X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44162
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Budzisław Kościelny, dn. 05 czerwca 2020r.

Imię i nazwisko: Małgorzata Prusak
Nauczany przedmiot: język angielski
Okres stażu: 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.
Nazwa szkoły: ZSP, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera
w Budzisławiu Kościelnym
Wstęp
Dnia 01.09.2006 r. podjęłam pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym. Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela w dniu 30.07.2010 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy nauczyciela języka angielskiego zdobyłam podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ponadto, ukończyłam Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo zorganizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli INTERLIS.
W dniu 27.11.2015 r. na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela zdałam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
W oparciu o posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczęłam 01.09.2017 r., a zakończyłam 31.05.2020 r. W okresie stażu byłam zatrudniona w pełnym wymiarze godzin, prowadząc zajęcia z języka angielskiego w szkole podstawowej i przedszkolu, zajęcia rewalidacyjne oraz pełniąc funkcję wychowawcy klasowego.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Plan rozwoju zawodowego oparłam o wytyczne Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ustawę – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz dokonam oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności.

Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego podczas odbywania stażu dotyczącego ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dnia 1 września 2017 r. złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Decyzję o podjęciu stażu poprzedziłam dokładnym przemyśleniem i ewaluacją dotychczasowej pracy tak, aby zaplanowane działania umożliwiły mi dalszy rozwój i doskonalenie metod, warsztatu pracy, jak również pogłębianie wiedzy z dydaktyki nauczanego przedmiotu, pedagogiki, psychologii oraz prawa oświatowego, prawa opiekuńczo-wychowawczego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poznanie procedur awansu zawodowego było kolejnym krokiem w przygotowaniu planu rozwoju. Przeanalizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ustawę – Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Opracowując swój plan rozwoju zawodowego uwzględniłam działania podejmowane w różnych obszarach pracy szkoły tak, aby w okresie stażu móc rozwijać i doskonalić własne umiejętności pedagogiczne oraz pogłębiać wiedzę, w efektywny sposób wprowadzać nowe rozwiązania dydaktyczne, nawiązać współpracę ze środowiskiem lokalnym, promować placówkę i dbać o szeroko rozumiany rozwój każdego powierzonego mi ucznia.
Zaplanowana droga mojego rozwoju zawodowego miała wpłynąć na realne efekty zarówno dla samorozwoju, jak i dla rozwoju indywidualnego ucznia i całokształtu aspektów związanych z rozwojem wszystkich obszarów pracy szkoły.

Przedłożony dyrektorowi plan rozwoju zawodowego realizowałam do 31 maja 2020 r. Do tego dnia zrealizowałam zadania i osiągnęłam cele, które sobie wyznaczyłam, planując swój rozwój zawodowy.

Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych działań przedstawiam poniżej według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

8.2.1.1. Systematyczne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

• Analiza podstawowej dokumentacji szkolnej
Ponownie przeanalizowałam podstawową dokumentację szkolną:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
- Plan Pracy szkoły

Efekty:
- umiejętne posługiwanie się adekwatnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkoły,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i rzetelne wypełnianie zadań realizowanych w okresie stażu.

8.2.1.2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły oraz poszerzających warsztat nauczyciela

Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, aktywnie uczestnicząc w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzebą efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych.
W trakcie stażu uczestniczyłam w następujących kursach i szkoleniach:
- Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej - 11.10.2017r.
- „ Jak prowadzić lekcje, by były atrakcyjne dla uczniów? Wykorzystanie narzędzi TIK” – 30.11. 2017r.
- „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej” - 14.12.2017r.
- „Zaprogramuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach 1-8 szkoły podstawowej. Drugi etap edukacyjny. Poziom II” - 11.01.2018r.
- „Nauczyciel i rodzic w koalicji... Budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów. Poziom II” – 26.02.2018r.
- konferencja szkoleniowa z organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w sesji 2018 – 13.03.2018r.
- „Storytelling jako metoda wykorzystywana do nauki języka angielskiego” – 22.10.2018r.
- „Jak skutecznie uczyć mówienia w języku angielskim?” – 09.11.2018r
- „Słownictwo i gramatyka na 100 dni przed egzaminem” – 20.02.2019r.
- „Aktywna tablica” - 21.06.2019 r.
- Warsztaty online: „Zabawy ruchowe z językiem angielskim na każdą porę dnia” – 03.10.2019r
- „Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela języków obcych jako obowiązek wynikający z aktualnych zapisów prawa oświatowego” – 07.11.2019r.
- „ Jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia” – 25.11.2019r.
- „ Niebanalnie i nieszablonowo – pomysły na ciekawe zajęcia rewalidacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną” – 28.11.2019r.
- „Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy” – 08.01.2020r.
- „Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić? – 19.02.2020r
- Rada szkoleniowa nt „eTwinning” – 10.03.2020r

Efekty:
- zdobycie nowoczesnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystywanie jej w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, co przyniosło wymierne efekty dla ucznia i szkoły,
- wzrost wydajności pracy własnej,
- nabywanie i rozwijanie przez uczniów nowych umiejętności oraz własnych zdolności niezbędnych zarówno w dalszej edukacji, jak i życiu codziennym,
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami z różnych dziedzin, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą,
- osiągnięcie lepszych efektów w pracy z uczniami oraz realizację zadań i przedsięwzięć zgodnych z przyjętym kierunkiem rozwoju szkoły, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i wychowania oraz opieki,
- dzielenie się z zdobytymi umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami oraz zachęcanie ich do indywidualnego rozwoju.

8.2.1.3. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.

• Opracowanie rocznych planów wynikowych z języka angielskiego

Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam rozkłady materiałów dostosowując je do klas, w których uczę. Modyfikowałam wymagania edukacyjne tak, aby uwzględniały potrzeby zarówno uczniów zdolnych jak i uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Plany wynikowe również zawierały wnioski z nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. Zwiększenie ilości zadań z umiejętności językowych, które sprawiły uczniom najwięcej trudności na egzaminie zewnętrznym, a tym samym przećwiczenie ich z uczniami wpływało na podniesienie jakości pracy szkoły. Ponadto, poddawałam ewaluacji Przedmiotowe Zasady Oceniania, celem aktualizacji z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Efekty:
- usprawnianie i podnoszenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
- indywidualizacja nauczania,
- ułatwianie i systematyzowanie pracy z wybranymi zagadnieniami.

• Przygotowanie, opracowanie i analiza próbnych diagnoz/ testów diagnozujących dla uczniów
Przygotowywałam i opracowywałam wspólnie z nauczycielami arkusze próbnych diagnoz dla uczniów klas ósmych oraz III oddziałów gimnazjalnych. Celem ogólnym pomiaru było sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów, porównanie osiągnięć z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz określenie efektywności stosowanych metod, pozwalające na zaplanowanie optymalnego procesu nauczania.
Ponieważ wyżej wspomniany pomiar dydaktyczny moim zdaniem był miarodajnym badaniem, które umożliwiło odpowiednio wczesne zareagowanie i uzyskanie informacji z czym uczniowie radzą sobie najlepiej, a z czym mają problemy, przeprowadzam podobne badanie diagnostyczne w nauczanych przeze mnie klasach siódmych. Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas zebrań rady pedagogicznej, a także spotkań z rodzicami klas ósmych oraz trzecich oddziałów gimnazjalnych. Przeprowadziłam również diagnozę wstępną wiadomości i umiejętności uczniów klasy IV. Wyciągnięte wnioski z analiz wykorzystywałam przy modyfikacji planów wynikowych na nowy rok szkolny.
W roku szkolnym 2019/2020 pełniłam również funkcję nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu. W związku z tym dokonałam również diagnoz dotyczących gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Efekty:
- pomoc w ocenie skuteczności stosowanych metod na lekcjach języka angielskiego, modyfikacja materiału, dopasowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
- podjęcie działań zmierzających do poprawy efektywności nauczania, m.in. poprzez właściwy dobór zadań ćwiczących słabiej opanowane umiejętności w klasach objętych egzaminem,
- nadrobienie braków wiedzy wśród uczniów i właściwe ich przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego, co zaowocowało uzyskaniem przez nich satysfakcjonujących wyników na miarę ich możliwości.

• Opracowanie analiz egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty z języka angielskiego

Co roku dokonuję szczegółowej analizy wyników egzaminu z języka angielskiego, na podstawie których sporządzam wnioski do dalszej pracy i omawiam je m.in. z nauczycielami uczącymi języka angielskiego w gimnazjum.

Efekty:
- zdiagnozowanie umiejętności uczniów i wyciągniecie wniosków do dalszej pracy, położenie nacisku na ćwiczenie tych umiejętności, które sprawiają uczniom trudności. Efektem były coraz lepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych. Dla przykładu w roku 2017/2018 szkoła uzyskała wynik z języka angielskiego 52%, a w roku szkolnym 2018/2019 był to wynik 58%.

• Stosowanie nowoczesnych metod nauczania

W swojej pracy stosuję nowoczesne metody nauczania w celu uatrakcyjnienia zajęć. W tym celu wykorzystuję tablicę aktywną, jako jedną z metod aktywizujących. Korzystam również z podręczników multimedialnych zawierających ćwiczenia interaktywne pozyskanych dzięki współpracy z wydawnictwem Pearson. Ponadto, korzystając z różnych aplikacji sama tworzę ćwiczenia interaktywne. W swojej pracy wykorzystuję również pracę z Internetem oraz filmem. Dużym wyzwaniem okazała się dla mnie praca w przedszkolu, która wymagała ode mnie kreatywności i pomysłowości. Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Aby zachęcić dzieci do nauki języka obcego stosowałam rożne rodzaje aktywności: zabawy ruchowe, naukę piosenek i rymowanek oraz prace plastyczne. W planowaniu zajęć niezbędny okazał się e-panel z wydawnictwa Pearson, który podsunął mi mnóstwo pomysłów na uatrakcyjnienie zajęć. Wykorzystując daną aplikację oraz różne strony www zawierające piosenki i bajki dla dzieci przyswajanie języka obcego było dla uczniów przyjemne oraz dawało dużo radości z nauki.
Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę na temat aktywizujących metod nauczania. Staram się jak najwięcej wykorzystywać je na zajęciach w celu uatrakcyjniania lekcji. O metodach dowiaduję się ze szkoleń, od innych nauczycieli, a także sama szukam ich np. w Internecie.

Efekty:
- podniesienie jakości pracy własnej, szkoły i przedszkola,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi,
-kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
-zdobywanie wiedzy w nowoczesny i ciekawy sposób.

8.2.1.4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Brałam czynny udział w opracowywaniu i ewaluacji dokumentów regulujących pracę szkoły. Doskonalenie i ewaluacja tych dokumentów wpływa również na podniesienie jakości pracy szkoły oraz moich kompetencji zawodowych.
W okresie stażu byłam w zespole do spraw rocznego Planu Pracy Szkoły oraz przewodniczącym w zespole do pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Wraz z innymi nauczycielami opracowałam procedury postępowania z danym uczniem oraz na bieżąco je modyfikowałam zgodnie z potrzebami szkoły.
Jako przewodnicząca Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych opracowałam działania na dany rok szkolny w porozumieniu z członkami zespołu oraz sprawozdania na koniec I i II semestru z pracy zespołu.
Pracowałam w zespole wychowawców. Do moich zadań należało uczestnictwo w spotkaniach zespołu. W każdym roku szkolnym przygotowywałam sprawozdanie z udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów mojej klasy.
Wraz z nauczycielami innych przedmiotów współtworzyłam tzw. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla uczniów z niepełnosprawnością indywidualną w stopniu lekkim. Dostosowałam dla nich wymagania edukacyjne z języka angielskiego.
W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego brałam udział nie tylko w okresie stażu. W roku szkolnym 2017/2018 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej w części matematyczno - przyrodniczej. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji.
Przez cały okres stażu byłam członkiem komisji socjalnej. Do moich zadań należało między innymi rozpatrywanie wraz z pozostałymi członkami komisji wniosków o wszelaką pomoc finansową lub rzeczową, wniosków o przyznanie dofinansowania wypoczynku czy też przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. Regularnie brałam udział w pracach komisji, zgłaszałam propozycje nowych rozwiązań opartych na potrzebach pracowników.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpracowałam na bieżąco z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Efekty:
- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, bezpieczeństwa oraz profilaktyki,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pomogło mi w indywidualizowaniu procesu nauczania,
- dzięki pracy w komisji socjalnej nabyłam nowe umiejętności,
- praca w zespole egzaminacyjnym pozwoliła mi poznać i stosować się do przepisów przeprowadzania egzaminów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- rozwinęłam umiejętność bycia liderem zespołu, kształtowałam umiejętność współpracy oraz organizacji pracy,
- osiąganie efektywniejszej pracy jest możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi kilku nauczycieli.

8.2.1.5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych np. www.oke.poznań ,www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.engly.pl, www.liveworksheets.com, www.quizlet.pl, www.learningapps.pl, www.nowaera.pl, www.pearson.pl, www.anglomaniacy.pl, www.fullofideas.pl, www.supersimple.com, www.profesor.pl, www.edux.pl.

Efekty:
- pogłębienie wiedzy oraz wykorzystanie jej do podniesienia jakości pracy szkoły,
- urozmaicenie prowadzonych zajęć,
- pogłębienie wiadomości potrzebnych do realizowania zadań związanych z wykonywanym zawodem.

8.2.1.6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.

• Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego

Bycie wychowawcą to duże wyzwanie dla mnie, bowiem zdaję sobie sprawę, że każdy z uczniów jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, a zarazem wspólnie tworzą zespół klasowy. Być wychowawcą, a jednocześnie wzorem, przewodnikiem i powiernikiem spraw trudnych – taka funkcja wymagała ode mnie ciągłego doskonalenia. Wszystkim moim uczniom (szczególnie wychowankom) starałam się pomagać w rozwiązywaniu ich problemów związanych zarówno ze szkołą, jak i sytuacjami pozaszkolnymi, dbać o ich wszechstronny rozwój, stwarzać poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Jako wychowawca starałam się również zintegrować zespół klasowy, tak aby wszyscy członkowie grupy czuli się w nim dobrze.
W okresie stażu w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 pełniłam obowiązki wychowawcy klasowego. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami mieszkającymi w tym samym środowisku co uczniowie.
W czasie pełnienia roli wychowawcy zorganizowałam w ramach integracji klasy „Klasowy wieczór filmowy”, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca oraz wigilię klasową. Ponadto, odbyły się wyjazdy do kina oraz Energylandii w miejscowości Zator. W roku szkolnym 2017/2018 zespół klasowy wziął udział w 4-dniowej wycieczce turystyczno – krajoznawczej do Zakopanego, której byłam opiekunem. Jako wychowawca starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w szkole, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Wspólne dodatkowe zajęcia w klasie z wychowankami, sprawowanie opieki podczas dyskotek szkolnych, wszelkiego rodzaju imprez szkolnych i środowiskowych było dla mnie źródłem dodatkowej wiedzy o moich wychowankach. Pozwoliło mi dostrzec inne cechy wśród moich wychowanków, które stanowią swego rodzaju potencjał osobowościowy. Dzięki spotkaniom z uczniami na gruncie innym niż jednostka lekcyjna mogłam budować lepsze relacje z nimi, rozwiązywać konflikty zanim osiągnęły duży poziom eskalacji, wspomagać rodziców w ich pracy wychowawczej.
Poza wyżej wymienionymi zadaniami w codziennej pracy realizuję program wychowawczy szkoły, przypominając uczniom o właściwym zachowaniu, prezentowaniu pożądanych postaw w szkole i poza nią, a także pomagam uczniom w miarę potrzeb rozwiązywać ich problemy.

Efekty:
- integracja zespołu klasowego. Uczniowie stworzyli spójny zespół, kierujący się pozytywnymi normami społecznymi,
- dobry kontakt z zespołem klasowym. Klasa prawidłowo współpracowała z wychowawcą oraz innymi nauczycielami,
- wzrost efektywności oddziaływań wychowawczych,
- wzrost empatii, tolerancji i zrozumienia,
- nabycie nowych umiejętności i doświadczeń w budowaniu dobrego zespołu klasowego,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- zadowolenie ze skuteczności i efektywności zastosowanych oddziaływań wychowawczych,
- wzrost aktywności twórczej, kreatywności. Uczniowie wykazywali umiejętność pracy w grupie i nabyli umiejętność współorganizowania uroczystości szkolnych czy też imprez klasowych, w których chętnie uczestniczyli.

8.2.1.7. Współpraca z rodzicami podczas zebrań lub konsultacji oraz poprzez e-dziennik.

Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego wiązało się również z kontaktami z rodzicami wychowanków. Na zebraniach z rodzicami informowałam ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, rozmawiałam o agresji wśród dzieci, uzależnieniach i wpływie mediów na dziecko. Przeprowadzałam również badanie potrzeb rodziców w zakresie pracy szkoły i przedszkola we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Ponadto, zapoznawałam rodziców z zadaniami realizowanymi przez placówkę, zawartymi w szkolnych dokumentach, takich jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, kryteria ocen z zachowania, plan pracy wychowawcy klasowego. Podczas zebrań rodzice mieli również możliwość zapoznania się z wynikami diagnoz uczniów. Przedstawiając wyniki omawiałam słabe i mocne strony ich dzieci, dawałam wskazówki, jak pracować w domu. W klasie III poinformowałam rodziców o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
Umożliwiałam rodzicom aktywne uczestnictwo w życiu klasy, poprzez włączanie ich w różnorodne działania, np. organizowanie imprez klasowych oraz szkolnych tj. Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia czy Bal absolwenta.
Służyłam radą i pomocą rodzicom, którzy się do mnie zwracali, ale również uważnie słuchałam tego, co oni mówili na temat swoich dzieci. Myślę, że udało mi się zbudować przyjazne relacje z rodzicami, dlatego też nasza współpraca układała się pomyślnie.
Współpraca z rodzicami uczniów nie będącymi moimi wychowankami odbywała się głównie podczas zebrań lub dyżurów nauczycielskich jak również poprzez e-dziennik, dzięki któremu mogłam być z nimi w stałym kontakcie.

Efekty:
- rodzice chętnie pojawiali się na spotkaniach grupowych i indywidualnych,
- przekazane poufne informacje dotyczące dziecka wykorzystane były za zgodą rodziców do usprawnienia szans edukacyjnych uczniów,
- rodzice brali aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych, a tym samym w życiu klasy i szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

8.2.2.1 Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.

• Opracowanie różnorodnych materiałów i wykorzystywanie ich w pracy

Przy użyciu technik komputerowych opracowałam różne narzędzia pomiaru dydaktycznego - testy, sprawdziany, kartkówki, dodatkowe ćwiczenia leksykalno -gramatyczne oraz wszelkie dokumenty szkolne: programy zajęć, plany wynikowe, PSO, plany pracy zespołu przedmiotowego, sprawozdania, analizy, scenariusze uroczystości, itp. W związku z odbywanym stażem na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam zgromadzoną dokumentację przy zastosowaniu techniki komputerowej. Potrafię obsługiwać programy Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point oraz programy do obróbki zdjęć, które są mi niezbędne w pracy.
Ponadto wykorzystywałam komputer do tworzenia dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz umieszczania artykułów na stronę internetową szkoły. Drogą elektroniczną utrzymuję kontakt z gronem pedagogicznym.
Przygotowując dokumentację wychowawcy klasowego, korzystałam z programu firmy Librus, który umożliwia, m.in. wprowadzenie danych bezpośrednio na świadectwo, sporządzanie i drukowanie statystyk uczniów, a także wydruk wykazu ocen na wywiadówkę.
Używając edytora tekstowego opracowałam szereg dokumentów dla rodziców i uczniów, m.in. regulaminy konkursów, wycieczek, oświadczenia na zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy, itp.

Efekty:
- zgromadzenie bardzo obszernej dokumentacji w pamięci komputera oraz jej archiwizacja na nośnikach,
- usprawnienie organizacji pracy, łatwy dostęp do niezbędnych i wykorzystywanych na co dzień materiałów,
- możliwość korzystania z danych materiałów przez innych nauczycieli i uczniów,
- urozmaicenie zajęć lekcyjnych, profesjonalizację pracy, a co za tym idzie podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez dobór i umiejętność tworzenia właściwych materiałów.

• Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy z uczniami

Podczas prowadzenia zajęć korzystałam z komputera i rzutnika. Głównie prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów były prezentowane za pomocą rzutnika.
Na zajęciach w przedszkolu korzystałam z tableta, dzięki któremu miałam stały dostęp do wielu piosenek i bajek w języku angielskim, co zdecydowanie uatrakcyjniało zajęcia.
Tablica aktywna w klasie, to marzenie wielu nauczycieli, gdyż jest to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie ciekawej lekcji. Poza tym jest to doskonały sposób na zaangażowanie i czynny udział uczniów w lekcji. Praca z tablicą wymagała zainstalowania odpowiedniego oprogramowania, tak aby móc odtworzyć wybrany materiał. Przeprowadzenie lekcji z tablicą interaktywną wymaga także umiejętności obsługi zainstalowanego programu komputerowego oraz przygotowania odpowiedniej lekcji, tak, aby włączyć w nią uczniów.
Podczas pracy z tablicą aktywną korzystałam z oprogramowań do różnych podręczników języka angielskiego, korzystałam z internetowych aplikacji zawierających ćwiczenia interaktywne oraz sama je tworzyłam i wykorzystywałam podczas zajęć.
W dobie cyfryzacji prawie każdy z uczniów jest posiadaczem mini komputera, zwanego smartfonem, który, rozsądnie wykorzystany, może wspomóc w procesie edukacyjnym. Z tego powodu wprowadziłam korzystanie z telefonu komórkowego na zajęciach, ale w odpowiednim do tego celu. Najczęściej było to korzystanie przez uczniów ze słowników online lub wyszukiwanie informacji na konkretny temat.

Efekty:
- przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- duże zainteresowanie tematyką i sposobem prowadzenia zajęć wśród uczniów przy wykorzystaniu tablicy oraz smartfonów,
- motywowanie uczniów do pracy, stymulowanie ich do większej aktywności i głębszego zainteresowania nauką.

• Korzystanie z e-panelu w pracy

Aplikacja e-panel to przełomowe narzędzie w pracy nauczyciela. Umożliwia ona błyskawiczną możliwość zapoznania się z nowościami oraz dostęp do cyfrowej wersji komponentów i obudowy metodycznej.
Od dwóch lat jestem obecna na e-panelu na www.pearson.pl/angielski. Dana aplikacja szczególnie jest mi przydatna w pracy w przedszkolu, gdzie uczniowie nie posiadają podręczników do nauki języka angielskiego. E-panel umożliwia mi dostęp do wielu materiałów, które wykorzystuję systematycznie na zajęciach.

Efekty:
- możliwość korzystania z cyfrowej biblioteki nauczyciela, a więc cyfrowej wersji komponentów i obudowy metodycznej różnych kursów,
- posiadanie w jednym miejscu, na moim komputerze, tablecie wszystkich materiałów potrzebnych do prowadzenia lekcji: podręcznik, ćwiczenia, audio, dokumentacje szkolną i testy, a także monitor realizacji nowej podstawy programowej, czy informację, dostęp i możliwość zapisywania się na kursy, szkolenia,
- szybka możliwość zapoznawania się z nowościami wydawniczymi.

• Prowadzenie e-dziennika, współpraca z nauczycielami i rodzicami

Początki pracy z e-dziennikiem nie były łatwe. Przede wszystkim każdy obawiał się niepewności, związanej z tym, czy program będzie ułatwieniem, czy utrudnieniem w pracy, czy będzie prawidłowo działał i spełniał funkcje, do których został stworzony.
Po odbyciu szkolenia związanego z jego obsługą, wdrożeniu się w jego działanie, można stwierdzić, iż jest to narzędzie, które bardzo ułatwia pracę w wielu aspektach, w tym m.in. w procesie komunikowania się i współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Jego szczególną przydatność można zauważyć szczególnie podczas nauczania na odległość, gdyż to właśnie e-dziennik jest głównym narzędziem podczas zdalnego nauczania.

Efekty:
- stały kontakt z dyrektorem, nauczycielami i pedagogiem dotyczący całego procesu edukacyjnego w szkole,
- bieżące informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce, a także zachowaniu,
- łatwy kontakt z rodzicami uczniów, informowanie rodziców i uczniów o terminach kartkówek bądź sprawdzianów i innych ważnych wydarzeń,
- większa świadomość, a co za tym idzie odpowiedzialność uczniów za swoje postępy w nauce, zachowaniu, planowanych sprawdzianach i innych ważnych wydarzeń w szkole.

• Nauczanie zdalne
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej jest niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązuje od dnia 25 marca 2020r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moja dotychczasowa praca z uczniami przekształciła się w nauczanie zdalne. Aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, musiałam otworzyć się na nowe technologie, które okazały się kluczowe i bardzo pomocne w pracy zdalnej z uczniem.
Moje działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych,
- platformę edukacyjną engly.pl
- dziennik elektroniczny,
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną lub telefon
- media społecznościowe, komunikatory, tj. Messenger, Whatsapp,
- lekcje online,
- podręczniki i ćwiczenia, które uczeń już posiada,
- karty pracy tworzone samodzielnie i udostępniane dzięki takim narzędziom jak google drive, linoit.com.
- dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia,
- narzędzia pomiaru dydaktycznego w oparciu o formularze Google,
Każda jednostka lekcyjna przeze mnie przygotowana jest umieszczana w edzienniku, aby uczeń mógł się z nią zapoznać, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się, w celu wyjaśnienia danego zagadnienia. W celu zrealizowania trudniejszych zagadnień, np. z zakresu gramatyki, prowadzę lekcje online, aby uczeń miał możliwość lepszego zrozumienia danego zagadnienia. Zajęcia online również są przydatne podczas doskonalenia umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem angielskim w mowie. Jest to doskonała forma pracy zdalnej w nauczaniu języka obcego.
Aby systematycznie kontrolować postępy uczniów, zlecam wykonanie zadanej pracy domowej i odesłanie jej w ustalonym terminie. Staram się nie przeciążać uczniów zbytnio materiałem, a tym samym nie zniechęcać do nauki. W nauczaniu języka obcego niezbędna jest komunikacja, dlatego bardzo często wykorzystuje rożnego rodzaju nagrania dźwiękowe, dzięki którym uczeń na bieżąco ma kontakt z żywym językiem. Uczniowie mogą uczyć się prawidłowej wymowy wyrazów oraz doskonalić umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Staram się aby lekcja zdalna nie różniła się zbytnio od tej prowadzonej w sposób tradycyjny. Jako nauczyciel nadal jestem dla uczniów wsparciem, choć wiem że w takiej sytuacji to uczeń musi wykazać się większą odpowiedzialnością i samodyscypliną.

8.2.2.2. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy pedagogicznej, wychowawczej oraz w rozwoju zawodowym.

• Korzystanie z licznych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych np.

W pracy dydaktycznej, przygotowując się do zajęć korzystałam również z zasobów Internetu, jako nieograniczonego źródła wiedzy i pomysłów.
Strony, z których m.in. korzystałam to:
- www.angielski.co.uk
- www.angielski.slowka.pl
- www.e-ang.pl
Bardzo często korzystałam z udostępnianych w Internecie ćwiczeń na utrwalenie przerabianego materiału. Nie rzadko były to również ćwiczenia dodatkowe z myślą o uczniach zdolnych.
Korzystając z Internetu przygotowuję także dla uczniów przykładowe ćwiczenia w oparciu o testy z wojewódzkiego konkursu języka angielskiego oraz arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat.

Efekty:
- wykorzystywanie zasobów stron internetowych umożliwiło uczniom lepsze przyswajanie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa oraz poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi

Wykorzystywałam Internet, jako narzędzie do komunikowania się i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Korzystałam z portali:
- www.edukacja.edux.pl
- www.scholaris.pl
- www.edukator.org.pl/publikacje10.html
Współpracowałam również z wydawnictwami, tj.:
- www.nowaera.pl
- www.pearson.pl
- www.macmillan.pl
- www.expresspublishing.pl

Efekty:
- komunikowanie się z innymi nauczycielami, wyszukiwanie interesujących artykułów oraz korzystanie i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami. Kontakty te dotyczyły rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z nauką języka angielskiego, jak i problemów wychowawczych,
- śledzenie zmian wprowadzonych w podręcznikach,
- uzyskanie dostępu do dodatkowych materiałów dydaktycznych, a co za tym idzie urozmaicanie własnego warsztatu pracy.

• Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnej telewizji internetowej w celu promowania uczniów

Korzystając z komputera i programów do obróbki zdjęć, przygotowywałam na stronę internetową naszej szkoły oraz do szkolnej telewizji internetowej artykuły oraz relacje zdjęciowe (fotograficzne) z organizowanych przeze mnie konkursów, uroczystości szkolnych oraz wyjazdów.

Efekty:
- informowanie rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej o przeprowadzonych działaniach na rzecz szkoły,
- przygotowane artykuły z przeprowadzonych uroczystości szkolnych, konkursów i wyjazdów.

• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

Umiejętność sprawnego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, pozwala mi na systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. Na bieżąco korzystam z informacji zawartych na stronach:
• www.ko.poznan.pl Strona Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
• www.men.gov.pl Oficjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• www.sejm.gov.pl Oficjalna strona Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
• www.vulcan.edu.pl Strona Vulcan zarządzanie oświatą.

Efekty:
- pogłębianie znajomości aktów prawnych,
- stosowanie zmian w przepisach prawa oświatowego, które zapewniają właściwą realizację podejmowanych działań w szkole.

• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu w Internecie

Internet wykorzystałam także do publikacji na stronie internetowej http://www.edukacja.edux.pl własnego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.

Efekty:
- publikacja planu rozwoju zawodowego – www.edukacja.edux.pl/p-42975-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowanego.php
- publikacja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego –

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

8.2.3.1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
• Prowadzenie lekcji otwartych
Każdy nauczyciel chcąc osiągać dobre wyniki w swej pracy i organizacji zajęć powinien podejmować różne formy kształcenia i działania doskonalące jego warsztat pracy. Ważne jest również to, aby zdobytą wiedzą dzielił się z innymi nauczycielami. Swą wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi nauczycielami uczącymi w naszej szkole.
W okresie stażu zorganizowałam następujące zajęcia otwarte głównie dla nauczycieli języków obcych:
- Zajęcia z języka angielskiego w klasie ósmej „ Food and eating habits” Celem zajęć było rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podczas zajęć uczniowie doskonalili znajomość słownictwa związanego z jedzeniem oraz prawidłowymi nawykami żywieniowymi, doskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu, komunikowania się w języku obcym, współpracy w grupie oraz korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej.
- Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu ( grupa 3-latków) w ramach Dni Otwartych.
Dnia 09.03.2020r odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z języka angielskiego. W trakcie spotkania rodzice mogli zaobserwować szeroki zakres umiejętności językowych swoich dzieci oraz zapoznać się z przykładowymi metodami i technikami nauczania języka obcego dostosowanymi do wieku dzieci.
Podczas zajęć starałam się pokazać, jak w prosty sposób, poprzez zabawę i ruch można zaciekawić i zainspirować dzieci do nauki. Zagadnieniem przewodnim była pogoda. Na początku zajęć dzieci przywitały się z pacynką, z którą odśpiewały piosenkę „Hello”. Jest to stały element każdych zajęć. Przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznej jaką była parasolka, wprowadziłam nowe słowo „rain” – deszcz. Następnie przy wykorzystaniu metody TPR (metoda reagowania całym ciałem Total Physical Response) dzieci poznały nową piosenkę, pt.” Rain, rain go away”. Metoda ta, jest oparta na reakcji motorycznej dziecka, dlatego odpowiada na jej stałą potrzebę ruchu. Dzięki TPR zajęcia poświęcone nauce języka obcego są atrakcyjniejsze. Pobudzana jest pamięć motoryczna, dzięki czemu unika się znużenia dzieci i utraty koncentracji. Na zakończenie zajęć dzieci pożegnały się z pacynką, śpiewając znaną i lubianą piosenkę „Bye, bye Mickey”.
Dzięki zajęciom otwartym rodzice mogli zaobserwować jak ich dzieci pracują oraz jaką formę mają zajęcia języka angielskiego. Również dzieci czerpały dużą radość ze spotkania z rodzicami.

Efekty:
- bardziej uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć oraz toku lekcyjnego,
- mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy,
- satysfakcja z prowadzonych zajęć,
- upewnienie się o posiadaniu umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi,
- korzyści z w/w zajęć wyniesione przez obserwujących nauczycieli z zakresu metod, form i technik pracy,
- pogłębienie więzi z nauczycielami oraz rodzicami uczniów

• Udział w pracach zespołu przedmiotowego

W trakcie pełnienia stażu byłam przewodniczącą zespołu przedmiotowego języków obcych. Spotkania naszego zespołu odbywały się regularnie. Na początku każdego roku szkolnego spotykaliśmy się celem ustalenia planu pracy naszego zespołu. Określaliśmy wówczas zadania, formy i cele, ustalaliśmy kalendarz spotkań, podczas których wymienialiśmy się uwagami, doświadczeniami, materiałami dydaktycznymi oraz opracowywaliśmy scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów czy projektów edukacyjnych.
Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, na których były omawiane bieżące sprawy, a w szczególności :
- zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języków obcych,
- diagnozowanie i pomiar wiedzy oraz umiejętności uczniów,
- podnoszenie jakości nauczania języków obcych,
- propagowanie nauki i znajomości języka obcego.
Podczas spotkań zespołu przedmiotowego języków obcych przekazywałam kolegom i koleżankom moją nową wiedzę nabytą podczas szkoleń, np. po kursie „Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela języków obcych jako obowiązek wynikający z aktualnych zapisów prawa oświatowego” przekazałam koleżeństwu kilka ciekawych metod pracy na zmotywowanie uczniów słabych do nauki języka obcego, które sama również zaczęłam wykorzystywać na zajęciach.
Podczas różnych szkoleń dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami spoza mojej szkoły.

Efekty:
- praca w zespole pozwoliła na podniesienie umiejętności dokonywania pomiarów dydaktycznych i ich prezentacji z uwzględnieniem działań naprawczych, które pozwoliły podnieść jakość pracy szkoły,
- wymiana doświadczeń z innymi członkami zespołu pozwoliła mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego.

• Wykorzystanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych , konkursów, wycieczek oraz akcji charytatywnych. Polegała na wspólnym planowaniu , wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z wychowawcami klas oraz nauczycielami języków obcych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych oraz spotkań z rodzicami. Przekazywałam pomysły, artykuły z Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.
Współpracowałam z nauczycielem muzyki, z którym wspólnie przygotowywaliśmy uczniów do konkursów piosenki obcojęzycznej. Jako nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne ściśle współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów, aby na bieżąco pomagać uczniom w wyrównywaniu ich braków edukacyjnych.
Ponadto, nawiązałam współpracę z nauczycielem języka angielskiego z innej szkoły. Dzięki tej współpracy uczniowie przygotowali i wymienili się kartkami świątecznymi na święto Bożego Narodzenia.

Efekty:
- współpraca z innymi nauczycielami zacieśniła stosunki interpersonalne pracowników szkoły,
- wspólne działania przyczyniły się do sprawnie przeprowadzonych uroczystości szkolnych oraz konkursów, podczas których uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi talentami i umiejętnościami,
- współpraca z nauczycielami wyzwoliła nowe pomysły, dała możliwość uczenia się od nich, oraz wprowadzania nowych metod pracy, a tym samym podniosła jakość nauczania.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

8.2.4a.1. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

• Program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 opracowałam program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Każdy uczeń kończący naukę w szkole podstawowej staje przed poważnym egzaminem kończącym kolejny etap jego kształcenia. Plan pracy napisałam z myślą o tym, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań oraz stosując aktywne metody nauczania.
W ramach programu zaplanowane były zajęcia w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo w okresie od października 2019 r. do kwietnia 2020 r. Program zajęć opierał się na podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 14 luty 2017 r.) oraz standardach egzaminacyjnych.
Program został ukierunkowany na usprawnienie ćwiczonych na lekcjach języka angielskiego kompetencji językowych w zakresie mówienia w języku obcym, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomości funkcji językowych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej, co miało na celu przyczynienie się do osiągnięcia przez jego uczestników jak najlepszego wyniku z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiadomości zdobytych w trakcie dotychczasowej nauki, a wynikających ze standardów wymagań egzaminu ósmoklasisty.
Ponadto, uczniowie mieli możliwość samokontroli efektów swojej pracy i oceny własnych umiejętności. Chciałam wspierać rozwój uczniów oraz wyrównywać braki edukacyjne powstałe w toku kształcenia.
Celem zajęć było również rozwijanie umiejętności wykorzystywania przez uczniów różnych źródeł informacji (Internet, słownik, podręcznik, itp.), a także podniesienie jakości pracy szkoły.
Treści do realizacji tego programu obejmowały zagadnienia z języka angielskiego przewidziane do realizacji w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową, niezbędne w przygotowaniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty nie przewidywał sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenę szkolną. Kompetencje uczniów sprawdzane były na bieżąco przy wykonywaniu praktycznych zadań: prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, testów na rozumienie tekstu czytanego i słuchanego. Uczniowie otrzymywali ustną ocenę swojej pracy. Potwierdzała ona przyswojenie danej wiedzy lub wskazywała istniejące braki.
W celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych przeprowadzone zostaną następujące rodzaje ewaluacji:
- ankieta podsumowująca przeprowadzona wśród uczestników zajęć,
- analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Zebrane informacje pozwolą ocenić skuteczność realizowanych celów, poziom oraz atrakcyjność prowadzonych zajęć.

• Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego

W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy IV szkoły podstawowej. Byli to uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej odnośnie trudności w nauce jak i uczniowie, którym przyswajanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego sprawia problem. Chcąc umożliwić tym uczniom odpowiedni stopień przygotowania się opracowałam „Program pracy na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych”, którego celem miało być opanowanie w stopniu dostatecznym zakresu materiału ujętego w podstawie programowej z języka angielskiego. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności wymaganych w podstawie programowej. Dzieci poznawały również kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów.
Na koniec roku szkolnego dokonałam częściowej ewaluacji programu biorąc pod uwagę wyniki semestralne i zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów na koniec roku szkolnego oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku. Dało się zauważyć, że możliwość dodatkowego przećwiczenia pewnych zagadnień omawianych na lekcji pozytywnie wpływała na wyniki uzyskiwane na lekcjach. Ponadto, uczniowie sami zauważyli, iż systematyczna praca przynosi dobre efekty. Oprócz tego sami uczniowie podkreślali fakt, że zajęcia dodatkowe są okazją do dopytania o nurtujące ich zagadnienia i problemy.

• Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Na początku roku szkolnego 2019/2020 przygotowałam Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczennicy klasy IVa – Klaudii, we współpracy z matką dziecka, nauczycielami uczącymi ją, specjalistami i wychowawcą klasy.
Program ten został opracowany na bazie:
- podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
- orzeczenia Nr 144/2018/2019 z dn. 27.08.2019 roku o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
- obserwacji i diagnozy uczennicy.
Program zawiera cele ogólne edukacyjne, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz najważniejsze umiejętności, które uczennica powinna zdobyć w trakcie kształcenia w szkole podstawowej. W programie również zostały zawarte cele ogólne terapeutyczne jak i szczegółowe.
Dodatkowe cele, które umieszczono w programie do realizacji to:
- cele edukacyjne w realizowanych programach nauczania z poszczególnych przedmiotów,
- usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie rozwoju jego zdolności i zainteresowań,
- kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy.
W programie umieszczono informacje na temat mocnych stron, a także trudności edukacyjno – rozwojowych uczennicy wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.08.2017r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym program zawiera:
- zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczennicy, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy,
- zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych),
- zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczennicą,
- formy i okres udzielania uczennicy pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
- działania wspierające rodziców uczennicy oraz, w zależności od potrzeb, w zakresie współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół,
- zajęcia rewalidacyjne (okres udzielanej pomocy, wymiar godzin i nauczyciel prowadzący),
-zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji poszczególnych zadań,
-rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.
Kolejnym ważnym elementem w programie są metody kontroli i oceny osiągania celów.
Ocena postępów dziecka dokonywana jest w płaszczyźnie indywidualnej, tzn., co dziecko osiągnęło w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych. Obserwacji dokonują nauczyciele, a także rodzice, których opinie uwzględniane są przy ocenianiu. Każde najmniejsze postępy wzmacniane są pozytywnie.
Kryteria oceniania osiągnięć uczennicy:
- aktywność na zajęciach,
- działania praktyczne,
- poziom opanowania umiejętności w oparciu o wymagania zgodne z indywidualnym programem,
- wysiłek włożony w pracę.
Ostatnim elementem ujętym w programie jest jego ewaluacja, dzięki której otrzymam informację zwrotną czy program jest prawidłowo skonstruowany do możliwości, tempa rozwoju dziecka i czy przynosi zamierzone efekty.
Realizacja tego programu przewidziana jest na czas nauki Klaudii w szkole podstawowej.
W trakcie realizacji program poddawany będzie ewaluacji:
- etapowej – polegającej na modyfikacji i lepszym dostosowaniu go do możliwości uczennicy, realiów, bazy domowej i szkolnej;
- końcowej polegającej na przedstawieniu przebiegu realizacji programu z ewentualnymi modyfikacjami, stopniem realizacji założonych celów.
Ewaluacja będzie zawierać:
- rejestrację zmian i postępów (dokumentacja tego, co uczennica osiągnęła),
- ocenę skuteczności podjętych priorytetowych działań (wygaszanie pewnych zachowań, budowanie pozytywnych wzorców),
- wnioski i propozycje zmian w proponowanych działaniach na okres następny.
Ewaluacji dokonają wszystkie strony zaangażowane w tworzenie i realizację programu.

• Program zajęć rewalidacyjnych

W ciągu trwania stażu prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami z orzeczeniem
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. W związku z tym zapoznałam się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie i opracowałam programy rewalidacyjne realizowane w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uwzględnieniem dostosowania form, metod i zadań do możliwości pracy ucznia.
Program zajęć rewalidacyjnych zawierał:
- ogólną charakterystykę programu,
- zalecenia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczące zajęć rewalidacyjnych,
- ogólne i szczegółowe cele edukacyjne,
- treści nauczania ( ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia pamięci, wyobraźni i myślenia)
- procedury osiągania celów,
- przewidywane osiągnięcia ucznia,
- ewaluację programu.
Planując pracę z tymi uczniami, kładłam nacisk na deficyty rozwojowe i poznawcze, uwzględniałam zainteresowania oraz ich możliwości intelektualne. Dwa razy w roku szkolnym dokonywałam wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, dzięki której mogłam przekonać się, czy zaproponowany program ma pożądany wpływ na rozwój intelektualny ucznia i w pełni jest wykorzystywany w celu usprawniania jego procesów poznawczych oraz technik szkolnych.

• Program pracy wychowawcy klasowego

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 byłam wychowawcą klasy II i III – oddziału gimnazjalnego. Z tego tytułu opracowałam i wdrożyłam program pracy wychowawcy klasowego na każdy rok szkolny. Dokumenty, na podstawie których sformułowane zostały cele i treści programu to:
- Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej
- Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej
- zapisy ogólne podstawy programowej dla szkoły podstawowej, w części dotyczącej oddziaływań wychowawczych oraz kształcenia umiejętności.
- Konwencja Praw Dziecka.
- Program Wychowawczo - Profilaktyczny "Spójrz Inaczej"
Plan pracy wychowawcy zawierał:
- cele ogólne i szczegółowe,
- treści programu wychowawczego,
- zadania wychowawcy,
- tematykę zajęć na lekcjach wychowawczych.
Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, przedstawiałam plan pracy wychowawcy na początku roku szkolnego swoim wychowankom. Uczniowie mogli wprowadzić do planu swoje własne pomysły, jaką tematykę chcieliby na zajęciach z wychowawcą poruszyć. Również na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznawałam ich z tematyką zajęć oraz dawałam możliwość jego modyfikacji zgodnie z potrzebami rodziców.

Efekty:
- zajęcia dostarczają uczniowi satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów,
- zwiększenie zaangażowania i motywacji ucznia,
- prowadzenie dodatkowych zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
- wdrożenie własnych programów zajęć pozalekcyjnych podniosło jakość pracy szkoły oraz przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- możliwość rozwijania własnych kompetencji dydaktycznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

8.2.4c.1. Organizowanie lub współorganizowanie konkursów.

Konkursy to jedna z form zwiększania aktywności uczniów, a także atrakcyjna metoda nauczania. Może aktywizować zarówno uczniów zdolnych, jak i tych mających problemy w nauce. Konkursy mogą dodać uczniom wiary w siebie czy też pozwolić odkryć ukryte talenty. Aby zwiększyć motywację uczniów do pracy zorganizowałam sama bądź przy współpracy z innymi nauczycielami następujące konkursy:
- Konkurs „Szkolna Eurowizja”
- Konkurs „What’s that tune?” – Jaka to melodia?
- Quiz „British & American Culture”
- Konkurs plastyczny “Symbole krajów anglo- i niemieckojęzycznych”
- Dyktando „ Master of English Spelling”
- Konkurs w klasie IIa na najciekawszy projekt plastyczny „ My plate”
- Konkurs w klasach III na najciekawszy projekt plastyczny „ My dream day”
- Konkurs muzyczny w przedszkolu „ English Song Contest”

Efekty:
- umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów i satysfakcji z osiągnięć,
- poznanie przez uczniów swoich możliwości i umiejętności, ujawnianie talentów , rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
-rozwijanie umiejętności inspirowania i motywowania młodzieży do poszerzania i zdobywania wiadomości oraz rozwijania umiejętności.

8.2.4c.2. Udział w konkursach i projektach pozaszkolnych.

Co roku uczniowie biorą udział w Przedmiotowym Konkursie z Języka Angielskiego, który organizowany jest przez Kuratorium Oświaty. Udział w tym konkursie to dobra okazja, aby wspierać i rozwijać uzdolnienia oraz zainteresowania uczniów, rozwijać zdolności twórczego myślenia, a także promować osiągnięcia uczniów.
Jest to także motywowanie szkół do pracy z uczniem zdolnym. W celu przygotowania uczniów do wzięcia udziału w konkursie prowadziłam zajęcia pozalekcyjne „Szlifuj swój angielski” dla chętnych uczniów. Dzięki naszym spotkaniom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę oraz rozwijali umiejętności. Mieli także możliwość porównania swoich osiągnięć z wynikami innych uczniów w kraju.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Języków Obcych dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu konkursowego przygotowanego przez nauczycieli języków obcych III LO w Koninie, który składał się z zadań zamkniętych. Test zawierał zagadnienia z zakresu gramatyki, leksyki oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas VIII i III – oddziałów gimnazjalnych.
W czerwcu 2018 roku dwie uczennice wzięły udział w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej, zorganizowanym przez MGOK w Kleczewie. Dziewczyny zajęły III i IV miejsce.
W roku szkolnym 2019/2020 przygotowywałam uczennicę do udziału w VI Międzypowiatowym Festivalu Piosenki Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Koninie. Uczestnicy tego konkursu mieli zaprezentować umiejętności wokalne i językowe. Konkurs miał odbyć się w marcu 2020r. Z powodu epidemii panującej w kraju niestety został przełożony na inny termin.
W grudniu 2020 roku uczniowie wzięli udział w warsztatach językowych przygotowanych w ramach projektu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, których gospodarzem było I LO w Koninie. Uczniowie mieli okazję spotkać się z wolontariuszami ze Sri Lanki oraz Malezji/ Singapuru. Dzięki tym warsztatom mogli nie tylko dowiedzieć się o życiu i kulturze ludzi z innych krajów, ale przede wszystkim wykorzystać swoje nabyte umiejętności językowe w sprawnym komunikowaniu się językiem obcym. Było to dla nich duże doświadczenie, które pokazało im, jak ważna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym w dzisiejszych czasach. .

Efekty:
- promocja szkoły, ucznia i nauczyciela w środowisku lokalnym,
- popularyzacja języków obcych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- wykreowanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez umożliwienie interakcji z reprezentantami różnych państw.

8.2.4c.3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

• Zajęcia dodatkowe „Szlifuj swój angielski”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów chcąc rozwijać ich umiejętności językowe, prowadziłam w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „Szlifuj swój angielski”. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do posługiwania się swobodnie językiem angielskim, motywowanie uczniów do nauki języków, rozwijanie wśród uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
Podczas tych zajęć również przygotowywałam uczniów do egzaminu gimnazjalnego, rozwiązywaliśmy wspólnie arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, wyjaśniałam uczniom wszelkie wątpliwości i ćwiczyliśmy wszystkie umiejętności językowe. Ponadto, przygotowywałam chętnych uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego wykorzystując różnego rodzaju materiały oraz arkusze konkursowe z lat ubiegłych.

• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Jako nauczyciel języka obcego jestem świadoma potrzeby rozwijania języka możliwie maksymalnie. Nie wszyscy uczniowie mają możliwość doskonalenia go we własnym zakresie. Chcąc pomóc uczniom, których możliwości są ograniczone prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Celem tych zajęć było wyrównanie braków w poszczególnych umiejętnościach językowych, wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego potrzeb i potencjału. Starałam się kształtować w uczniach postawę dociekliwości, ciekawości i otwartości wobec innych kultur, zachęcać do samokształcenia, samodzielnego uczenia się, samodyscypliny uczenia się, samooceny oraz podejmowania odpowiedzialności za zdobytą wiedzę i umiejętności. Nadrzędnym celem jest dla mnie rozwój umiejętności komunikacyjnych ucznia, zapewniający w miarę sprawne posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego w krajach anglojęzycznych, a co za tym idzie, rozwój wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na mówienie i rozumienie mowy, jak również poszerzanie znajomości funkcji komunikacyjnych oraz poszerzanie słownictwa dotyczącego życia codziennego.
Obserwując pracę na lekcji uczniów, którzy brali udział w zajęciach, mogę powiedzieć, że czuli się na nich pewniej i swobodniej, a wyniki uzyskiwane podczas testów były wyższe. Wzrost umiejętności jest ważny szczególnie dla uczniów, ale jest też swego rodzaju spełnieniem dla nauczyciela, który cieszy się sukcesami, jakie odnoszą jego uczniowie.

• Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VIII, Celem zajęć było dokładniejsze przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego. Zajęcia miały na celu lepsze poznanie standardów egzaminacyjnych, oswojenie ucznia z typami zadań stosowanych na egzaminie i różnymi sposobami ich rozwiązywania oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności poznanych na lekcjach. Czas został głównie poświęcony na rozwiązywaniu zadań realizujących standardy wymagań egzaminacyjnych.
Doskonaliłam z uczniami umiejętność właściwego odczytywania poleceń, uwrażliwiałam ich na udzielanie trafnych odpowiedzi, zgodnych z treścią zadania oraz sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów. Szczególną uwagę zwracałam również na zadania otwarte. Zapoznałam uczniów ze sposobami rozwiązywania tych zadań, jak również zadań zamkniętych.
Ponadto kształciliśmy nawyk systematycznej pracy i umiejętność planowania pracy.
Uczniowie biorący udział w zajęciach angażowali się w samodzielną pracę nad zadaniami, z uwagą przyjmowali wszelkie wskazówki umożliwiające im właściwe zrozumienie i wykonanie przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Efekty:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- poszerzenie wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań,
- umożliwienie uczniowi dostarczenia satysfakcji z powodu osiągniętych sukcesów,
- zwiększenie zaangażowania i motywacji ucznia.

8.2.4c.4. Promowanie nauki języków obcych.

• Organizacja Dnia Języków Obcych

Aby promować naukę języków obcych wspólnie z innymi nauczycielami organizowałam w szkole Dzień Języków Obcych. Dzień ten ma przypominać uczniom o korzyściach płynących ze znajomości wielu języków i zachęcać do nauki języków obcych. Uświadamiamy młodzież, że ze znajomością języka obcego łatwiej znaleźć pracę, można porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą kulturę, czy też mieć ogromną satysfakcję z opanowania nowego języka. Wspólnie z nauczycielami języków obcych pragniemy uświadomić uczniom rolę i znaczenie języków obcych w naszym życiu. Organizując różne konkursy i prezentacje tego dnia staramy się kształtować postawę szacunku wobec innych kultur i narodowości.
Podczas obchodów tego dnia organizujemy konkursy językowe, muzyczne oraz plastyczne. Dzień ten jest doskonałą okazją do zabawy, jak również do zwrócenia uwagi na wielojęzykowe i wielokulturowe bogactwo Europy.

• Projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2015/2016 wraz z nauczycielami języka angielskiego, języka niemieckiego i muzyki zaangażowaliśmy się w organizację projektu edukacyjnego. Uczniowie koła teatralnego wystawili sztukę w wersji angielsko-niemieckojęzycznej pt. „Kot w butach” według Charles’a Perrault’a. Wspólnie z koleżeństwem podjęliśmy się adaptacji tekstu oraz jego reżyserii. W projekt zaangażowało się 23 uczniów którzy przez kilka miesięcy przygotowywali się pod okiem opiekunów do swych ról, uczyli się gry aktorskiej, obycia ze sceną, a także stworzyli scenografię. Efekty ich wielomiesięcznej pracy mogli obejrzeć 21 czerwca 2017r. uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście: burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym oraz przewodnicząca Rady Rodziców. Występ przyjęty został entuzjastycznie, publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami, a my mieliśmy ogromną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania oraz byliśmy dumni z naszych młodych aktorów.

• Wystawa prac pisemnych

W celu promocji nauki języka obcego zorganizowałam w listopadzie 2019r. wystawę prac pisemnych uczniów klas VII, VIII i III – oddziałów gimnazjalnych nawiązujących do obchodów Dnia Niepodległości. Uczniowie przygotowali krótkie wypowiedzi pisemne w języku angielskim uzasadniające, dlaczego są dumni z bycia Polakiem. Prace były również ciekawe pod kątem plastycznym.

Efekty:
- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie mówienia i pisania,
- uświadomienie uczniom roli i znaczenia języków obcych w życiu,
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur i narodowości,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- możliwość nabycia i szlifowania swoich umiejętności aktorskich przez uczniów.

8.2.4c.4. Współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz imprez klasowych

W czasie stażu byłam organizatorem lub współorganizatorem uroczystości szkolnych oraz imprez klasowych t.j.:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Dzień Języków Obcych
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
- Bal Gimnazjalny i Ósmoklasisty
- Apel z okazji 11 listopada
- Mikołajki w klasie
- Dzień Chłopca w klasie
- Dzień Kobiet w klasie
- Klasowa wigilia
- Klasowe wieczorki filmowe

Efekty:
- podnoszenie jakości pracy placówki, uzyskanie pozytywnych efektów dydaktycznych i wychowawczych,
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- rozwijanie uczniów pod kątem artystycznym,
- integracja zespołu klasowego,

8.2.4c.5. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych.

Kilkugodzinne wyjazdy czy też kilkudniowe wycieczki pozwalają młodzieży na zlikwidowanie znużenia bądź przemęczenia spowodowanego nauką szkolną. Stanowią atrakcyjną formę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, bogate źródło przeżyć, pobudzają zainteresowania oraz kształtują pozytywne postawy. Podczas wykonywania zawodu nauczyciela wielokrotnie uczestniczyłam w szkolnych wycieczkach jako opiekun bądź organizator wyjazdu. W trakcie trwania stażu zorganizowałam bądź też pomagałam w organizacji wycieczek t.j.:
- wyjazdy do kina,
- wycieczka do Energylandii w miejscowości Zator,
- wycieczka trasą Częstochowa - Kraków – Zakopane,
Zaplanowany również został wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie i Kleczewie, który odbędzie się po powrocie dzieci do szkoły.

Efekty:
- możliwość łączenia przyjemnego spędzania czasu z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności,
- kształcenie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody,
- rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, środkach, komunikacji, obiektach zabytkowych i w różnych sytuacjach społecznych,
- wzbogacenie w znacznym stopniu możliwości dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
- wytwarzanie form aktywności intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- integracja uczniów.

8.2.4c.6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym

• Uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości dla społeczności lokalnej

W dniu 11 listopada 2019r. zorganizowałam dla społeczności lokalnej uroczystość pod hasłem „Przebudź się, jesteś wolny...!” Cześć artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918r. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki patriotyczne oraz przedstawili jak wyglądało życie ówczesnych rodzin. Podkreślono także, jak wielką wartość stanowi wolność pod różną jej postacią.
Następnie swoje umiejętności zaprezentowała szkolno – parafialna orkiestra dęta. Po części artystycznej zgromadzeni goście udali się na poczęstunek zorganizowany przez parafialny zespół Caritas.

• Uczestnictwo w obchodach Dnia Rodziny
W okresie stażu dwukrotnie nawiązałam współpracę z Fundacją „Aksjomat”, która wspiera działania w środowisku lokalnym. Wraz z innymi nauczycielami zaangażowałam się w aktywność społeczną oraz inne działania środowiskowe. Podczas Festynu Dnia Rodziny przeprowadziłam wraz z nauczycielem wychowania fizycznego zajęcia sportowo – edukacyjno – integracyjne „Tysiąc i jedna gra”. W sportowych potyczkach wzięli udział nie tylko uczniowie szkoły, ale wszyscy chętni, którzy lubią sportową rywalizację i świetną zabawę.
Ponadto, pełniłam rolę opiekuna podczas zabawy tanecznej oraz jury w konkursie muzycznym ‘The voice of Kids” dla uczestników Festynu Dnia Rodziny.

Efekty:
- promocja uczniów, ich kreatywności i zdolności artystycznych w środowisku lokalnym,
- integracja ze społecznością lokalną,
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku, spędzania czasu poza szkołą,
- nauczenie dzieci zasad zdrowej rywalizacji.

8.2.4c.7. Działania w ramach Samorządu Uczniowskiego.
W roku szkolnym 2019/2020 zostałam wybrana przez uczniów do pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Była to dla mnie duża radość, za obdarzenie mnie przez uczniów zaufaniem, ale również wyzwanie, gdyż w mojej pracy zawodowej po raz pierwszy otrzymałam taką funkcję. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego włączyłam się w takie działania jak:
- akcja rozdawania ulotek w sklepie „Twój Market” w Budzisławiu Kościelnym zachęcających do oddania krwi dla absolwenta naszej szkoły,
- akcja charytatywna ‘Podaj Łapę”, która miała na celu zbiórkę darowizn dla Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Koninie,
-„Nakrętki dla Filipka” – szkolna zbiórka plastikowych nakrętek na pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorego na wodogłowie Filipa Sobczaka,
- organizacja dyskotek szkolnych z okazji Halloween i Andrzejek.

Efekty:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- integracja z różnymi instytucjami i podmiotami,
- podnoszenie zdolności organizacyjnych nauczyciela,
- uczniowie uczą się dzielić z innymi,
- kształcenie postaw prospołecznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

8.2.4e.1 Nawiązanie współpracy z instytucjami i podmiotami wspierającymi rozwój uczniów.

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

W trakcie odbywania stażu współpracowałam z instytucją wspomagającą działanie szkoły, czyli Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. W okresie całego stażu wdrażałam wszelkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w program nauczania języka angielskiego jak również w Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pracowałam z uczniami mającymi orzeczenia lub opinie dlatego organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasach, zawsze opierałam się na zaleceniach poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według indywidualnych zaleceń. Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z trudnościami w nauce i w zachowaniu, współpracowałam z nimi w tym zakresie.

Efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez respektowanie potrzeb uczniów,
- niesienie właściwej pomocy dzieciom,
- bardziej efektywna praca z uczniem, oparta na zaleceniach i wskazówkach fachowców,
- zindywidualizowanie procesu nauczania,

• Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
Podczas stażu jak i w całej karierze zawodowej współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią Anną Bojarską.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
- pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji wychowawczych,
- rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym;
- pomocy w kontaktach z rodzicami,
- problemu częstej absencji uczennicy na zajęciach.
Kilkakrotnie wspólnie próbowałyśmy zaradzić problemom wychowawczym w mojej klasie, które dotyczyły konfliktów pomiędzy wychowankami oraz częstej nieobecności uczennicy w szkole. Wspólnie prowadziłyśmy rozmowy z uczniami i ich rodzicami, Myślę, że takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i znacznie ułatwia pracę nauczycielowi. Jest również korzystne dla młodzieży potrzebującej wsparcia.
W roku szkolnym 2017/2018 wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadziłyśmy zajęcia na temat cyberprzemocy. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i propagujących zachowania sprzyjające rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także zachęcałam rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania.

Efekty:
- poszerzenie zakresu informacji na temat uczniów i ich rodzin oraz specyficznych sytuacji w jakich się znajdują,
- lepsze interpretowanie różnych zachowań uczniów,
- wymierne korzyści w procesie wychowawczym zarówno dla rodzica, jak i dziecka.

8.2.4e.2. Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych.

Każdego roku uczestniczę w pracach komisji nadzorujących przebieg próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych. Wielokrotnie pełniłam funkcję przewodniczącego. Dzięki temu dokładnie poznałam procedury przeprowadzania egzaminów, mogłam zapoznać z nimi rodziców i uczniów, przygotowując ich w ten sposób do przystąpienia do egzaminu. Działania te usprawniły przebieg egzaminów oraz przyczyniły się do przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi procedurami określonymi przez CKE.

Efekty:
- rzetelne zapoznanie się z procedurami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
- podniesienie jakości pracy szkoły.

8.2.4e.3. Współpraca z wydawnictwami.

Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw zawodowych: Nowa Era, Pearson, Mcmillan, prowadzącymi sprzedaż podręczników do nauki języka angielskiego. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów egzaminacyjnych, które mogę wykorzystać podczas zajęć. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnych materiałów, nie tylko podręczników, uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w klasie.
Pozyskałam również nagrody do konkursów realizowanych w ramach Dnia Języków Obcych.

Efekty:
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela języka angielskiego,
- dokonanie wyboru odpowiedniego podręcznika zgodnego z podstawą programową,
- uatrakcyjnienie zajęć oraz zwiększenie motywacji uczniów dzięki wykorzystywaniu materiałów z różnych wydawnictw.

§8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

8.2.4f.1. Nagroda Dyrektora ZSP, Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym w roku szkolnym 2017/2018 za wyróżniającą pracę.

§ 8 ust. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

8.5.1. Dokonanie opisu i analizy przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Jako nauczyciel, a także wychowawca, w swojej pracy spotkałam się z wieloma przypadkami uczniów z problemami rodzinnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi. Mając świadomość różnego typu zachowań i sytuacji starałam się dokładnie rozpoznać problemy i w miarę możliwości udzielić pomocy. Starając się rozwiązać problemy uczniów, zasięgałam opinii i porady pedagoga oraz innych nauczycieli uczących w mojej szkole.

1. Opis i analiza przypadku wychowawczego – uczennica Martyna Wiatrowska

Identyfikacja problemu
Opisany przeze mnie przypadek dotyczy mojej wychowanki - Martyny Wiatrowskiej, która była uczennicą klasy IIb - oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym w roku szkolnym 2017/ 2018. Martyna wychowywała się w tym czasie z mamą oraz ojczymem. Wcześniej była pod opieką biologicznego ojca oraz dziadków. Po kilku latach opieki ojca nad dzieckiem, decyzją sądu, dziecko wróciło do matki.
Pierwszą klasę Martyna ukończyła z dobrą oceną zachowania. Zachowanie uczennicy w klasie pierwszej nie budziło większych zastrzeżeń. Zdarzały się dni, w których uczennica nie pojawiała się w szkole, ale ich ilość była w granicach normy, a wszystkie opuszczane godziny lekcyjne były przez matkę usprawiedliwiane. Jako główną przyczynę opuszczania godzin, matka wskazywała złe samopoczucie córki. Ponadto, Martyna była uczennicą, która nie miała żadnych problemów z nauką. W większości otrzymywała oceny dobre, bądź bardzo dobre, a jej kontakty z rówieśnikami były prawidłowe.
Stosunek uczennicy do obowiązku szkolnego uległ znacznemu pogorszeniu w I okresie roku szkolnego 2017/2018. Nie tylko mi było łatwo to dostrzec, ale również pozostałym nauczycielom, a także koleżankom i kolegom z klasy.
Dynamika zjawiska
Początkowo, Martyna przestała pojawiać się w szkole w wybrany jeden dzień w tygodniu. Po powrocie do szkoły, zawsze usprawiedliwiała opuszczone godziny, a swoją nieobecność tłumaczyła jednodniową niedyspozycją, głównie bólem głowy. Jako wychowawca próbowałam rozmawiać z uczennicą, aby dowiedzieć się, co może być przyczyną tej dolegliwości. Zaproponowałam również wizytę u lekarza w celu zbadania danego problemu. Ponadto, poinformowałam uczennicę o skutkach opuszczania godzin. Martyna wiedziała o możliwości nieklasyfikowania z wybranych przedmiotów bądź obniżonej oceny zachowania. Pomimo przeprowadzonej rozmowy, zachowanie uczennicy nie uległo poprawie. Sytuacja zaczęła na tyle się pogarszać, że Martyna potrafiła nie pojawiać się w szkole w większości dni w tygodniu. Wykonując telefony do matki, zawsze informowano mnie o złym samopoczuciu córki, chorobie lub wizycie u lekarza. Za każdym razem matka wiedziała, że córka została w domu oraz przekonywała, że Martyna pojawi się na następny dzień w szkole. Jako wychowawca poinformowałam matkę o możliwych konsekwencjach nieobecności córki w szkole. Jednak moja rozmowa zarówno z matką jak i z Martyną nie przynosiła oczekiwanych efektów. Na koniec I okresu uczennica miała 325 godzin opuszczonych, w tym 85 nieusprawiedliwionych. Opuszczanie zajęć bardzo wpłynęło na pogorszenie się uczennicy w nauce. Martyna na koniec I semestru była zagrożona ocenami niedostatecznymi z 4 przedmiotów. Wszystkie te czynniki spowodowały, że postanowiłam do rozwiązania tego problemu włączyć pedagoga szkolnego.
Znaczenie problemu
Problem związany z negatywnym podejściem uczennicy do szkoły stał się poważny. Postępowanie Martyny miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Podczas zajęć z wychowawcą zauważono liczne komentarze wśród uczniów na temat opuszczania zajęć przez Martynę. Zespół klasowy zaczynał dopytywać dlaczego Martyna nie uczęszcza do szkoły. Uczennica coraz częściej reagowała obraźliwymi słowami. Konflikt pomiędzy uczennicą, a rówieśnikami narastał, a to przyczyniło się do jeszcze większych jej nieobecności. Wszelkie próby rozwiązania problemu wyłącznie przez wychowawcę nie przynosiły zamierzonego skutku. Po rozmowie z ojcem uczennicy, wychowawca dowiedział się, że Martyna bardzo dobrze znosiła pobyt u ojca, a jej wyniki w nauce były dobre. Za zaistniałą sytuację obwiniał matkę swojej córki, która według niego jest niewydolna wychowawczo i nie radzi sobie z dzieckiem. Poza tym, uważał, ze Martyna nie chciała wracać pod opiekę matki, a jej zachowanie jest oznaką buntu na zaistniałą sytuację. Również z moich obserwacji wynikało, iż wpływ matki na wychowanie Martyny był niewystarczający, by zapobiec występującym problemom.
Prognoza
• Prognoza negatywna
Brak interwencji szkoły, pozostawienie dziecka samemu sobie mogłoby doprowadzić do wielu przykrych konsekwencji. Martyna mogłaby nie opanować wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co skutkowałoby znacznym obniżeniem ocen na koniec roku szkolnego. Częsta nieobecność na zajęciach również spowodowałaby możliwość nieklasyfikowania uczennicy. Poza tym, Martyna otrzymałaby obniżoną ocenę zachowania za brak wywiązywania się z obowiązku szkolnego jakim jest systematyczne uczęszczanie do szkoły. Ponadto, przed uczennicą były egzaminy zewnętrzne, które mają duży wpływ na wybór dalszej ścieżki zawodowej. Martyna mogłaby nie dostać się do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej z powodu niskich wyników z egzaminu jak i na świadectwie. Zachowanie Martyny również miałoby zły wpływ na relacje z rówieśnikami. Zespół klasowy coraz bardziej odsunąłby się od koleżanki potępiając jej zachowanie. Martynie ciężko byłoby odnaleźć się w takich warunkach klasowych, a to by pogłębiało dany problem.
Prognoza pozytywna
W wyniku podjętych środków zaradczych uczennica nadrobi zaległości w nauce oraz zmieni nastawienie do obowiązków szkolnych. W pełni wykorzysta swój potencjał intelektualny, który przyczyni się do otrzymania dobrych wyników na koniec roku szkolnego. Ponadto, podniesie swoją samoocenę oraz wzbudzi motywację do pracy. Zbuduje również pozytywne relacje z rówieśnikami i stworzy pozytywny obraz własnej osoby. Utwierdzi się w przekonaniu, że może kształtować własną przyszłość i realizować cele życiowe, będzie poczuwała się do odpowiedzialności za samą siebie.
Propozycje rozwiązania
W sytuacji kiedy uczeń wagaruje, konieczne jest dokładne zanalizowanie powodów tego zjawiska, nie wystarczy krytyka, wymuszanie obietnic poprawy. Wagary są konsekwencją, ważne jest dotarcie do przyczyn. Dopiero po ich ustaleniu można obmyślić strategię działania. Wiele razy przekonywałam się o trudności tego zadania. Nie każdy uczeń skłonny jest zgodzić się na współpracę, różnie bywa także z rodzicami. Niewątpliwie sytuacja komplikuje się w przypadku rodzin dysfunkcyjnych, tak jak w opisywanym przeze mnie przypadku.
• Cele:
 doprowadzenie do systematycznego uczęszczania uczennicy do szkoły,
 przywrócenie prawidłowej postawy wobec obowiązków szkolnych,
 wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczennicy,
 wzmocnienie więzi klasowych,
 zaangażowanie Martyny w życie zespołu klasowego,
 stały kontakt z matką,
 współpraca z nauczycielami uczącymi Martynę,
 indywidualne rozmowy z uczennicą,
 rozmowy z pedagogiem szkolnym,
 stworzenie uczennicy możliwości wykazania się w jakiejś pozalekcyjnej formie
aktywności.
• Zadania:
 rozmowa z matką w towarzystwie pedagoga oraz Dyrektora szkoły na temat problemów jej córki,
 rozmowy z ojcem uczennicy,
 przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kleczewie,
 ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym,
 rozmowy z uczniami z klasy,
 rozmowy z uczennicą.

Wdrażanie oddziaływań
W związku z zaistniałą sytuacją odbyło się spotkanie pomiędzy matką uczennicy, Dyrektorem szkoły oraz wychowawcą, które miało na celu zbadanie przyczyn częstych nieobecności dziecka oraz poinformowanie rodzica o konsekwencjach, które Martyna może ponieść. W czasie rozmowy mama przyznała, ze nie zawsze ma wpływ na córkę, a nieobecności córki w szkole nie zawsze wynikają z choroby – często Martyna symuluje.
Po informacji o grożącym nieklasyfikowaniu córki, matka oznajmiła, ze jest bezradna, że dziecko się jej nie słucha oraz nie wie, jak poradzić sobie z tym problemem.
Zasugerowano mamie, aby zasięgnęła pomocy specjalistów oraz udostępniono kontakty.
Kolejnym krokiem było przekazanie informacji nt. sytuacji domowej uczennicy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kleczewie. Pracownik tej instytucji odbył wizytę domową i przeprowadził rozmowę z matką Martyny oraz z Martyną. Wychowawca również był w stałym kontakcie z pracownikiem. Na jego prośbę sporządzałam informację nt. bieżących ocen Martyny oraz ilości opuszczonych godzin.
O całej sytuacji poinformowałam również ojca Martynki, który zaczął regularnie kontaktować się z córką telefonicznie bądź indywidualnie. Kilka razy również pojawił się w szkole na moją prośbę. Weryfikował informacje uzyskane przez matkę córki jak i samą Martynę, aby mieć kontrolę nad daną sytuacją.
Jako wychowawca starałam się wspierać Martynę w jej trudnym okresie. Wiedziałam, że przeżywa rozstanie rodziców i że to jest główną przyczyną jej zachowania. Aby wzmocnić w niej wiarę w samą siebie zorganizowałam w szkole wystawę prac plastycznych, której Martyna była autorem. Podczas zajęć z wychowawcą często rozmawiałam z uczniami nt. dobrych relacji w zespole klasowym, akceptacji oraz szacunku.
Klasa włączyła się do pomocy koleżeńskiej, starała się ją wspierać i nie zniechęcać. Dodatkowo jako wychowawca powierzałam jej nieobciążające ją zadania wychowawcze, starałam się dostrzegać wszelkie, najdrobniejsze przejawy poprawy zachowania i za nie chwalić.

Efekt oddziaływań
W kwietniu 2018 roku liczba opuszczonych godzin się zmniejszyła, a uczennicy udało się ukończyć klasę drugą bez oceny niedostatecznej. W klasie trzeciej zauważono znaczną poprawę w zachowaniu Martyny. Absencja uczennicy zmniejszyła się. Zdarzały się jedynie pojedyncze nieobecności nie budzące większego niepokoju. Relacje z koleżankami z klasy również uległy poprawie. Martynka częściej się uśmiechała, była otwarta, chętnie udzielała się na zajęciach z języka angielskiego, które prowadziłam. Zauważono również poprawę w ocenach uczennicy. U dziewczynki problemy edukacyjne były skutkiem problemów emocjonalnych. Pomoc i wsparcie, które zostały udzielone Martynie miały duży wpływ na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami. Martynka ukończyła szkołę z pozytywnymi ocenami oraz otrzymała dobre wyniki z egzaminu zewnętrznego.
Powyższy przypadek dowodzi jak ważne jest wczesna identyfikacja problemu i wdrożenie działań naprawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. Praca z uczennicą wymagała wiele cierpliwości i zaangażowania, ale jednocześnie pozytywne rozwiązanie tego przypadku przyniosło mi ogromną satysfakcję.

2. Opis i analiza przypadku edukacyjnego – uczeń Adrian Garstka
Identyfikacja problemu
Opisany przeze mnie przypadek dotyczy ucznia Adriana Garstki uczęszczającego w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II b – oddziału gimnazjalnego, której byłam wychowawcą. Adrian rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym we wrześniu 2016 r. Od początku nauki uczeń posiadał opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się. Jako wychowawca klasy poinformowałam wszystkich nauczycieli uczących Adriana o jego opinii oraz sama dostosowywałam wymagania do potrzeb psychofizycznych ucznia na zajęciach z języka angielskiego. W klasie pierwszej zauważono u chłopca problemy dydaktyczne z przedmiotu język niemiecki. Po rozmowie z nauczycielem zweryfikowałam czy są wdrażane na lekcjach języka niemieckiego zalecenia z poradni. Nauczyciel poinformował mnie o dostosowywaniu się do danych zaleceń, jednak mimo to, chłopiec na pierwszy semestr otrzymał z tego przedmiotu ocenę niedostateczną.
W drugim semestrze dzięki współpracy wychowawcy, nauczyciela przedmiotu oraz ucznia udało się Adrianowi uzyskać pozytywne oceny i ukończyć klasę pierwszą bez ocen niedostatecznych. W klasie drugiej problem zaczął się pogłębiać. U Adriana zauważono lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych co przełożyło się na duże zaległości w nauce, a tym samym coraz gorsze oceny. Adrian przyjął postawę ucznia, który nie musi za dużo pracować, gdyż posiadana przez niego opinia zwalnia go z tego obowiązku. Ponadto, Adrian zaczął wchodzić w konflikty z rówieśnikami, często był głównym inicjatorem różnych złych zachowań na terenie szkoły. Chłopiec wymagał szczególnej opieki wychowawczej, specjalnego podejścia i podjęcia wielu działań zaradczych.
Dynamika zjawiska
W związku z utrzymującymi się problemami, podjęłam kroki w celu dokonania diagnozy jego problemów. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym poznałam środowisko w jakim wychowywał się chłopiec. Adrian pochodził z rodziny pełnej, był najmłodszym z trojga rodzeństwa. W większości wychowywany był przez matkę, gdyż ojciec pracował za granicą. Zainteresowanie sytuacją dziecka ze strony rodziców było na początku niewielkie. Matka ucznia nie wykazywała inicjatywy w kontakcie z wychowawcą Adriana. Nie pojawiała się również na zebraniach klasowych. Ojciec w szkole pojawił się tylko raz w przeciągu 3 lat. Początkowo, wszystkie kontakty z rodzicem były inicjowane przez wychowawcę, gdyż matka takiej inicjatywy nie wykazywała. Z uwagi na trudności w nauce uczeń został objęty na terenie szkoły pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego. Na zajęciach pojawił się tylko raz. Wykazywał lekceważący stosunek do nauczyciela, który chciał pomóc uczniowi przezwyciężyć trudności z danego przedmiotu. W nieodpowiedni sposób zachowywał się zarówno w stosunku do swoich rówieśników, jak i do nauczycieli – takie zachowanie powtarzało się. Uczniowi zdarzyło się również zachowywać w sposób wulgarny. Za II okres roku szkolnego 2017/2018 otrzymał 2 oceny niedostateczne oraz nieodpowiednią ocenę z zachowania.
Znaczenie problemu
Problem stał się bardzo poważny. Postępowanie i zachowanie Adriana miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Uczniowie zauważali złe podejście kolegi do nauki, nauczycieli oraz do niektórych kolegów i koleżanek z klasy. Często było to tematem lekcji z wychowawcą inicjowanym przez samych uczniów. Adrian stawał się również osobą, który zaczęła mieć niekorzystny wpływ na innych chłopców. Dodatkowo, matka chłopca w rozmowie z wychowawcą przyznała się, że jest niewydolna wychowawczo, nie radzi sobie z Adrianem, i nie ma na niego żadnego wpływu. Trudności w nauce, negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, a także brak większego wsparcia ze strony rodziców spowodowały konieczność uruchomienia całego systemu pomocy.
Prognoza

• Prognoza negatywna

Brak interwencji szkoły, pozostawienie dziecka samemu sobie pogłębią trudności w nauce oraz spowodują pogorszenie zachowania chłopca. Chłopiec będzie miał coraz większe kłopoty w szkole i nie tylko.

• Prognoza pozytywna

Odpowiednie działania wychowawcze, moja współpraca z nauczycielami, rodzicami (matką), pedagogiem przyniosą oczekiwane efekty. Adrian z pomocą nauczycieli nadrobi zaległości i ukończy szkołę. Nawiąże właściwe kontakty społeczne i koleżeńskie. Wyrobi w sobie system wartości oparty na zasadach tolerancji i życzliwości do innych ludzi.

Propozycje rozwiązania
• Cele
 zainteresowanie rodziców problemami dziecka, uświadomienie ich o powadze zaistniałej sytuacji,
 uświadomienie matki o możliwości skorzystania z fachowej pomocy psychologicznej, w celu wprowadzenia większej kontroli wychowawczej nad synem,
 doprowadzenie do aktywnej pracy Adriana na lekcjach i w domu, aby mógł ukończyć szkołę,
 zaangażowanie ucznia w życie klasy i szkoły w celu budowania własnej wartości i wiary w siebie,
 uświadomienie uczniowi celowości własnej zmiany i korzyści z tego płynących,
 eliminowanie niewłaściwych zachowań.

• Zadania
 rozmowy z matką ucznia na temat jego kłopotów,
 rozmowy z uczniem – uświadomienie problemu i wynikających z niego zagrożeń, wyjaśnienie konieczności zmiany jego zachowania,
 ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym,
 rozmowy z nauczycielami w celu kontroli ucznia nad zaliczaniem materiału z przedmiotów, z których Adrian za I okres roku szkolnego 2018/2019 otrzymał ocenę niedostateczną.

Wdrażanie oddziaływań
W II okresie roku szkolnego 2018/2019 wychowawca klasy odbył rozmowę z matką, w której ustalił systematyczny kontakt w celu przekazywania jej informacji o wynikach w nauce syna, oraz jego zachowaniu. Informacje te były przekazywane matce głównie poprzez przyjścia matki do szkoły po wcześniejszym ustaleniu spotkania. Matka bardzo zaangażowała się w pomoc synowi. Zdecydowała się również na sugerowaną przez mnie pomoc psychologiczną i kilka razy udała się do psychologa z synem. Po spotkaniach z wychowawcą, mama chłopca spotykała się również z innymi nauczycielami, aby dowiedzieć się czy Adrian zaliczył dany materiał, czy to, co mówi w domu pokrywa się z prawdą. Starała się kontrolować sytuację, choć widać było, że jej ciężko i czasem traci już siły. Jako wychowawca na bieżąco monitorowałam zdobywane przez Adriana oceny, jak i także utrzymywałam kontakt z nauczycielami przedmiotów z których uczeń zagrożony był oceną niedostateczną. Prowadziłam wiele rozmów z uczniem. Miały one charakter wspierający ucznia i mobilizujący go do podjęcia pozytywnych działań. Aby zbudować w chłopcu wiarę w siebie zaproponowałam mu pełnienie funkcji przewodniczącego w klasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem klasowym. Adrian przyjął tę funkcję i widać było, że cieszy się, z sytuacji, że ktoś mu zaufał i dał szansę na wykazanie się.

Efekt oddziaływań
Mimo szeregu podjętych działań, a także deklarowanych przez ucznia zmian, oceny w II okresie roku szkolnego 2018/2019 nie uległy poprawie. Adrian często nie przychodził na poprawy, bądź pojawiał się, ale ze znikomą wiedzą, i nauczyciel nie miał podstawy do wystawienia oceny pozytywnej. Mimo kilkukrotnych szans zaliczenia tego samego materiału, Adrian nie starał się go zaliczyć. Nadal u ucznia obserwowano postawę roszczeniową ze względu na posiadaną opinię. Uczeń nie otrzymał świadectwa ukończenia szkoły. Ze względu na ogromne trudności syna w nauce, rodzice zdecydowali o realizacji obowiązku szkolnego i kontynuacji nauki przez Adriana w ramach Ochotniczego Hufca Pracy. Była to słuszna decyzja, do której podjęcia przyczyniła się szkoła w osobach wychowawcy, pedagoga oraz dyrektora. Wcześniej bowiem matka Adriana stanowczo wykluczała możliwość kontynuacji nauki przez syna w Ochotniczym Hufcu Pracy.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Satysfakcję sprawiła mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć zawodowo i osobiście. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb szkoły. W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Zwracam uwagę na rozwijanie umiejętności kluczowych, tj. pracę w grupie, umiejętność współpracy i współdziałania, kulturalnego komunikowania się, dociekliwości i samozaparcia w dążeniu do celu. W czasie lekcji języka angielskiego tak staram się organizować proces uczenia się, aby wzbudzić zainteresowanie przedmiotem, wyzwalać u uczniów inicjatywę i samodzielność. Staram się pracować metodami aktywnymi z wykorzystaniem wszystkich pomocy, jakie posiada szkoła oraz moich własnych. W wychowaniu uczniów zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, zasady tolerancji wobec osób o odmiennych poglądach, wiarę we własne „siły”. Zawsze cieszę się z osiągnięć indywidualnych i zespołowych moich wychowanków i zachęcam ich do dalszej pracy. Jestem otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, a przede wszystkim dla uczniów.

Małgorzata Prusak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.