X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37262
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego - pedagog

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na wychowawcę świetlicy i pedagoga szkolnego , plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2015r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu w dniu 01.09.2016r. Niniejszy aneks zawiera nowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

1. Imię i nazwisko: mgr Anna Romek
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty
3. Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
5. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. 2013 poz.393 )ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca2013 r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2015

IX 2015

IX 2015

V 2015
Zgromadzone materiały

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.
Czynny udział w posiedzeniach zespołów tworzonych dla uczniów w celu planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Samokształcenie w różnych dziedzinach według potrzeb wynikających z pracy szkoły (szczególnie związanych z zagadnieniami diagnozy psychopedagogicznej w celu dokonania właściwej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole)
Wyposażenie biblioteczki pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy.

okres stażu

Listy obecności

Listy obecności

Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

4. Współtworzenie dokumentów szkolnych.

5.Praca diagnostyczna.

6. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• PZO
Szkolny Program Profilaktyczny.
Modyfikowanie Zestawu Procedur Szkolnych.
Plan Pracy Pedagoga Szkolnego.
Diagnozowanie uczniów z klas I-III pod kątem ryzyka dysleksji.
Sporządzanie opinii pedagogicznych.
Prowadzenie zajęć matematycznych dla uczniów zdolnych. Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce poprzez stałą współpracę z wychowawcami - udział w zebraniach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów. okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Dziennik pedagoga.

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą pedagoga i wychowawcy świetlicy.
Stały kontakt z wychowawcami klas poprzez łącza internetowe - wysyłanie ważnych informacji (np. dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej) dla nauczycieli i wychowawców klas.
Bieżące wykorzystywanie dziennika elektronicznego do monitoringu ocen i frekwencji uczniów.
okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
Zgromadzone materiały

Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi pedagogami szkolnymi w ramach działającej przy PPP grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno- pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.
Współpraca z wychowawcami w zakresie udzielania rodzicom informacji nt. kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno- wychowawcze do poradni psychologiczno- pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych(przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy.
Współpraca z psychologiem z PPP-P w Łęczycy w celu rozwiązania problemów szkolnych i domowych uczniów.
Aktywna praca w ramach zespołu ewaluacyjnego opracowującego IPET. Udział w zebraniach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów. Koordynowanie działań zespołów powołanych dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy

Protokoły z posiedzeń

Dokumentacja pedagoga

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu
Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć dla uczniów uzdolnionych matematycznie.
Opracowanie IPET.
Tworzenie programu świetlicy szkolnej, sporządzanie sprawozdań z działalności świetlicy. Bieżące kierowanie działalnością świetlicy.
Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów związanych z profilaktyką antynikotynową, dopalaczami.. Okres stażu Protokoły z konkursów
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc i organizacja DEN, Dni Otwartych Szkoły oraz apeli szkolnych związanych z profilaktyką.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Współpraca z PSSE w Łęczycy.

Współpraca z GOPS w Górze Św. Małgorzaty

Współpraca z ZKSS w Łęczycy, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Współpraca z Łęczyckim Oddziałem PTTK
Współpraca z Komendą Policji w Łęczycy
Apele profilaktyczne w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Współpraca z samorządem i władzami gminy – wspieranie działań profilaktycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Gminę. Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów.

Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich – wspólne opracowywanie strategii działań wobec uczniów i ich rodzin będących pod opieką Sądu Rodzinnego

Organizacja rajdów pieszych, wycieczek krajoznawczych oraz przygotowywanie do konkursów.

Organizowanie spotkań, pogadanek.
Okres stażu
Publikacja sprawozdania na stronie internetowej Szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowaniu. Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki.

Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
Praca korekcyjno-kompensacyjna z uczniem
(przypadek edukacyjny).
Okres stażu Opis przypadków

Sporządziła: Zatwierdził:
Anna Romek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.