X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6163
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Agnieszki Dudek

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w ZESPOLE SZKÓŁ nr 3 w CZĘSTOCHOWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

( realizowany od 01.09.2009r. Do 31.05.2012r. )

7 ust. 2,pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza dokumentów prawnych,
śledzenie stron internetowych MEN, KN.
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego,
teczka „awansu zawodowego”
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Analiza i ocena działań
09.2009r
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Kontrakt, harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie

3
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. literka.pl, edux.pl)
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki

4
Aktywne uczestnictwo w WDN
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej.
Odczytanie referatu na temat wynikający z potrzeb przedszkola.
Na bieżąco
Okres stażu
Protokoły
Materiały i opracowania

5
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć,scenariusze przedstawień, notatki
6
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć, wynikowe plany miesięczne, karty obserwacji dziecka.
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany miesięczne, karty obserwacji


7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania potrzeb rodziców.
Przeprowadzenie ankiet.
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety

2
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć.
3
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń pedagoga, psychologa,logopedy i pielęgniarki do rozwiązywania problemów.
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć
4
Udział w realizacji programów profilaktycznych.
Prowadzenie i organizowanie zajęć.
Okres stażu
Scenariusze, notatki,wpisy w dzienniku zajęć
5
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinem, teatrem, filharmonią.
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną i Policją.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora
6
Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
Wyszukiwanie sponsorów.
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów i dyrektora
7
Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Okres stażu
Notatki, wpisy w dzienniku
8
Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych..
Okres stażu
Notatki, wpisy w dzienniku
9
Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych.
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi..
Wg harmonogramu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
10
Współpraca z innymi nauczycielami.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek..
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Aktywny udział w opracowywaniu narzędzi przydatnych do obserwacji zajęcia, formułowanie wniosków pohospitacyjnych.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenia dyrektora
Arkusze hospitacyjne
Karty obserwacji zajęcia

11
Wdrażanie nowatorskich metod,form pracy z dziećmi oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć
Projektowanie i realizacja zajęć otwartych.
Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie po internecie.
Na bieżąco
Scenariusze zajęć
Notatki, zaświadczenia

12
Uczestnictwo dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1
Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania warsztatu pracy i do własnego rozwoju.
Doskonalenie bilansu własnej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie wynikającego z tego faktu zestawu potrzeb kształcenia.
09.2009r
Zestaw potrzeb (sprzęt, kształcenie, umiejętności, oprogramowanie )
2
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy przedszkola technologii komputerowej i informatycznej.
Udział w kursach i szkoleniach.
Okres stażu
Zaświadczenia
3
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych.
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie internetu, urządzeń i encyklopedii multimedialnych do opracowywania zajęć.
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Dokumentacja przedszkolna, zaproszenia, podziękowania, dyplomy
Scenariusze zajęć
Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne

4
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl
10.2009r
Zaświadczenie


7, ust.2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Okres stażu
Wykaz lektur, notatki
Zaświadczenia

2
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, współpraca z rodzicami, obserwacja dzieci.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
Okres stażu


7, ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, z zakresie funkcjonowania
szkoły (przedszkola ), w której nauczyciel odbywał staż.

1
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Dokładna analiza dokumentów przedszkola :statutu, planów, regulaminów, programów.
Udział w warsztatach,szkoleniach.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
Okres stażu
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów
Zaświadczenia, sprawozdania

2
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Udział w radach pedagogicznych, w pracach komisji konkursowych.
Dostosowanie miesięcznych planów wynikowych do obowiązujących uregulowań prawnych (m.in..podstawa programowa).
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Zapisy w protokołach, dokumentacja z przebiegu
Plany wynikowe
Dokumentacja wycieczek

3
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Okres stażu
Notatki

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................ data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.