X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37390
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty na stopień
nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta:

I. Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: xxx.
2. Nazwa szkoły:
3. Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
4. Posiadane wykształcenie:

II. Staż:
Długość stażu: 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Opiekun stażu:

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

III. Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
5. Prowadzenie rozmów i obserwacji diagnostycznej w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust.2 pkt.1)

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ; TERMIN REALIZACJI; DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego, tj. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ) - dalej zwana ustawą, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. 2013 poz. 393).; wrzesień 2017; Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.; wrzesień 2017; Omówienie i opracowanie zasad współpracy.

3 Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.; 20.09.2017;
Plan Rozwoju Zawodowego.

4 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej:Statut Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Program Profilaktyczno-Wychowawczy.;
wrzesień -październik 2017;
Notatki własne.

5 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:dziennik pedagoga, dokumentacja czynności wobec uczniów wymagających opieki, itp.;
wrzesień 2017-maj 2018;
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

6 Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. ;
wrzesień 2017-maj 2018;
Organizacja zajęć własnych, listy obecności.

7 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów prawnych, praktyczne
stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.;
Wrzesień 2017;
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.

8 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć.;
wrzesień 2017 -maj 2018;
Teczka stażysty

9 Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.;
czerwiec 2018;
Sprawozdanie z realizacji stażu.

10 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.;
czerwiec 2018;
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

11 Opracowanie dokumentacji nauczyciela- indywidualny program
pracy z uczniem,
- opracowanie konspektów.;
wrzesień 2017 na bieżąco;
Programy,konspekty,plany działań.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust.2 pkt.2)

ZADANIA, DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ; TERMIN REALIZACJI; DOWODY REALIZACJI

1 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- omówienie i zapisanie jej wyników,
- obserwacja zajęć.
wrzesień 2017- maj 2018
Wnioski z obserwacji.

2 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.
- konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć,
- prowadzenie zajęć,
- omawianie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu lub Dyrektorem.
wrzesień 2017
- maj 2018
Wnioski i uwagi z obserwacji, scenariusze przeprowadzonych zajęć.

3 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym,
pozaszkolnymi samokształceniu.Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w szkoleniach, warsztatach i kursach:
-szkolenie z logorytmiki,
-warsztaty animacji,
-kurs-diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, lektura czasopism psychologiczno –pedagogicznych; np. „Głos Pedagogiczny”
Wrzesień 2017 –maj 2018
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, potwierdzenie udziału w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu.

4 Wykorzystanie w pracy
Pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
-korzystanie z zasobów internetu dotyczących edukacji- przygotowywanie zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów,
-korzystanie z programu „Librus”np. w celu kontaktu z rodzicami,
-publikacja na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego.
wrzesień 2017- maj 2018
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
- teczka stażysty, scenariusze zajęć,

5 Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole.
Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych: Pasowanie na ucznia, Turniej sportowy klas I-III, WOŚP
wrzesień 2017 - maj 2018
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt.3)

1 Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami,wychowawcami klas
wrzesień 2017-maj 2018
Potwierdzenia pedagoga,nauczycieli,
wychowawców.

2 Poznanie potrzeb i możliwości dzieci w prowadzonej grupie. Prowadzenie obserwacji dziecka. wrzesień 2017- maj 2018
Wnioski z obserwacji dziecka.

3 Prowadzenie zajęć terapeutycznych-logopedycznych .
Plan terapii logopedycznej
wrzesień 2017- maj 2018
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

4 Współpraca z rodzicami
-rozmowy z rodzicami-informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
W trakcie stażu
Notatki

5 Kontakty z pracownikami placówek współpracującymi ze szkołą.
-nawiązywanie współpracy z PPP, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym (kuratorem).
-analiza dokumentacji oraz indywidualnych teczek.
W trakcie stażu
Wpisy w dzienniku, arkusze wywiadu.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust.2 pkt.4)

1 Ustalenie z opiekunem stażu form i godzin pracy. Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
wrzesień 2017
Potwierdzenie
opiekuna stażu.

2 Obserwacja pracy opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Obserwowanie i analizowanie pracy prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
wrzesień 2017-maj 2018 ;
Wnioski własne z obserwacji zajęć.

3 Prowadzenie działań w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza i ewaluacja.;
wrzesień 2017
- maj 2018;
Wnioski i obserwacje opiekuna, scenariusze zajęć.
Wpisy hospitacji zajęć w dzienniku.

4 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena swojej pracy.
Samoocena, ewaluacja zajęć.
czerwiec 2018
Teczka stażysty, sprawozdanie z okresu stażu.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz.
1189 ) - dalej zwana ustawą
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. 2013 poz. 393)

Nauczyciel stażysta:
Opiekun stażu:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.