X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37477
Dział: Przedszkole

Program kółka przyrodniczo-ekologicznego "W świecie przyrody i ekologii"

Program kółka przyrodniczo – ekologicznego
”W świecie przyrody i ekologii”

realizowany w Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały
w Sieradzu
w roku szkolnym 2017/2018

Opracowała: mgr Dorota Golus
1. Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami Koncepcji Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 będzie realizowany program ekologiczny „W świecie przyrody i ekologii”. Świat przyrody – piękny, fascynujący i tajemniczy – częścią tego świata jest także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, ciszy, wzruszenia, wzbudza zainteresowanie podziw i szacunek; świat odkryty, a jednak wciąż na nowo odkrywany.
Zatem w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów, korzystając z bogactw naturalnych ziemi, wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta –„ wołają o pomoc ”. Ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszej Ziemi.
Już od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków bezpośredniego kontaktu z nią zapewnia dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego należy dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów przyrodniczych ekosystemów stanie się bardziej osobisty.
Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część działalności opiekuńczo-rozwojowo-wychowawczo- dydaktycznej nauczyciela i rodziców. Ważne jest również to, aby poprzez konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym „kłopotliwych, ekologicznych pytań”, wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu – pobudzały do refleksji innych i zachęcały do działań na rzecz środowiska.
Treści programowe odwołują się do wskazań Podstawy Programowej.
Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat. Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych stwarza możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w tym programie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. Dziecko wieku przedszkolnego staje się coraz sprawniejsze. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla niego sprawą naturalną.

2. Uzasadnienie opracowania programu
Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe. Jest to czas w którym można właściwie ukształtować postawę małego człowieka. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi.

3. Przyroda i ekologia w świecie dziecka
Edukacja ekologiczna / wg E. J. Frątczaków/ to „świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności..”. Już w przedszkolu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Postawa ta będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko.
Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom.
Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Jednak w wielu wypadkach w niewystarczającym zakresie i stopniu wykorzystuje się najbliższe środowisko jako miejsce i środek edukacji ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna.
W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach jej ochrony staje się wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych.

4. Główne cele programu:
- Zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi,
- Włączenie do planu pracy przedszkola oddziaływań proekologicznych,
- Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.
5. Cele szczegółowe:
- Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą
- Uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego
- Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
- Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
- Stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych.
- Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
- Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem;
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
- Poznanie słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej,
- Zrozumienie znaczenia powietrza, wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
- Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących oszczędzania wody,
- Rozbudzanie chęci dbania o środowisko poprzez zbieranie makulatury, zużytych baterii itp.

6. Metody i formy realizacji programu:
- metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, wiersze, piosenki,
- metody problemowe (odkrywanie): prace badawczo- rozwojowe, zajęcia terenowe, obserwacje, eksperymentowanie,
- metody aktywnego działania

FORMY PRACY:
- zabawa oraz inne formy działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
- spacery , wycieczki,
- doświadczenia
- udział w akcjach organizowanych w przedszkolu,
- udział w konkursach przedszkolnych

7. Treści programowe
Treści programowe programu edukacji ekologicznej zostały podzielone na cztery żywioły: Powietrze, Ogień, Woda i Ziemia. Jeden żywioł realizowany jest przez okres dwóch miesięcy. Każdy z żywiołów obchodzi swoje święto. Ponadto przez cały rok szkolny dzieci uczestniczą w akcjach: zbiórka makulatury, zużytych baterii, nakrętek, elektro – śmieci oraz zużytych tonerów od drukarek. Program obejmuje również współpracę ze środowiskiem.

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD – POWIETRZE

14 Listopada – Dzień Czystego Powietrza

SPODZIEWANE EFEKTY: DZIECKO:
• rozumie znaczenie pojęcia powietrza oraz czynny udział w doświadczeniach i zabawach z powietrzem
• wie, że wiatr to ruch powietrza
• rozróżnia rodzaje wiatru
• podaje przykłady szkodliwej i pożytecznej działalności wiatru
• naśladuje odgłosy wiatrów o różnej sile z wykorzystaniem np.: głosu, szelestu kartek, woreczków foliowych
• potrafi wysnuwać wnioski na podstawie doświadczeń
• wie jakimi środkami transportu podróżujemy w powietrzu, i potrafi podać przykłady zwierząt latających

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD
POWIETRZE
Działania
1. Co to jest powietrze? Gdzie się ukryło powietrze?
Wyjaśnienie co to jest powietrze.
Zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka.
Puszczanie baniek mydlanych.

2. Kiedy powietrze nie jest czyste?
Zapoznanie ze źródłami zanieczyszczeń powietrza.
Ukazanie szkodliwej działalności fabryk, dymu papierosowego, palenia śmieci w piecu i innych zanieczyszczeń powietrza
Zwrócenie uwagi na udział człowieka w zanieczyszczaniu powietrza.

3. Czy można ścisnąć powietrze? - Doświadczenie - S. Elbanowska „Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata” „Jesień” str. 5

4. Jak powstaje wiatr? Pożyteczna i szkodliwa działalność wiatru.
Wykonanie wiatraka i zabawy z wiatraczkami.
Dmuchanie kolorowych piórek, kawałków bibuły, waty.
Wywołanie wiatru poprzez poruszanie kartkami.
Obserwacja ruchu, kierunku i siły powietrza.
Przedstawienie urządzeń wykorzystujących siłę wiatru i wyjaśnienie dlaczego te urządzenia są ekologiczne.
Zapoznanie z negatywną działalnością wiatru (huragan, wichura, tornado).

5. Czy gorące powietrze unosi się do góry? - Doświadczenie – S. Elbanowska
„Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata” „Jesień” str. 13
6. „Wiatr – psotnik”. Przyjemny wiaterek czy niszczycielski huragan?
Poznanie siły wiatru poprzez zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Zabawy w kole przy piosence z wprawionymi w ruch paskami kolorowej bibuły.
Poznanie rodzajów wiatru poprzez ilustrowanie ruchem siły wiatru (wietrzyk, wichura, huragan).

7. „Jesień w pełnej klasie” – Spacer – obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.
Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

8. Odgłosy wydawane przez wiatr.
Czym można podróżować w przestworzach, a co lata w powietrzu? - rozmowa.
Demonstracja różnych odgłosów wiatru (szeleszczenie papierem, folią, kartonem, głosem).
Wysłuchanie odgłosów wiatru z płyty CD.
Oglądanie ilustracji i zobrazowanie środków transportu, którymi podróżujemy w powietrzu (balon, lotnia, helikopter, samolot).
Wymienienie zwierząt latających i oglądanie ich na ilustracjach w książkach i albumach.

9. Wykonanie latawca „Podniebny latawiec” – z pomocą i bez pomocy nauczyciela z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych (kolorowy papier, mazaki, bibuła itp.)

10. Czy powietrze może poruszać lekkie przedmioty? - Doświadczenie -
S. Elbanowska „Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata” „Jesień” str. 9

GRUDZIEŃ, STYCZEŃ – OGIEŃ

9 Stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
24 Stycznia – Święto Ognia

SPODZIEWANE EFEKTY: DZIECKO:
• wie jak wygląda i do czego jest potrzebny ogień
• zna właściwości ognia tj. ciepło, jasność
• rozróżnia rodzaje oświetlenia stosowanego dawniej i dziś – wie jak wygląda i jak działa lampa naftowa
• zna niebezpieczeństwa związane z ogniem i wie że nie należy bawić się ogniem
• wie jak należy zachować się właściwie podczas pożaru, zna numery alarmowe i wie że nie należy dzwonić pod te numery dla zabawy

GRUDZIEŃ, STYCZEŃ
OGIEŃ
Działania
1. Co to jest ogień i do czego jest nam potrzebny?
Do czego służy ogień i jakie ma właściwości?
Poznanie wyglądu i przydatności ognia w naszym życiu.
Naśladowanie ruchu płomienia poprzez zabawę.
Przedstawienie żywiołu ognia oraz jego właściwości tj. ciepło, jasność.
Ukazanie roli ognia w życiu człowieka.

2. „Oświetlenie dawniej i dziś” (świeca, lampa naftowa, żarówka).
Poznanie wyglądu i sposobu działania: świecy, lampy naftowej, lampki z żarówką.
Ukazanie różnic pomiędzy oświetleniem stosowanym dawniej i dziś.

3. Dlaczego ogień może być niebezpieczny?
Poznanie negatywnego znaczenia ognia.
Zwrócenie uwagi na konieczność zachowania ostrożności w posługiwaniu się ogniem.
Pożar - właściwe zachowanie się podczas pożaru.
Przypomnienie numeru alarmowego do Straży Pożarnej (dziecko wie, że nie można dzwonić pod ten numer dla zabawy).
Poznanie skutków pożaru i zapoznanie z zawodem strażaka.
Film Vivere – Mądry przedszkolak – pt. „Dzielny Strażak”.

4. „Czego potrzebuje ogień?” - Doświadczenie
Uświadomienie dzieciom, że podczas palenia płomień zużywa „powietrze do oddychania” a dokładniej tlen. Kiedy go zabraknie płomień gaśnie. Żeby świeczka się paliła potrzebny jest tlen.

5. Demonstracja gaszenia świecy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz
oswojenie dzieci z ogniem.
Przedstawienie panowania człowieka nad żywiołem ognia.

6. Co powstaje podczas spalania świeczki? - Doświadczenie
Uświadomienie dzieciom, że sadza powstanie w trakcie niepełnego spalania materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym węgiel.

7. Słuchanie bajki B. Ciemskiej pt. „Zapałka” - rozmowy nt. treści bajki i zachowania bezpieczeństwa.
Uświadomienie dzieciom, co należy zrobić gdy w domu wybuchnie pożar.

8. „Idą święta”.
Wykonanie ekologicznych ozdób na choinkę. Z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
Rozmowa nt. Świąt Bożego Narodzenia i tradycji ubierania choinki.

9. „Zima ostrzega” - Spacer - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
Rozmowa nt. bezpiecznych zabaw zimą na śniegu i lodzie.
Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

10. „Ptaki w karmniku” - dokarmianie ptaków ziarnami, obserwacja ich wyglądu i nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
Uświadomienie dzieciom, jak ważne jest systematyczne dokarmianie ptaków zimą.

LUTY, MARZEC - WODA

22 Marca – Światowy Dzień Wody

SPODZIEWANE EFEKTY: Dziecko:
• rozumie znaczenie wody w życiu człowieka i roślin
• zna różne rodzaje akwenów wodnych
• zna zwierzęta żyjące w wodzie
• zdobywa doświadczenia badawcze w zakresie wód
• rozumie potrzebę oszczędzania wody
• akceptuje działania ludzi na rzecz ochrony wód

WODA
Działania
1. Czym jest woda dla człowieka?
Zapoznanie z rodzajami akwenów wodnych (ocean, morze, jezioro, rzeka, staw).
Rozumienie znaczenia wody w życiu człowieka.
Określanie zapachu, smaku i stanu wody.
Zabawy z wodą.

2. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w wodzie (w oceanach, morzach, jeziorach, rzekach, stawach).
Uświadomienie dzieciom znaczenia jakości wody dla istot żywych zamieszkujących środowisko wodne.

3. Co możemy rozpuścić w wodzie? - Doświadczenie – S. Elbanowska „Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata” „Wiosna” str. 16-17

4. Jak oszczędzać wodę? - zabawa dydaktyczna.
Zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.
Grupowe wykonanie plakatu pt. „Oszczędzamy wodę”.

5. „W marcu jak w garncu” - Spacer - obserwowanie pogody w okresie przedwiośnia - rozmowa.
Obserwowanie powrotów ptaków oraz budowania gniazd, składania jaj i wylęgania się młodych, budzenia się zwierząt z zimowego snu.
Obserwowanie pierwszych wiosennych kwiatów, oraz kwitnienia wierzby i leszczyny.
Poznanie zjawiska tęczy.

6. „Zanieczyszczenia w wodzie”.
Poznanie przyczyn zanieczyszczeń wody oraz sposobu jej oczyszczania – rozmowa i uczestniczenie w zabawie badawczej związanej z oczyszczaniem wody ( wykorzystanie filtrów wykonanych z naturalnych materiałów z piasku). Wyjaśnienie na czym polega oczyszczalni ścieków.

7. Co pływa, co tone? - Doświadczenie – S. Elbanowska „Jak zadziwić przedszkolaka tym co świeci, pływa, lata” „Lato” str. 25

8. Obieg wody w przyrodzie – rozmowa nt krążenia wody w przyrodzie.
Oglądanie ilustracji oraz wykonanie doświadczenia.

9. „Wiosenny oddech” - Spacer nad rzekę Wartę.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki, bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).

10. „Nasz zielony ogródek” - założenie hodowli roślin - sianie nasion (rzeżucha, owies, groszek, fasolka) oraz rozsadzanie kwiatów cebulkowych: żonkile, hiacynty.
Rozmowa nt. „Czego potrzebuje roślina do wzrostu?”.

KWIECIEŃ, MAJ – ZIEMIA

22 Kwietnia – Dzień Ziemi

SPODZIEWANE EFEKTY: Dziecko:
• poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko oraz możliwości recyklingu;
• poznanie przyrody poprzez odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie
• zapoznanie się z przyczynami zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby i lasów oraz ze sposobami zapobiegania tym zanieczyszczeniom
• pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
• poznanie podstawowych zasad ochrony przyrody
• ponoszenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
• właściwe reagowanie na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych

ZIEMIA
Działania
1. Zapoznanie dzieci z wyglądem planety Ziemia.
Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
Wskazywanie: kontynentów, oceanów, mórz.
Odszukanie Polski na globusie.

2. Zapoznanie dzieci z nazwami planet Układu Słonecznego.
Słuchanie ciekawostek na temat satelity, Ziemi, Księżyca, Słońca.
Poznawanie zawodów związanych z kosmosem : kosmonauta, astronom.

3. Dostrzeganie powtarzającego się zjawiska.
„Dzień i Noc” – doświadczenie z wykorzystaniem globusa i latarki.

4. Dostrzeganie rytmu w przyrodzie (cykliczny układ kalendarza) oraz w życiu i działalności człowieka.
Tworzenie własnego kalendarza z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.

5. „Ziemia to życie”.
Poznanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów.
Oglądanie zdjęć zwierząt i roślin pod ochroną.
Wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione, poznanie przedstawicieli ginących gatunków.
Rozmowa nt zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.
Zatruwanie wód, gleby, powietrza oraz zabijania zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach.
6. „Dbamy o nasze środowisko”.
Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi.
Obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
Poznanie wyglądu fabryk w Polsce.
Zatruwanie gleby, wody, powietrza.
Zapoznanie z zawodem leśniczego
Film Vivere – Mądry przedszkolak – pt. „Leśniczy – Przyjaciel lasu”.

7. Wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych.
Poznanie pojęć: „odpady”, „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling.
Film Vivere – Mądry przedszkolak – pt. „Gdzie znikają śmieci”.

8. Poznanie wybranych mieszkańców gleby i ich pożyteczności dla ludzi i przyrody (kret, dżdżownica, mrówka, mysz polna).
Oglądanie ilustracji zwierząt, poznanie ich trybu życia i wyglądu.

9. „Pszczoła i jej rola w życiu człowieka”.
Oglądanie zdjęć pszczoły w albumach, książkach.
Rola pszczół w życiu człowieka i korzyści w rolnictwie (zapylanie roślin).
Pokazanie i omówienie niektórych produktów pozyskiwanych od pszczół: miód, propolis, pyłek kwiatowy, wosk pszczeli (naturalny składnik świec, kosmetyków), mleczko pszczele.
Film Vivere – Mądry przedszkolak – pt. „Kasia i jej pszczoły”.
Smakowanie miodu – docenienie walorów smakowych i zdrowotnych.

10. „Lato wita was, to wakacji czas”.
Charakterystyka lata, pogody, spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Rozmowa nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, w górach, oraz utrwalenie numerów alarmowych.
Zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa płynące ze strony nieznajomych. Uświadomienie zagrożeń płynących ze strony zwierząt i roślin oraz warunków atmosferycznych.

Ewaluacja programu
Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:
- zbadanie opinii rodziców, zorganizowanej w formie ankiety, dotyczącej wpływu programu na rozwój dzieci,
- ankieta dla nauczycielek sprawdzająca przydatność i atrakcyjność programu
- analizę osiągnięć dzieci,

Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazje do autorefleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o wiedzy ekologicznej dziecka w wieku przedszkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.