X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44313
Przesłano:

Program wczesnego wspomagania dziecka

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

(Sporządzony na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r w sprawie organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

Imię i nazwisko dziecka.........................
Rozpoznanie: Autyzm
Program na rok szkolny............... został opracowany w oparciu o diagnozę PCRE zawartą w opinii nr ........................................ ,
informacje pochodzące z wywiadu z rodzicami oraz diagnozę umiejętności funkcjonalnych wykonaną w miesiącu .................. r.
Imię i nazwisko:........................................
Data urodzenia:......................................
Adres zamieszkania: .....................................
Wymiar godzin: ........ godzin miesięcznie.
Ocena sprawności dziecka: motoryka duża, motoryka mała, percepcja, komunikacja, rozwój emocjonalny i zachowanie.

Wskazania i zalecenia zawarte w opinii o WWRD nr........................................
- rozwijać kompetencje emocjonalno –społeczne dziecka,
- wzmacniać koncentrację uwagi,
- stymulować percepcję słuchową
- usprawniać w zakresie motoryki małej i dużej
- ćwiczyć w zakres sprawności grafomotorycznej
- zalecana terapia integracji sensorycznej SI

I. Sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na funkcjonowanie dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznych i przygotowanie do nauki w szkole.
Zajęcia z wykorzystaniem następujących metod pracy:
- metoda Dobrego Startu,
- metoda M.Ch. Knillów,
- obserwacja,
- terapia integracji sensorycznej ,
- terapia TUS,
- behawioralne metody edukacji.
Formy pracy:
- indywidualna z dzieckiem.
- grupowa w poradni – włączenie dziecka do pracy z grupą rówieśniczą.

II. Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu.
Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu WWRD. Uwzględnienie działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowaniu działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Wprowadzenie zmian w programie w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziców oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

III. Określenie współpracy:
Zespół współpracuje z rodziną przez wielospecjalistyczną pomoc (psycholog, terapeuta, rehabilitant, nauczyciel wspomagający w przedszkolu).
Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem. Udzielanie porad, kształtowanie postaw dziecka, wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną.

IV. Cele terapeutyczne:
SFERA ROZWOJU CELE OPERACYJNE
Rozwój poznawczy:
- pamięć, - kontrolowanie uwagi dziecka na wykonanie zadania,
- uwaga, - ćwiczenia percepcji słuchowej,
- myślenie,
- percepcja wzrokowa i słuchowa.

Rozwój społeczny:
- samoobsługa, - treningi umiejętności społecznych,
- predyspozycje - wdrażanie dziecka do podejmowania,
- zainteresowania - samodzielnych działań (ubieranie, toaleta)
- nauka zabaw tematycznych i konstrukcyjnych.

Rozwój komunikacji:
- komunikacja „od” i „do”, - ćwiczenia w obszarze mowy werbalnej i niewerbalnej
- naśladowanie, współdziałanie w zabawie, - w sytuacjach zadaniowych,
- komunikacja z rodzicami i rówieśnikami,
- mowa,
- inne formy komunikacji .

Rozwój emocjonalny:
- wyrażanie emocji , - wdrażanie dziecka do przestrzegania zasad
- panowanie i rdzenie sobie z emocjami, - nauka sposobów wyrażania emocji
- elementy terapii behawioralnej.

Rozwój motoryczny:
- motoryka duża, - ćwiczenia pionizacji i równowagi ciała,
- motoryka mała, - usprawnianie sprawności grafomotorycznej,
- ćwiczenia z sensoplastyki.

Rozwój zmysłowy:
- słuch, - pobyt w Sali Doświadczania Świata
- dotyk,
- węch, - dostosowanie ćwiczeń do zminimalizowania ilości bodźców
- smak,
- równowaga.

Rozwój intelektualny:
- ćwiczenia rozumowania przyczynowo-skutkowego,
- dostosowanie zadań do możliwości dziecka,
- nagradzanie wykonanych przez niego działań.

Data: .............................. Podpisy osób realizujących zajęcia:

Podpis dyrektora: Podpis rodzica:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.