X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5993
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy
mgr Marzena Żulewska

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2012r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Placówka oświatowa:
Dyrektor placówki oświatowej:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Założone cele opracowanego planu:
• pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola,
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p. DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
TERMIN REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela:
• analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego,
• napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego,
• współpraca z opiekunem stażu, panią Gabrielą Kwiatkowską. W okresie stażu
Opiekun stażu
Zaakceptowany przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu
Potwierdzenia, notatki

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach itp.) podnoszących umiejętności pracy nauczyciela. W okresie stażu Świadectwa, zaświadczenia ukończenia kursów
3.Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym. Na bieżąco Potwierdzenie obecności
4. Organizowanie zaplecza środków dydaktycznych. W okresie stażu
5. - Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
W okresie stażu
Opiekun stażu
Nauczyciel przedszkola Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki zajęć, karty obserwacji, plany pracy itp.
Systematycznie
Dzienniki, karty obserwacji, plany pracy itp.

7. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
W okresie stażu Scenariusze zajęć

8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- przeprowadzenie cyklu zajęć pogłębiających wiedzę dzieci na określony temat,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć

9. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
W okresie stażu
Analiza SWOT
10. Współorganizowanie imprez przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez, m.in.: święto pieczonego ziemniaka, Mikołajki, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, itp.
W okresie stażu
Opiekun stażu
Notatki, scenariusze


2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Opracowanie planu współpracy z rodzicami, ze szkołą podstawową, harmonogramu uroczystości.
Wrzesień
Zatwierdzone plany, harmonogram uroczystości
2. Organizowanie uroczystości z udziałem gości z zewnątrz: Święto Pieczonego Ziemniaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, itp.
Zgodnie z kalendarzem imprez Wpisy w dzienniku, scenariusze
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie. W okresie stażu
Opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
4. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy dzieci: wyjście na pocztę, do biblioteki, do kina, itp.
W okresie stażu
Wpisy w dzienniku
5. Współpraca z rodzicami- zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, pedagogizacja rodziców, wspólne zabawy, współudział w organizowaniu imprez grupowych.
W okresie stażu
Podpisy rodziców
Referaty
6. Przygotowanie i udział wychowanków w różnorodnych konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.
W okresie stażu
Dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
7. Eksponowanie prac dziecięcych, prowadzenie „gazetki ściennej” dla rodziców.
W okresie stażu
Opis w sprawozdaniu


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dyplomów z wykorzystaniem technologii komputerowej.
W okresie stażu
Zgromadzona dokumentacja itp.
2. Zamieszczanie w Internecie własnych publikacji.
W okresie stażu
Wydruki
3. Wykorzystywanie na zajęciach kaset video i magnetofonowych, płyt CD i DVD
Systematycznie
Scenariusze
4. Opracowywanie dokumentacji związanej z awansem w pakiecie Microsoft Office.
W okresie stażu
Zgromadzona dokumentacja
5. Przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań, itp. z wykorzystaniem technologii komputerowej.
W okresie stażu
Wzory dokumentów
6. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
W okresie stażu


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Samokształcenie- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism, przewodników metodycznych.
W okresie stażu
Notatki
2. Aktualizacja własnej wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich poprzez uczestniczenie w warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.
W okresie stażu
Potwierdzenia uczestnictwa
3. Poznawanie i diagnozowanie sytuacji rodzinnej dzieci (m.in. poprzez wywiad z rodzicami), ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno- pedagogiczną; organizacja pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.
W okresie stażu
Opis w sprawozdaniu
4. Pełnienie funkcji wychowawcy, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
W okresie stażu
Sprawozdania semestralne z pracy wychowawczo - dydaktycznej
5. Uwzględnianie w swojej pracy poziomu rozwojowego wychowanków, praca indywidualna z uczniem zdolnym i uczniem słabiej radzącym sobie.
W okresie stażu
Plany pracy, zapis w dzienniku


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
W okresie stażu Akty prawne
2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
W okresie stażu
Dokumentacja przedszkolna
3. Udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W okresie stażu
Zaświadczenia
4. Organizowanie badań dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami.
W okresie stażu
Informacji o uczniu skierowana np. do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
5. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego nr 4 w Działdowie. W okresie stażu
Grono pedagogiczne
Potwierdzenie dyrektora

Za zgodą dyrekcji plan może być modyfikowany.

........................................
podpis nauczyciela odbywającego staż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.