X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Wioletta Chrzanowska

Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego

Miejsce rozpoczęcia stażu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu:31.05.2010r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:mgr Barbara Olszówka

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1.(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania związane z organizacją stażu.

Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2009.
Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji dotyczących zakresu wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu.Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2009.
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2009.
Plan Rozwoju Zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2009 – Maj 2010.
Wspomniane dokumenty.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2010.
Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz
z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Maj 2010. Wniosek, dokumentacja (dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie
Dyrektora szkoły)

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin pracy, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania.
Wrzesień – Listopad 2009.
Notatki własne.

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, księga protokołów Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Wrzesień 2009– Maj 2010.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Okres stażu.
Organizacja zajęć własnych.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć szkolnych.
Wrzesień 2009 – Maj 2010.
Własne notatki

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

Tworzenie własnego warsztatu pracy.Analiza wybranych zestawów podręczników, opracowywanie kart pracy, wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów.
Okres stażu.
Programy nauczania, rozkłady materiału, plany wychowawcze, gromadzone pomoce i testy.

Realizacja programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej.Prowadzenie zajęć lekcyjnych, poznanie podstawy programowej, samodzielne sporządzenie rozkładów materiału, poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole, poznanie standardów wymagań dla uczniów szkoły podstawowej szpitalnej.
Okres stażu.
Rozkład materiału nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania, zapisy
w dzienniku lekcyjnym.

Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Studiowanie fachowej literatury,poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www.
Na bieżąco.
Autorefleksja,spis literatury, stron www.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów.Lekcje dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej i kółka plastycznego.Okres stażu.Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Wrzesień 2009 – Maj 2010.
Arkusze obserwacji lekcji. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć.

Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Prowadzenie zajęć w obecności Dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.Okres stażu. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej, konspekty z zajęć.

5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Udostępnianie planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych innym nauczycielom.
Okres stażu.
Niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji oraz w Internecie.

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły.
Okres stażu.Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.

6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
Okres stażu. Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji uroczystości szkolnych, programy uroczystości szkolnych, zdjęcia.

Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.
Okres stażu.
Odpowiednie potwierdzenia.

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce.Okres stażu.
Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów, odpowiednie potwierdzenia.

Poznanie sytuacji uczniów, oraz przyczyn występowania trudności.
Spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami oraz pracownikami służby zdrowia.
Okres stażu.
Odpowiednie potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.