X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37255
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Witek

NAZWA I ADRES PLACÓWKI: Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu”
Ul. Jedności Narodowej 10
58-210 Łagiewniki

POSIADANE KWALIFIKACJE: Studia wyższe magisterskie – Uniwersytet Wrocławski, kierunek: pedagogika, blok: pedagogika opiekuńcza z terapią
Studia podyplomowe – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: mgr Marzenna Fedorska

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2017 – 31.05.2018

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omawianie ich
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli – wewnątrz placówki, poza nią, samokształcenie
• Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z rodzicami

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-03-2013 r.)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
Analiza przepisów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela.
Gromadzenie informacji z internetu oraz prasy poświęconej oświacie.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego, kserokopie dokumentów 20.09.2017

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, oraz zasad współpracy, podpisanie kontraktu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Określenie formy współpracy, spisanie kontraktu. Scenariusze, konspekty zajęć

Opiekun stażu
Wrzesień 2017

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

Analiza dokumentacji przedszkola: Statut Przedszkola, Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, Regulamin Przedszkola, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, Program profilaktyki logopedycznej, Program promocji zdrowia, Program grupy turystycznej, Ramowy rozkład dnia, Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych. Prowadzenie dokumentacji.

Zapisy w dzienniku. Notatki własne

Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu
Wrzesień 2017 oraz cały okres stażu

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu

Opracowywanie planów miesięcznych. Wpisy do dziennika zajęć. Opracowywanie scenariuszy zajęć.

Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
Uczestniczenie w szkoleniu BHP. Zapoznanie się z regulaminem BHP i regulaminem przeciw pożarowym. Praktyczne stosowanie nabytych wiadomości.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu BHP.

Wrzesień 2017

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego

Zebrana dokumentacja

Cały okres stażu

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu oraz stopnia realizacji przyjętego planu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Maj 2018

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Czerwiec 2018

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się z podstawą programową oraz programem wychowania.

Analiza podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego.

Notatki własne
Wrzesień 2017

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Obserwowanie zajęć. Omówienie i zapisanie wyników obserwacji.

Własne notatki, wnioski

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola lub innych nauczycieli
Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć. Prowadzenie zajęć. Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami
Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Udoskonalanie własnego warsztatu pracy.
Udział w radach pedagogicznych. Uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach. Lektura czasopism i literatury o tematyce pedagogiczno- wychowawczej. Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń.
Kserokopie interesujących artykułów

Cały okres stażu

Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej.
Korzystanie z zasobów internetu dotyczących edukacji. Publikacja w internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Przygotowanie dokumentacji nauczyciela stażysty z wykorzystaniem technologii komputerowej. Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.

Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji. Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w internecie. Płyta z elektronicznym zapisem dokumentacji nauczyciela stażysty

Cały okres stażu

Wykonywanie dodatkowych prac oraz przydzielonych zadań
Udział i organizacja uroczystości oraz imprez przedszkolnych. Dekoracje sal, gazetki. Informowanie nauczycieli o zarządzeniach, szkoleniach, konkursach, imprezach oferowanych przez inne instytucje.
Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania z uroczystości, raport z ewaluacji. Opracowany regulamin.

Cały okres stażu
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zgłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
Rozpoznawanie problemów dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Rozmowy z rodzicami.
Stała
obserwacja dzieci. Rozmowy z opiekunem stażu.
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw.

Notatki, arkusze obserwacji

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci

Uwzględnianie w pracy z dziećmi różnorodnych metod i form rozbudzających aktywność twórczą dziecka. Przygotowywanie dzieci do udziału w występach okolicznościowych.

Scenariusze, zdjęcia, zapisy w dzienniku

Cały okres stażu

Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych.

Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu. Udział w wycieczkach przedszkolnych.

Scenariusze, zdjęcia

Cały okres stażu

Realizacja zadań wychowawczo- opiekuńczych.
Udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne. Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć,
podczas imprez okolicznościowych, wycieczek, itp.

Notatki własne, wpisy do dziennika.

Cały okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Obserwacja i analiza zajęć, zapisanie wniosków.

Notatki własne, arkusze obserwacji

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola lub innych nauczycieli
Przygotowanie scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora, opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Omówienie zajęć.

Scenariusze zajęć, notatki.

Opiekun stażu
Cały okres stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Uwzględnienie uzyskanych opinii w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi.
Notatki własne.

Cały okres stażu

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego,
analiza i samoocena swojej pracy.

Samoocena, analiza własnych notatek.

Zebrana dokumentacja

Czerwiec 2018

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.