X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6090
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Radomsko, 17.09.2009 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Imię nazwisko: Anna Michalik
Nauczany przedmiot: fizyka i astronomia
Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Radomsku
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010 r.
Opiekun stażu: mgr Andrzej Broszkiewicz


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
I . STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

L.P.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1. Znajomość procedury osiągania awansu zawodowego. - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego
09.2009 r.
- znajomość wymienionych aktów prawnych
- poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć prowadzonych i hospitowanych w trakcie okresu stażu. - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju
09.2009 r.
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu
- umowa

3. Zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją. - analiza następujących dokumentów:
• Statut ZSP nr.1
w Radomsku
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- wykonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
09 - 10. 2009 r. - znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- stosowanie odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie kryteriów oceniania
- posiadanie PSO i planów wynikowych
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Zapoznanie się
z przepisami określającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. - udział w szkoleniu BHP
okres stażu
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły. - współpraca z innymi nauczycielami
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w komisji przedmiotowej okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej
- zaświadczenia

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
okres stażu
- teczka stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opis realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza wniosków
- autorefleksja
05. 2010 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu

II . STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Ocena własnych umiejętności. - sprecyzowanie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
09.2009 r.
- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
okres stażu
- portale internetowe

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej. - wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji okres stażu - scenariusze lekcji

4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, warsztatach metodycznych, szkoleniach organizowanych przez WODN itp.
okres stażu
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
- konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z fizyki
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych
okres stażu
- notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez

III . STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- obserwacja zajęć
- omówienie spostrzeżeń okres stażu - notatki i wnioski z obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą
okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. - korzystanie z portali edukacyjnych, internetu okres stażu przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. - gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków
okres stażu - konspekty z zajęć, plany wynikowe, testy


IV. STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
okres stażu
- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - samoocena
- wnioski na przyszłość
05. 2010 r. - teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.