X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43141
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Koncepcja pracy została oparta na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty, aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Szkoły Podstawowej i gruntownej analizie słabych i mocnych stron placówki.

Dziecko i jego dobro oraz troska o zapewnienie mu bezpieczeństwa i optymalnych warunków rozwoju w przedszkolu to główne założenia koncepcji.

Organizacja pracy w oddziale:

Oddział przedszkolny czynny jest w godzinach 07.00 – 16.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej , dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców. Na postawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Uwzględniają również potrzeby i zainteresowania dzieci oraz różnorodne formy pracy, wypoczynku według zasad określonych w ustawie.

Oddział zapewnia wyżywienie składające się z dwóch posiłków: śniadanie, obiad .

Wychowankowie

To najmłodsza nasza społeczność dla których liczba miejsc wynosi 50. Funkcjonują one w dwóch oddziałach w zbliżonym wieku (2,5 – 6 lat) z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

Kadra pedagogiczna

Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizują 3 nauczycielki. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania. Należy dodać, że kadra pedagogiczna to wyrównana i rozwijająca się grupa ludzi, którzy dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Podejmują pracę o charakterze nowatorskim i innowacyjnym w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno- wychowawczego. Znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i ich środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.

Pracownicy niebędący nauczycielami

Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo- opiekuńczych dla dobra dziecka.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Priorytetem jest, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc.

WIZJA I MISJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Oddział przedszkolny jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

MISJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Placówka dąży do:
• zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
• diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci,
• wspomagania dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami;
• budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
• motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania,
• wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych opartych na wartościach takich jak: miłość , dobro, piękno, szacunek,
• kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych,
• rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
• wdrażania zdrowego stylu życia,
• rozwijania sprawności fizycznej,
• wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
• kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej,
• wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka,
• efektywnego angażowania rodziców na rzecz przedszkola,
• promowania działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

• Praca ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości.
• Placówka zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym i zdrowym środowisku.
• Oferta edukacyjna przedszkola inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej.
• Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością oraz życzliwością do świata i ludzi.
• Oddział umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
• Oddział indywidualizuje rozwój wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej.
• Placówka promuje indywidualne talenty i uzdolnienia oraz ma dobrą opinię w środowisku.
• Nauczyciele dążą do tego, aby każdy absolwent przedszkola osiągnął sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami.
• Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
• Oddział przedszkolny posiada kompetentną, zaangażowaną z nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym kadrę pedagogiczną.
• Placówka uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Nasze działania ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i pracowników:

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy - w kierunku:

• wyposażenia dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

• podniesienia poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania, co w przyszłości umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji i ułatwi im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo,

• przestrzegania opracowanych procedur gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników w przedszkolu i poza nim,

• udziału pracowników przedszkola w szkoleniach w tym zakresie,

• organizowania pokazów dla dzieci, pogadanek na temat bezpieczeństwa z udziałem OSP, Komendy Policji Miejskiej ,inspektora BHP.

Rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej - w tym zakresie dążymy do:

modernizacji ogólnodostępnego placu zabaw

wzmożenia starań o wykonanie remontu podłogi,

powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych,

dbałości o wystrój wnętrza budynku

Absolwent naszego Oddziału przedszkolnego :

1. Jest przygotowany do dalszej edukacji

• Respektuje normy społeczne
• Potrafi współdziałać z innymi ludźmi
• Potrafi funkcjonować w innym środowisku
• Jest samodzielny
• Potrafi rozwiązywać różne problemy
• Jest otwarty na podejmowanie wyzwań i wierzy, że im sprosta
• Zna swoje prawa i obowiązki
• Uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zainteresowania i wiedzę
• Jest świadomy swoich możliwości

2. Zna i szanuje tradycje lokalne i narodowe

• Zna i kultywuje święta państwowe i inne uroczystości
• Potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji
• Ma świadomość swojej przynależności narodowej
• Zna główne wydarzenia z historii Polski
• Czuje więź ze społecznością lokalną

3. Szanuje siebie i innych, szanuje obce kultury

• Szanuje odrębność innych ludzi w ramach systemu wartości
• Dba o zdrowy i bezpieczny tryb życia swój i innych ludzi
• Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi
• Dba o estetykę swojego otoczenia
• Jest odpowiedzialny za siebie i innych
• Umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych

4. Uczestniczy w akcjach na rzecz innych ludzi, zwierząt i przyrody

• Rozumie potrzeby drugiego człowieka
• Jest empatyczny
• Jest czynny w akcjach charytatywnych
• Opiekuje się zwierzętami, dba o przyrodę i środowisko

5. Umie organizować sobie czas

• Właściwie gospodaruje czasem
• Rozumie, że odpoczynek jest potrzebny do efektywnej pracy
• Aktywnie, zdrowo i bezpiecznie spędza wolny czas

Nasze metody :

• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań stawianych dziecku
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne,
• przestawienia teatralne,
• ilustrowane artystycznie utwory literackie.
• rozmowa
• pogadanka
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• metody żywego słowa.
• metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• metody aktywizujące,
• drama, pantomima
• relaksacja
• biblioterapia
• techniki twórczego myślenia np. „Burza mózgów”

Cele i zadania naszej placówki w oparciu o rozporządzenie

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

- Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz uwzględniającą oczekiwania rodziców

- Koncepcje pracy jest akceptowana przez nauczycieli i rodziców oraz podlega stałej analizie

- Nauczyciele planują i realizują pracę wychowawczo- dydaktyczną wynikającą z koncepcji pracy placówki

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

- Procesy wspomagania rozwoju dzieci i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

- W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych zainteresowań.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

- W przedszkolu przeprowadzana jest diagnoza wstępna i końcowa 5-6 latków

- Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci 3-4 letnich dwa razy do roku

- Nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z diagnozy i obserwacji do planowania pracy, tworzenia i modyfikowania programów.

- Przedszkole analizuje efekty podejmowanych działań w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci

4. Dzieci są aktywne.

- Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

- Nauczyciele pracują metodami aktywnymi

- Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych: - język angielski, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia logopedyczne

- Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy angażując dzieci i rodziców oraz osoby ze środowiska lokalnego

- Przedszkole bierze udział w konkursach zewnętrznych i organizuje konkursy wewnętrzne

5. Respektowane są normy społeczne

- Dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne

- Nauczyciele przestrzegają procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w przedszkolu

- Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

6. Oddział przedszkolny wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

- Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

- Nauczyciele przy ustalaniu kierunków pracy z dziećmi w grupie wykorzystują wyniki prowadzonych diagnoz i obserwacji.

- Przedszkole ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie rozwoju dzieci i podejmuje działania naprawcze.

- Nauczyciele wykorzystują wnioski z diagnoz i opinie specjalistów przy opracowywaniu programów pracy indywidualnej z dzieckiem.

- Nauczyciele we współpracy z rodzicami określają możliwości i potrzeby dzieci

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

- Nauczyciele współdziałają w tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podejmowanych w przedszkolu.

- Nauczyciele zespołowo opracowują nowe przedsięwzięcia służące edukacji w przedszkolu, poszerzaniu oferty edukacyjnej oraz doskonaleniu własnej pracy

- Nauczyciele współpracują przy realizacji zadań wynikających z WDN.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

- Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

- Przedszkole upowszechnia znaczenie wychowania przedszkolnego

9. Rodzice są partnerami przedszkola

- Placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

- Oddział przedszkolny wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, organizuje spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte, warsztaty

- Rodzice wspomagają działania przedszkola w zakresie wzbogacania bazy materialnej i dydaktycznej przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

- Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

- Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

- Przedszkole organizuje wycieczki tematyczne celem poznania środowiska lokalnego.

11. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

- Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

- Nauczyciele są zaangażowani w ewaluacje wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

- Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.

- Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

- Przedszkole analizuje wnioski z badania losów absolwentów i uwzględnia je w pracy z dziećmi.

12. Zarządzanie Oddziałem przedszkolnym służy jego rozwojowi.

- Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności podczas różnych szkoleń dotyczących min. Innowacji pedagogicznych

- W przedszkolu podejmuje się nowatorskie działania i innowacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.