
2. Aktualizowanie i poszerzanie wiadomości poprzez studiowanie literatury pedagogicznej-Poznawanie literatury pomocnej w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych:
Czasopisma:
- Eko Świat;
- Przyroda Polska;
Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi przydatnymi w pracy pedagogicznej -Wykaz przeczytanych pozycji, notatki-Okres stażu
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej -Korzystanie na bieżąco z informacji zamieszczanych na stronie: podn.stargard.pl, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: czasopism, testów, prezentacji na płytach CD, encyklopedii multimedialnych -Karty pracy, krzyżówki, testy -Okres stażu

§ 7 ust. 1 pkt 2
POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY

1. Poznanie procedury awansu zawodowego -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)-Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,opracowanie planu rozwoju zawodowego -Wrzesień 2009
2. Zapoznanie z przepisami dotyczących systemu oświaty-Analiza Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania i klasyfikowania z dnia 8 września 2006 r. Ustawy o systemie oświaty -Notatki-Okres stażu
3.Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka -Analiza Konwencji Praw Dziecka -Notatki -Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ,
A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli,omówienie obserwowanych zajęć -Notatka-Okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące), omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna -Scenariusze zajęć. Wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)-Okres stażu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.-Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli - Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach, potwierdzenie udziału w spotkaniach -Okres stażu
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy -Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej. Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych -Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć; Notatki Systematycznie w okresie całego stażu
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej -Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej. Wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen -Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen, -Okres stażu
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju -Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.) Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym-Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu. Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji. Treść sprawozdania. Wniosek wraz z dokumentacją formalną -Okres stażu V 2012 r. VI 2012 r.
7. Przeprowadzenie uroczystości szkolnych -Przygotowanie uczniów do:
Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
Dzień Wiosny,
Dzień Ziemi,
Dzień Zdrowej Żywności,
Zakończenie roku szkolnego -Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, prezentacja multimedialna-Okres stażu
8. Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów -Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do potrzeb wychowanków -Scenariusze zajęć-Okres stażu
9. Opracowanie testu osiągnięć z przyrody dla uczniów klas IV- VI-Diagnoza wiadomości ze środowiska przyrodniczego po klasie III. Opracowanie i przeprowadzenie testów wśród uczniów klas IV- VI Analiza uzyskanych wyników, opracowanie raportu. -Test-Okres stażu
10. Pobudzanie uczniów do czynnego udziału
w lekcjach przyrody i ekologii -Kształtowanie wśród uczniów umiejętności współdziałania w grupie oraz samodzielnego podejmowania decyzji poprzez stosowanie metod aktywizujących:
- mapa pojęciowa
- metaplan
- linia czasu
- burza mózgów
- piramida priorytetów
Prowadzenie zajęć z przyrody i ekologii z uwzględnieniem roli doświadczeń w procesie rozumienia i zapamiętywania nowych wiadomości. Wykorzystywanie technologii multimedialnej-Scenariusze zajęć-Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego -Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów. Przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków. Obserwacja i analiza możliwości uczniów -Wzory ankiet, bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki -Cały okres stażu
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi -Współpraca z różnego typu organizacjami. Udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez szkołę. Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Rozmowy indywidualne z uczniami -Notatki, adnotacje w dziennikach -Cały okres stażu (według potrzeb)
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych -Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi). Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej)-Program profilaktyczny szkoły, scenariusze zajęć, notatki własne, zapisy w dzienniku.-Cały okres stażu (według potrzeb)
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. -Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych. Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych. Współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).
Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)-Sprawozdania, potwierdzenia, adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym, notatki, fotografie -Cały okres stażu (według potrzeb)
5. Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów -Przeprowadzenie cyklu zajęć „Ślepy zaułek – uzależnienia.”
Zajęcia zostaną zrealizowane w klasie VI podczas godzin wychowawczych -Scenariusze -Okres stażu
6. Czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata” - Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” w szkole. Sporządzenie sprawozdania z akcji -Sprawozdanie z akcji, zdjęcia, kronika szkolna -Okres stażu (wrzesień)
7. Uczestniczenie w różnych projektach przyrodniczo – ekologicznych -Wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu. Udział w projektach ekologicznych i prozdrowotnych -Sprawozdania, zdjęcia , prezentacje multimedialne, kronika szkolna, podziękowania, certyfikaty, itp. -Okres stażu
8. Zorganizowanie szkolnych konkursów ekologicznych -Ogłoszenie Konkursu wśród uczniów klas IV – VI. Wyjaśnienie celów i założeń Konkursu. Pomoc uczniom w przygotowaniach do Konkursu.-Sprawozdania, zdjęcia, kronika szkolna, -Okres stażu
9. Uczestniczenie w programie „Szukaj rady na odpady”- Przeprowadzenie zbiórki surowców wtórnych wśród uczniów klas I – VI.
Wyjaśnienie uczniom celowości akcji. Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zbiórkę i segregację surowców wtórnych -Sprawozdania, protokoły odbioru surowców wtórnych -Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informatycznej -Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).Opracowywanie materiałów dydaktycznych: testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć przy pomocy komputera. Sporządzanie dokumentacji szkolnej: planów wynikowych, planów pracy, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowywanie gazetki przyrodniczo – ekologicznej. Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. Dokumentowanie przebiegu stażu-Testy, scenariusze zajęć, dyplomy, plany pracy, -Okres stażu
2. Publikacje w Internecie -Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego -Strona internetowa (wydruk)-X 2009
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych -Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl, Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy przyrodniczej za pośrednictwem stron: www.ekoswiat.com.pl, www.przyrodapolska.pl, www.naszaziemia.pl. -Wykaz stron internetowych-Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych-Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych.-Potwierdzenie udziału(zaświadczenia)-Okres stażu
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii,pedagogiki i dydaktyki -Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki. Sporządzanie notatek z przeczytanych książek. Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej -Notatki (ksero) z literatury.
Potwierdzenie opiekuna stażu -Cały okres stażu
(na bieżąco).
3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy -Współpraca ze szkołą:
•analiza programu wychowawczego szkoły
•opracowanie planu pracy wychowawcy
•aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem:
•poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
•pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
•rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
•objęcie szczególną troską uczniów słabych
•opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
Współpraca z rodzicami:
•kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych
i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
•pedagogizacja rodziców
•uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
•udostępnianie literatury pedagogicznej rodzicom
•angażowanie rodziców w działalność organizatorską i usługową informowanie o postępach uczniów w nauce-Dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym (kserokopie).
Opracowany plan pracy wychowawcy.
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i teczce wychowawcy. Scenariusze spotkań z rodzicami (według harmonogramu).
Referaty - Okres stażu
4. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych -Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych -Notatki -Okres stażu
5. Praca z uczniem o obniżonym poziomie intelektualnym -Dostosowanie metod pracy do potencjału dziecka. Realizacja zaleceń wydanych przez PPP. Wspieranie uczniów w procesie nabywania nowych wiadomości i umiejętności -Karty pracy, karta obserwacji ucznia-Okres stażu
6. Zaplanowanie tematyki godzin wychowawczych zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły -Opracowanie planu pracy wychowawczej. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych -Scenariusze zajęć-IX 2009
7. Wykorzystanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej w działaniu praktycznym -Zajęcia zostaną zrealizowane podczas godzin wychowawczych w klasie VI -Scenariusze zajęć-Okres stażu (rok szkolny 2009/2010)

§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Analiza dokumentów szkoły.-Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny-Notatki, ksero -Okres stażu
2. Zapewnienie pomocy pedagogicznej uczniom z rodzin dysfunkcyjnych.-Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Współpraca z pedagogiem szkolnym -Notatki -Okres stażu
3. Udzielanie rodzicom pomocy w kierowaniu uczniów do PPP -Rozmowy z rodzicami, udzielanie porad -Potwierdzenia rodziców-Okres stażu
4. Organizowanie wycieczek klasowych -Zorganizowanie wycieczki klasowej do Zakopanego oraz Krakowa.
Organizowanie wycieczek i wyjazdów klasowych do kina, teatru, na basen. Wyjazdy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Przelewicach. Zapewnienie dzieciom opieki, opracowanie regulaminu wyjazdów -Potwierdzenie dyrektora szkoły, karty wycieczek, zdjęcia, kronika -czerwiec 2010-Okres stażu
5. Konstruowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela -Opracowanie planu wynikowego, planu pracy wychowawczej-Plan pracy wychowawczej-Okres stażu.
6. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego -Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych. Praca w komisjach powoływanych w szkole. Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych -Listy obecności, potwierdzenia, sprawozdania -Okres stażu.

Zatwierdzam do realizacji:
.................................... ..............................
data i podpis dyrektora, podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.