X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41697
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja na lekcjach języka angielskiego: All year round with English – projekt eTwinning jako efekt programu Erasmus Mobilność+

Tytuł innowacji:
All year round with English – projekt eTwinning jako efekt programu Erasmus Mobilność + na lekcjach języka angielskiego

Wstęp
Motywacją do napisania innowacji był udział nauczycielek języka angielskiego w dwutygodniowym kursie językowo-metodycznym w ramach projektu Erasmus Mobilność +. Po powrocie chciałybyśmy dać naszym uczniom możliwość przekonania się, jakie korzyści przynosi dobra znajomość języka angielskiego. Możliwość taką stwarzają kontakty z innymi uczniami z krajów europejskich; stąd pomysł kontynuowania współpracy z nauczycielami poznanymi podczas kursu oraz nawiązanie nowych znajomości poprzez platformę eTwinning.
Wszyscy nasi uczniowie pochodzą z terenu wiejskiego położonego z dala od tętniących życiem centrów kulturalnych. Sprawia to, że mają ograniczone możliwości korzystania
z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, jak również poznania osób pochodzących z innych części Świata. Poprzez wykorzystanie Internetu i języka angielskiego możemy sprawić, że nasza szkoła będzie szkołą w pełni europejską.
Innowacja ma na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o zagadnienia kulturowe dotyczące Europy. Uczniowie zamiast koncentrować się głównie na otrzymaniu pozytywnej oceny, będą zainteresowani przekazaniem i otrzymaniem informacji od innego europejskiego ucznia. Naturalna ciekawość, chęć współpracy, potrzeba zmierzenia się z wyznaczonymi zadaniami powinny w sposób naturalny rozbudzić chęć poznawania nowego słownictwa i zainteresowanie inną kulturą. Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój wyobraźni będzie element zaskoczenia – nie będzie można przewidzieć informacji zwrotnych od europejskich przyjaciół.
Do realizacji innowacji wykorzystane zostaną narzędzia atrakcyjne dla uczniów, m.in.: prezentacje PowerPoint, filmy video, e-cards, wielojęzyczne słowniki, paszporty, poczta elektroniczna, platforma eTwinning.

Autorzy innowacji:
mgr Renata Syta
mgr Dominika Kowalczyk
Rodzaj innowacji: metodyczna
Adresaci innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas VII a i VII b PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy. Innowacja prowadzona będzie na obowiązkowych zajęciach przy pełnej realizacji podstawy programowej w wymiarze 1 godziny miesięcznie.

Termin realizacji: październik 2018 – maj 2019
Cele innowacji:
Cele ogólne:
 Rozwijanie i kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur;
 Podnoszenie motywacji do nauki języka obcego;
 Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych;
 Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

Cele szczegółowe:
 Współpraca w realizacji projektów z uczniami i nauczycielami z innych europejskich szkół;
 Kształtowanie poczucia przynależności do edukacyjnej społeczności Europy poprzez platformę eTwinning;
 Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 Doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa
i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia);
 Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim w formie tradycyjnej
i elektronicznej (pocztówki, życzenia świąteczne, email, listu, opowiadanie.

Zakres i założenia innowacji

Zaplanowane działania będą realizowane od października 2018 r. do maja 2019 r. Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Bloki tematyczne są ściśle związane z kalendarzem świąt obchodzonych
w Polsce w ciągu całego roku. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość porównania, czy
i jak te święta obchodzone są w różnych krajach europejskich. Ponadto, w styczniu będą mieli sposobność wymiany spostrzeżeń na temat sposobów spędzania wolnego czasu przez nastolatków. W marcu wymienią się przepisami na tradycyjne dania i potrawy w poszczególnych krajach.

Obszary zaplanowanych działań i termin ich realizacji:

Zaplanowane działanie Termin realizacji
Nawiązanie współpracy i wymiana informacji pomiędzy zainteresowanymi szkołami. październik
Poznajmy się lepiej – co nas łączy? (What have we got in common?) listopad
Boże Narodzenie (Christmas) grudzień
Sposoby spędzania wolnego czasu przez nastolatków (Free time activities) styczeń
Dzień Św. Walentego (St. Valentine’s Day) luty
Smaki Europy (A taste of Europe) marzec
Wielkanoc (Easter) kwiecień
Dzień Matki (Mother’s Day)
Podsumowanie zrealizowanych działań maj

Zajęcia w znacznej mierze będą prowadzone z wykorzystaniem komputera, platformy eTwinning oraz poczty elektronicznej. Uczniowie będą realizowali projekty językowe z wykorzystaniem programów komputerowych i narzędzi multimedialnych m. in. prezentacje i plakaty multimedialne, filmy, komiksy, elektroniczne słowniki. Będą komunikować się z europejskimi kolegami zarówno za pomocą poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej.

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA:
 metoda komunikacyjna;
 metody i techniki aktywizujące;
 metoda audiowizualna;
 techniki multimedialne.
Formy pracy:
 praca z całą klasą;
 praca w grupie;
 praca w parach;
 praca indywidualna.
Zakładane efekty:
Po zrealizowaniu innowacji uczeń:
 Jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur;
 Jest świadomy podobieństw i różnic kulturalnych oraz socjologicznych;
 Ma rozwiniętą umiejętność pracy w grupie i zespole;
 Bierze czynny udział w życiu szkoły;
 Jest zmotywowany do pracy;
 Czuje się odpowiedzialny za własne działania.
Po zrealizowaniu innowacji nauczyciel:
 Świadomie planuje i organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny;
 Motywuje uczniów do rozwoju swoich umiejętności;
 Twórczo współpracuje z nauczycielami z innych europejskich szkół;
 Ma stały kontakt z rodzicami wychowanków.
Ewaluacja:
 Przygotowanie sprawozdania podsumowującego wdrażanie innowacji i przedstawienie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 Ankieta skierowana do uczniów dotycząca ich opinii nt. wprowadzonej innowacji.
 Zapis zakresu oraz rezultatów działań w obszarze platformy eTwinning w raporcie programu Erasmus Mobilność + przy użyciu systemu Mobility Tool.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.