X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41624
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018

Sprawozdanie z realizacji

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES OD 1 WRZESNIA 2017 DO 30 CZERWCA 2018

IMIĘ I NAZWISKO – Beata Linette

SZKOŁA - Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

ZAJMOWANE STANOWISKO – Wychowawca w Internacie Młodzieżowym

CZAS TRWANIA STAŻU - 2 lata i 9 miesięcy

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 1 września 2016r.

DATA UKOŃCZENIA STAŻU - 31 maja 2019r.

Z dniem1 września 2017 r. w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu – Internat Młodzieżowy rozpoczęłam staż, by zdobyć stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. We wrześniu przygotowałam własny plan rozwoju zawodowego, który uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania do zrealizowania zgodnie z rozporządzeniem MENS i S o awansie zawodowym.
Plan rozwoju zawodowego przedstawiłam w formie pisemnej do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. W ramach mojego planu rozwoju zawodowego skoordynowałam własne możliwości doskonalenia zawodowego z potrzebami Szkoły - Internatu Młodzieżowego i integracji w środowisku lokalnym .
Zadania, które realizowałam, wynikały z dokumentów organizujących pracę szkoły i internatu. Starałam się wykonać je w sposób rzetelny i profesjonalny. Przyjęte przeze mnie założenia planu korespondowały z wizją i misją szkoły i internatu placówki opiekuńczo – wychowawczej która jest jej nieodłączna częścią.
Stosowałam się do przepisów zawartych rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas trwania stażu jest dla mnie okresem intensywnej pracy tak by zrealizować wymagania , jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Dokonując analizy swojej pracy jako nauczyciela mianowanego oraz ewaluacji mojego planu rozwoju zawodowego, mogę stwierdzić, że zadania przewidziane na I rok stażu zostały zrealizowane. Ponadto wiedza oraz umiejętności jakie pozyskałam w tym roku odbywanego stażu są w pełni przeze mnie wykorzystywane w pracy nauczyciela.
W kolejnych latach stażu mojej pracy zawodowej zamierzam kontynuować realizację planu rozwoju zawodowego oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Chciałabym także budować swój rozwój zawodowy, kontynuując współpracę z fundacją
„ Drużyna Szpiku” a także z fundacją charytatywną Polska Akcja Humanitarna – pah. W tym roku uczestniczyliśmy w programie „ Studnia dla południa: oraz „Stop Głodowi” . Rozpoczęłam pod koniec I roku stażu opracowanie programu” Kolory Życia” w ramach programu
Unii Europejskiej „ Erasmus”+. Wdrożenie i realizacje programu po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy Unii Europejskiej rozpocznę
w II roku stażu - 2017/2018.Program Kolory życia został odrzucony z powodu ponownego udziału w nim szkoły z Francji. W III roku mojego stażu zamierzam złożyć nowy projekt wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus + na nowych zasadach z udziałem w nim szkoły z Zagrzebia. Uzyskałam zgodę Dyrektora mgr A. Kabacińskiego do podjęcia współpracy z nowa szkołą z Chorwacji.
Zamierzam nadal samodoskonalić siebie wzbogacać się o nowe doświadczenia oraz doskonalić swój warsztat pracy. Uczestniczyłam w pracach szkoły i internatu związanych z realizacją zadań wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Podjęłam zadania, które miały na celu udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiających swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Wykonanie zadań przewidzianych w moim planie rozwoju zawodowego ilustruje zestawienie w tabeli.

Cześć organizacyjna

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego

Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
I przygotowania planu rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Pierwszym etapem na drodze do podnoszenia moich kwalifikacji zawodowych było zapoznanie się z podstawowymi przepisami i dokumentami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Przeanalizowane dokumenty (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, stron internetowych) dały mi wyobrażenie, jakie zadania będę musiała wykonać w okresie trwania mojego stażu, by uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego i pomogły mi
w podjęciu działań dotyczących realizacji stażu. Efektem tego było stworzenie planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego zgodnie ze stawianymi mi wymaganiami.
Systematyczne realizowanie z
nanoszeniem zmian, dostosowanie i aktualizowanie gdy wymaga tego proces rozwoju zawodowego .

Gromadziłam dokumentacje .
Dokumentowanie działalności wychowawczo opiekuńczej w: dzienniku wychowawczym, zeszyt raportu dziennego, karty procesu wychowawczego

Wniosek o rozpoczęcie stażu (załącznik 1)
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora.

Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie teczki awansu zawodowego rejestrowanie wydarzeń i ich realizacji. W kolejnych latach.
Publikowanie realizacji i wyników swojej pracy na stronie
Wydarzeń szkoły oraz internatu. umieszczanie wyników pracy z grupą w kronice szkolnej i internatu.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji
Planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie sprawozdania Dyrektorowi Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego

Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Udział w różnych formach pracy szkoły i internatu.

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszące kompetencje kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

3, Uczestniczenie w formach szkolenia wewnętrznego.

4. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas.

5.Promocja szkoły i internatu w środowisku lokalnym.

6.Prowadzenie zajęć dla wychowanków nie radzących sobie z własnymi emocjami.

7.Zaangażowaie w prace z wychowankiem.

8. Działania na Recz integracji wychowanków

Uczestniczyłam w spotkaniach w zespole wychowawczym.
Pomagałam wychowankom w przygotowaniach do konkursów poza placówką, Organizowała różnego rodzaju konkursy i uroczystości związane z rocznicami, tradycjami oraz warsztaty tematyczne w ramach sekcji zainteresowań.
Olimpiadzie organizowanej przez miasto Poznań- Prawa konsumenta

Udział w warsztatach , konferencjach i szkoleniach oraz warsztatach szkolenia wewnętrznego..
Uczestniczę w poszerzaniu kompetencji zawodowych kurs roczny organizowane przez ODN Języka Angielskiego

Uczestniczyłam w radach szkoleniowych

Rejestrowanie rad protokołowanie.

Zgodnie z praca naszej placówki każdy wychowawca prowadzący bezpośrednia swoja grupę wychowawcza realizuje Roczny plan wychowawczy jednocześnie prowadzi sekcji zainteresowań w moim przypadku to sekcja sportowa , naukowa, oraz wolontariat oraz akcje humanitarne, i fundacje ratujące ludzkie Zycie jak : Drużyna Szpiku”
W ramach codziennych działań wychowawczych pełnimy nadzorowanie osiągnięć wyników nauczania w szkole i w przypadku gdy wymaga tego sytuacja wychowawcza kontaktujemy się z wychowawcom, pedagogiem lub nauczycielem przedmiotowym w celu omówienia i rozwiązania konfliktu czy problemu. Takie działania są podejmowane systematycznie i były zrealizowane w pełni.
Systematycznie konsultowałam się z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi w szczególności uczniów mających trudności edukacyjne.
Konsultacje z pedagogiem szkoły.

Organizowałam imprezy angażujące środowisko lokalne do ich udział.

Prowadziłam zajęcia w ramach grupy wparcia „Feniks’

Pomagałam wychowankom w przygotowaniach do konkursów

Współpraca pryz realizowaniu planu sekcji sportowej, praca na rzecz schroniska dla zwierząt, przygotowywanie gazetek okolicznościowych, tematycznych, informacyjnych,

Rejestrowałam wyniki pracy w teczce awansu zawodowego , na stronach internetowych szkoły i zakładce internat oraz w kronice szkolnej i internatu.

Zaświadczenia.
Wpisy w księdze protokołów.

Protokolarz.

Certyfikat ukończenia kolejnego poziomu znajomości języka angielskiego (A2)

Prowadzenie Sekcji naukowej mającej na celu
Wyrównywanie braków edukacyjnych
Oraz wzajemnej pomocy uczniowskiej pod hasłem
„ Ja Tobie , a Ty mnie”

Kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty.
Rejestrowanie kontaktów w dzienniku wychowawczym.

Z okaji Świat Bożego Narodzenia Organizowałam w ramach sekcji sportowych Bieg Mikołajkowy uczniowie w trakcje bitego po okolicach naszego środowisko rozdawali słodycze i robili zdęcia.

Materiały , scenariusze zajęć.

Rejestrowanie zdarzeń w dziennikach wychowawczych.

Podejmowanie wspólnych zadań ich realizacja scala i integruje młodzież. Plany i regulaminy działalności sekcji. Gazetki i artykuły o realizacji zamierzeń.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego

Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej wychowawczej ,samodzielne opracowania pomocy naukowych i innych jak nagrody , dyplomu. itp

2.Wykorzystanie Internetu w pracy

3.Organizowanie konkursów warsztatów zdrowego stylu życia.

4. Korzystanie z technologii komunikacyjnej

Wykorzystywanie komputera i programów office systemu, Excel, power point viewer,
Obsługa programu „ Librus” dziennik elektroniczny szkoły”
Zostały w mojej pracy zrealizowane w pełni

Korzystanie z Internetu oraz poczty mail jest realizowane systematycznie do kontaktu z uczniami rodzicami i innymi placówkami opiekuńczymi i oświatowymi i poza oświatowymi, współpracującymi. Korzystałam ze stron informacyjnych ( edu)

Przeprowadziłam zajęcia w ramach „Kolory w żywieniu” Warsztaty , pokazu zdrowych , produktów , badania analizatorem składu naszego ciała, przeprowadziłam zbiórkę datków na karmę i inne produkty dla psiaków i kotków ze schroniska przy ul bukowskiej,
Zostały zrealizowane konkursy intencjonalne mini piłki siatkowej w ramach Sekcji sportowej
organizowane zajęcia zwody turnieje okazjonalne , piłki halowej , tenisa stołowego ,
Okazjonalne zawody rzutkami do tarcz.
Turniej Piłki Siatkówkowej wpisane już na stałe w kalendarz imprez naszego internatu to w naszym przypadku jest to tradycja. Organizowałam w ramach sekcji sportowej „ Dzień sportu”.

Korzystałam z zasobów portali internetowych
Stron wydawnictw, prasy, galerii, sztuki, i stron edu oraz gov poszukując recenzji autorskich opracowań.

Tworzenie dokumentów kart procesu rozwojowych, przygotowanie, prezentacji
Kontakty z wychowawcami klas nauczycielami przedmiotowymi, pedagogiem szkoły.

Wykorzystane również
Poczty mail do rozsyłania informacji promujących nasza placówkę. W ramach marketingu.

Spotkanie z dietetykiem Anną Pałaszkiewicz. Realizacja warsztatów. Pokaz i prezentacja.

Turniej sportowy organizowany przez bursę
Zespołu Szkół Geodezyjno –Drogowych

Uczestniczyliśmy w turnieju zajmując II miejsce w konkurencji piłki siatkowej

Z okazji Dnia sportu młodzież uczestniczyła w zawodach badminton, Boulez oraz jak co roku przeciąganie liny.

Opracowanie Ewaluacji wewnętrznej, ankiety, oraz raport ewaluacji. Temat „ Wychowawca w oczach wychowanka”

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego

Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń i form pracy.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu opracowanie kontraktu .

3.Dzielenie się wiedza nabytą podczas kursów i szkoleń

4.Współpraca w przygotowaniu
Imprez i akcji.

Konsultowałam zdarzenia wychowawcze z innymi nauczycielami , wychowawcami, pedagogiem szkoły .
Udostępniałam scenariusze zajęć innym wychowawcom
, prowadziłam zajęcia z wychowankami w ramach zajęć otwartych na których byli wychowawcy nauczyciele
Pani kierownik Internatu oraz Dyrektor Szkoły.

Pełniłam funkcje od września do maja 2016/2017.
Opracowałam harmonogram współpracy który podpisałam ze stażystą ( Anna Fajks)

Odbyłam szkolenia wewnętrzne
oraz zewnętrzne
Uczestniczę w poszerzaniu kompetencji zawodowych kurs roczny organizowane przez ODN Języka Angielskiego

Spotkanie z Drużyną Szpiku, Akcja Dawcy , krwi Krwiobus, Dzien Niepodległosci, Andrzejki,Spotkanie z Ciekawymi Goscmi, Dzień Kobiet. Zakończenie Roku Szkolnego „
Scenariusze zajęć, tablice i gazetki okolicznościowe i informacyjne, portale internetowe edu udostępniałam własne materiały dydaktyczne.

Pomagałam w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, przedłożyłam literaturę,
Udostępniłam wzory pism i wniosków.
Zapoznałam z wymogami scenariuszy zajęć, zaleciłam prowadzenie harmonogramu hospitacji i obserwacji oraz teczki stażysty
Realizowałam funkcje stażysty zgodnie z harmonogramem .

Rady szkoleniowe programu Librus, bhp i
p-poż warsztaty obsługi, programu Excel”,

Certyfikat ukończenia kursu j. angielskiego poziomu ( A2)

Rejestrowałam wydarzenia na stronie internetowej szkoły, zakładce internat , pisałam artykuły z odbytych uroczystości przeprowadzonych akcji i spotkań z fundacjami umieszczając je na stronie internetowej oraz do kronik szkolnej i internatu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego

Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Wprowadzenie programu autorskiego
„ Walczę o zdrowy tryb życia”

2.Opracowanie projektu w ramach programu Erasmus.

3.Program klubu wolontariatu „ Lubimy pomagać”- Akcje promocji klubu i działalnośc

Rozpoczęłam realizacje programu organizując zajęcia aktywności ruchowej na wielu płaszczyznach, prelekcje i spotkania na temat: Co i jak jeść.
Spotkanie i prezentacja połączona z warsztatami „ zdrowego odżywiania:” kolory w żywieniu”

Opracowałam projekt „ Kolory Życia:

Wyjście na zewnątrz do innych fundacji i współpraca na terenie wielkopolski – realizacja w drugim roku stażu

Zbiórka nakrętek, maklatury.

Opracowanie programu autorskiego w programie unijnym Erasmus„ Kolory Życia”.

Projekt programu nie otrzymał wymaganej ilości punktów z powodu udziału w nim szkoły Francuskiej z którą zamierzaliśmy kontynuować współpracę w innym zakresie. Jednakże zarzucono brak udziału nowego kierunku gdyż obecny młodzież już zna. W związku z zastrzeżeniami do projektu nawiązałam kontakt ze szkołą w Zagrzebiu która jest zainteresowana wsól praca i uczestnictwem w programie.
Po wprowadzeniu korekt wymienionych przez ekspertów w nowym roku szkolnym zgodnie z zasadami programu Erasmus plus zostanie opacowany program pod nazwa „Smiles of life”.
Przygotowanie i opracowanie stron internetowych portali , blogów na temat opieki i pomocy w ramach różnych klubów wolontariat działających na terenie wielkopolski.
Wymiana poglądów i doświadczeń.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi, osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego
Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1.Zwiększenie i ujednolicenie zakresu działań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych poprzez współprace z innymi pracownikami instytucjami.

2.Utrzymywanie kontaktów MOPR , poradnia psychologiczną- pedagogiczna wspólpraca
Z policja profilaktyka.

3. Inne akcje Charytatywne

W ciągu całego roku stałe konsultacje z
pedagogiem szkoły, spotkania z Rada Rodziców,
uczestniczenie w spotkaniach zespołu
wychowawczego

Spotkania przedstawicielami i policji –
Prez prezentacja działania profilaktyczne

Spotkanie z „ Drużyną Szpiku”
W szkole oraz internacie .Przeprowadzenie akcji humanitarnych „ stop głodowi „ oraz „ Studnia dla południa ”na terenie szkoły i internatu

Rejestrowanie w Dzienniku Wychowawcy

Spotkania odnotowane w Dzienniku wychowawcy

umieszczając je na stronie internetowej oraz do kronik szkolnej i internatu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego
Opis i samoocena stopnia realizacji zadań

Uwagi

1. Studium przypadku- rozpoznanie i rozwiązanie problemu- opiekuńczo-wychowawczego

W ramach rozwiązywania i rozpoznawania problemu wychowawczego – Weronika Kubaszewska – depresja zażywa leki psychotropowe jest pod opieka psychologa systematyczne konsultacje, kontakt z domem rodzinnym utrudniony niechętnie dzieli się problemem córki. Prowadzenie przypadku. Prowadzona przez poradnie psychologiczno – pedagogiczna. Działania w ramach spotkań indywidualnych .
Opis sytuacji i prowadzenie oraz metody obserwacji
Karty procesu rozwoju wychowawczego

W oparciu o przedstawioną analizę mojego pierwszego roku stażu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, uważam, że założenia mojego planu rozwoju zawodowego są realizowane zgodnie z powyższym projektem .Zostały uwzględnione i uzupełnione działania prospołeczne ,które zostały podjęte w trakcie drugiego roku stażu, a nie były ujęte w planie rozwoju zawodowego. Opracowany w tym roku projekt „ Kolory życia” w ramach projektu.” Erasmus+ ”, który miał pomóc młodzieży w realizowaniu własnych zainteresowań i poszerzać ich rozwój na wielu płaszczyznach, został odrzucony . Powodem nie przyjęcia programu była kontynuacja kolejnego zamierzenia ze szkoła Francuską, która jak twierdza eksperci programu młodzież już zna. Nie mogąc się z tym zgodzić, gdyż wcześniejszy projekt dotyczył praktyk zawodowych w gospodarstwach rolnych III klas szkoły, a obecny projekt” Kolory Życia” dotyczył innej młodzieży mieszkającej w internacie uczęszczającej do klas I i II o innych profilach oraz młodzieży innych szkół na terenie miasta Poznania podjęłam kroki do opracowania nowego projektu z inna szkołą w Zagrzebiu. Uwzględniając zalecenia Narodowej Fundacji Unijnej Erasmus+ podjęłam za zgoda Dyrektora Szkoły mgr A. Kabacińskiego rozmowy o uczestniczeniu w programie Smiles of life ( działań pro społecznych) wymianie młodzieży ze szkołą : Skola za grafiku, dizajn i medijsku, produkciju - Zagreb.

Po wspólnym opracowaniu projektu pomiędzy szkołami i zatwierdzeniu go przez Narodowa Agencję Erasmus +w kolejnym
roku szkolnym będziemy wdrażać go do realizacji.. W ostatnim roku stażu awansu zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego będę kontynuować realizacje założeń planu rozwoju zawodowego.

Opracowała Beata Linette

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.