X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5831
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Beaty Hołyszewskiej nauczyciela katechezy w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim

Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2007 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05. 2010 r.

Podstawa prawna:
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
· Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami
( z dnia 15 lipca 2004)
Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie trwania stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

1. § 8.ust.1. pkt. 1
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Będę systematycznie studiować literaturę pedagogiczną z uwzględnieniem:
-poszukiwania nowości wydawniczych dotyczących nauczania katechezy w szkole,
-aktywizujących metod pracy,
-zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu,
-oceniania,
-pracy z uczniem trudnym,
-pracy z uczniem zdolnym itp.
Zapoznam się z dokumentacją prawa oświatowego i dokonam jej analizy
Zorganizuję kącik czytelniczy dziecięcej prasy katolickiej
Dokonam opracowania graficznego (wykresy, tabele) ankiet dotyczących bezpieczeństwa uczniów w ramach programu „Bezpieczna szkoła”
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji) recenzje, strony WWW, uwagi, zestawienie bibliografii, notatki,
plan awansu zawodowego, analiza kompetencji własnych.
Wykaz prasy katolickiej. Lista dzieci systematycznie wypożyczających czasopisma. Potwierdzenie dyrekcji szkoły, zdjęcia
Wydruki opracowań

2. § 8. ust.1 pkt. 2
Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.

a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Podejmę aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, w szczególności dotyczącym modyfikacji dokumentów szkolnych- procedury, Program Wychowawczy, program „Bezpieczna szkoła”
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
zaświadczenia, notatki z zebrań, opracowane procedury

3. § 8. ust.1 pkt. 3
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Będę uczestniczyć w:
- warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły,
- formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN,
- konferencjach metodycznych, rekolekcjach i rejonowych dniach skupienia organizowanych przez Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej.
Ukończę studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
zaświadczenia pisemne
dyplom ukończenia studiów

4. § 8. ust.2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Przeprowadzę kolejną edycję:
- II Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży „Dekoracje świąteczne z masy solnej”
- Szkolne Konkursy Biblijne dla klas I-VI (wiedzy, plastyczny)
- Szkolne Konkursy Szopek Betlejemskich (forma przestrzenna)
- Szkolny Konkurs Palm Wielkanocnych dla klas IV-VI
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
regulamin, zadania konkursowe, sukcesy uczniów w konkursach
zadania konkursowe, sukcesy uczniów
regulamin, sukcesy uczniów w konkursach

5. § 8. ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Przygotuję pomoce dydaktyczne, karty pracy z wykorzystaniem poznanych programów komputerowych, sprawozdania, protokoły, konspekty, dyplomy, podziękowania.
Systematycznie będę tworzyć gazetkę o tematyce religijnej na korytarzu szkolnym w budynku C oraz sali nr 20.
Opracuję i umieszczę materiały promujące szkołę na prywatnej stronie internetowej.
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
pomoce , wzory kart
materiały przygotowane, zdjęcia
dyskietka, dostęp do strony WWW

6. § 8. ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Przygotuję z dziećmi przedstawienia Bożonarodzeniowe “Jasełka”, które pokazane będą uczniom, nauczycielom, rodzicom.
Opracuję scenariusz “Jasełek”, który udostępnię w bibliotece szkolnej.
Udostępnię przygotowane przeze mnie wzory kart pracy i testów innym katechetom oraz wychowawcom klas
Zamieszczę swój plan rozwoju zawodowego w Internecie.
Przeprowadzę katechezę otwartą dla katechetów, nauczycieli kontraktowych w ramach WDN i na Radach Pedagogicznych
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
scenariusze imprez, zdjęcia,
potwierdzenie z biblioteki
potwierdzenia otrzymania pomocy dydaktycznych
dyskietka, adres strony internetowej
konspekt, potwierdzenie osób uczestniczących

7. § 8. ust.2 pkt. 4.a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Opracuję i wdrożę program Koła Biblijnego we własnej szkole
Opracuję i wdrożę program Koła Artystycznego
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
opracowany program

8. § 8. ust.2 pkt.4.c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Opracuję oprawę liturgii (śpiew, czytania, wiersze)Komunii Świętej i Rocznicy Komunii św.
Będę uczestniczyć wraz z uczniami w nabożeństwach wynikających z kalendarium Roku Liturgicznego
Włączę się czynnie w organizację rekolekcji wielkopostnych:
- opieka nad dziećmi w czasie trwania nauk,
-przygotowanie liturgii.
Będę współpracować z metodykami religii
Będę współpracować z wychowawcami klas.
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
program uroczystości
przygotowane materiały, zdjęcia z uroczystości scenariusz uroczystości
scenariusz nabożeństw, zdjęcia
przygotowane materiały
potwierdzenie pisemne

9. § 8. ust.2 pkt. 4.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Będę współpracować z Księdzem Dziekanem m.in.:
- sponsorowanie podręczników do katechezy dla najuboższych uczniów
-praca z młodzieżą niepełnosprawną (wolontariat w ramach warsztatów Caritas)
Podejmę stałą współpracę z parafią św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śl., parafią Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śl. i parafią św. Tekli w Pławnej:
- pomoc w organizowaniu wolnego czasu dzieciom z parafii
- pomoc materialna najuboższym
- praca wychowawcy na kolonii CARITAS w okresie wakacji
- prowadzenie scholi dziecięcej
- organizowanie pielgrzymek autokarowych do Częstochowy dla dzieci pierwszokomunijnych
Podejmę współpracę z Biblioteką Dziecięcą w Lwówku Śląskim:
- współorganizacja konkursów plastycznych dla dzieci
Podejmę współpracę ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Lubomierzu:
- zorganizowanie konkursu o Papieżu Janie Pawle II
Będę współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w organizowaniu imprez integracyjnych dla dzieci.
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
potwierdzenie pisemne
zdjęcia
potwierdzenie pisemne, regulamin konkursu
sprawozdanie

10. § 8. ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
a) Działania podjęte dla realizacji wymagań
Dokonam opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązania problemów edukacyjnych ( wychowawczych).Podejmę indywidualną pracę korekcyjną z uczniami wymagającymi wsparcia (świetlica szkolna).
b) Potwierdzenie realizacji określonego działania (do wglądu dyrekcji)
opis i analiza przypadku, geneza, praca korekcyjna
potwierdzenie pisemne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.