X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6119
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu służą
rozwojowi kompetencji nauczyciela i obejmują następujące obszary:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnych.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Adamów 2009

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
& 7 ust. 2 pkt 1


1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Śledzenie stron internetowych MEN, KO
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa
- zawarcie kontraktu z opiekunem
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w pracy, opracowanie scenariuszy zajęć
4. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
5. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. Autorefleksja, autoanaliza,

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
& 7 ust. 2 pkt 2

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowań rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiety „Co dało mojemu dziecku przedszkole?”

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami

Nawiązanie współpracy
Korzystanie z wiedzy i doświadczeń pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych min. „Czyste powietrze wokół nas” Prowadzenie i organizowanie zajęć
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
Nawiązanie współpracy z biblioteką
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną i Policją

6. Organizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych
Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości

7. Współpraca z innymi nauczycielami
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami i innych placówek
8. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

Studiowanie literatury, udział w warsztatach, surfowanie w Internecie


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
& 7 ust. 2 pkt 3

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych
Tworzenie prezentacji multimedialnych

2. Udział w różnych formach doskonalenia w zakresie informatyki Kursy, szkolenia Okres stażu Świadectwa ukończenia kursów/ szkoleń
3. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej
& 7 ust. 2 pkt 4

1. Analizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej

2. Stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
& 7 ust. 2 pkt 5


1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów miesięcznych, programów nauczania

• Realizując powyższy plan rozwoju zawodowego spełnię wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego ujęte w & 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.