X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40910
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Innowacyjna działalność pedagogiczna z matematyki "Spotkanie z matematyką na żywo"

INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA

Spotkanie z matematyką, na żywo

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach
Wrzesień, 2018 r.

Autorzy i realizatorzy innowacyjnej działalności pedagogicznej: Klaudia Strzeszewska – nauczyciel matematyki.
Klasy objęte innowacją: klasa 3a, 3b, 3c oddział gimnazjum.
Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
Czas realizacji:
Data rozpoczęcia innowacji: 1 października 2018 r.
Data zakończenia innowacji: 31 maja 2019 r.
Czas trwania działalności: 8 miesięcy
Rodzaj działalności innowacyjnej: programowo - metodyczna
Program na którym oparta jest działalność innowacyjna: Liczy się Matematyka, Program nauczania matematyki w gimnazjum; autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska; wydawnictwo WSiP.

1. Opis działalności innowacyjnej

Matematyka bywa niestety nielubiana przez uczniów. Często jest to wynik dużej ilości teoretycznych zadań, w których ćwiczymy schematy, a nie nawiązujemy do sytuacji odzwierciedlających problemy spotykane w praktyce życia. Nauczyciele, którzy badają, ankietują poziom zainteresowania uczniów matematyką, czy też poziom chęci uczenia się tego przedmiotu, z reguły z przerażeniem patrzą na wyniki ankiet. Dlatego warto było rozważyć pomysł na przełamywanie uczniowskiej awersji do matematyki z wykorzystaniem innowacji.
W praktyce szkolnej nauczyciele często spotykają się z pytaniami uczniów i rodziców typu „a do czego mi się to przyda?”. Ważne dla nich jest to, aby móc zobaczyć realne wykorzystanie przekazywanej przez nauczyciela wiedzy, możliwość zastosowania jej w życiu codziennym. Same opowiadania i przykłady konkretnych zastosowań wielokrotnie bywają niewystarczające dla dociekliwych młodych ludzi. Ponadto obecna sytuacja na rynku pracy wymaga od potencjalnych kandydatów kreatywności, twórczego myślenia, umiejętności współpracy w zespole a także biegłego posługiwania się technologiami informacyjnymi.
Główne założenia działalności innowacyjnej to: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, rozwijanie umiejętności badawczych i społecznych uczniów a także kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych. Działalność przewiduje pracę metodą projektu, a także gry, konsultacje z nauczycielem, symulację, pracę samodzielną, zespołową oraz z całą klasą. Na lekcjach matematyki zostaną uwypuklone zagadnienia, które uczniowie będą stosowali w praktyce. Ważnym założeniem innowacji jest wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy, dlatego w procesie nauczania wykorzystywać będziemy elementy e-learningu oraz programy komputerowe ułatwiające modelowanie.

2. Cele działalności innowacyjnej

Przygotowany pomysł ma być bliski uczniom, być w zasięgu ich możliwości i być „życiowy”. Młodzież bardzo szybko wyłapuje fałsz i próby manipulacji, dlatego innowacja musi dotykać w sposób jak najbardziej naturalny ich środowisko, otoczenie. Celem działań będzie:
o rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów;
o wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości poprzez prowadzenie dłuższych analiz i badań;
o kształtowanie umiejętności prezentowania wyników obserwacji i badań w sposób ciekawy i czytelny, umiejętność przekonania do swojego pomysłu;
o wzbudzanie motywacji do samodzielnego uczenia się i "odkrywania świata", a także proszenia o pomoc osób bliskich, znajomych, specjalistów;
o kształtowanie współodpowiedzialności za efekt wykonywanego zadania, podnoszenie umiejętności pracy w grupie;
o uczenie krytycznego, analitycznego myślenia i umiejętności wyciągania jakościowych i ilościowych wniosków;
o kształtowanie umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł;
o doskonalenie umiejętności poszukiwania rozwiązań różnymi metodami.

3. Plan działalności innowacyjnej i treści

Początkowo zadaniem klas III będzie wyliczenie kosztów budowy domu parterowego, od postawienia ścian aż do ich pomalowania na podstawie planu budowy.
Pierwszy etap działań poświęcony będzie m. in. polom powierzchni, objętości, długościom liniowym, skali, procentom, kosztom zakupów, szacowaniu itp. Klasa 3a oszacuje koszt wybudowania ścian z dwóch różnych materiałów oraz uśredniony koszt pokrycia dachowego. Klasa 3b zajmie się kosztorysem obejmującym montaż drzwi, okien, podłóg, wykończeniem ścian. Klasa 3c odpowiedzialna będzie za przygotowanie kosztorysu docieplenia, wykończenia elewacji.
Uczniowie przygotują szczegółowe zestawienia materiałów uwzględniające ich wydajność, konieczny zapas, ilość powłok, możliwe rabaty itp. Czas trwania tego etapu to okres październik – grudzień 2018 r. Uczniowie pracować będą metodą projektu wspierając się konsultacjami (e-lerning, media społecznościowe).
Drugi etap to przygotowanie wspólnej uczty na zakończenie teoretycznych prac budowlanych i wykończeniowych. Uczniowie zajmą się proporcjami, stężeniami, przeliczaniem jednostek masy i objętości, kosztem imprezy. Ten i kolejne etapy będą realizowane w trakcie lekcji matematyki, w pracowni komputerowej. Czas realizacji – styczeń/luty 2019 r.
Trzeci etap to zakup auta, sprawdzenie możliwości i opłacalności kredytów, leasingów samochodowych i abonamentów. Wybór najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem. Uczniowie będą ćwiczyli działania na procentach i szacowanie kosztów. Czas realizacji: marzec 2019 r.
Czwarty etap to planowanie urlopu. Wycieczka samochodem uwzględniająca koszty podróży (spalanie, opłaty za autostrady), noclegu, wyżywienia, bilety wstępu itp. Czy odkładać, czy wziąć pożyczkę? Tym młodzież zajmie się na przełomie kwietnia i maja 2019 r.
Piąty etap, ostatni, to zabawa. Klasy przygotują dla siebie wzajemnie pokój zagadek, escape room, w którym umieszczą zagadnienia wskazane przez nauczyciela. Klasy wystawią swoich przedstawicieli i będą ścigać się między sobą. Będzie to rozluźnienie po całym roku pracy i jednocześnie powtórzenie całego materiału – koniec maja 2019 r. Zwycięska klasa otrzyma od nauczyciela nagrodę – zorganizują wyjazd w wybrane przez siebie miejsce (spośród podanych).

4. Przewidywane efekty

o podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych;
o uzmysłowienie uczniom zasadności zdobywania wiedzy w celu jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym;
o fascynacja naukami ścisłymi, przedmiotami technicznymi; dobre podstawy do kontynuowania nauki w klasach o profilu matematycznym;
o umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
o opanowanie umiejętności dobrej organizacji pracy i wytrwałości w osiąganiu celu;
o umiejętność pracy w zespole;
o kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
o zdobycie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu.
5. Ewaluacja

Badanie efektów zakładanych w procesie działalności innowacyjnej przebiegać będzie po jej zakończeniu, w czerwcu 2019 r. Przedmiotem badania będzie:
o Użyteczność innowacji
o Trafność planowanego przedsięwzięcia
o Określenie, czy efekty innowacji służyć będą innym
o Trwałość zdobytej wiedzy i umiejętności

Sposoby ewaluacji:
o Wykorzystanie kart obserwacji uczniów na zajęciach wypełniane po zakończeniu każdego etapu prac.
o Ankieta ewaluacyjna wśród uczniów na koniec projektu
o Ankieta ewaluacyjna wśród rodziców.
o Wystawa prac uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.