X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37239
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Patrycja Jurczyńska-Fedak
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole w Trąbkach Wielkich
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola
3. Stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi - uatrakcyjnianie i wzbogacanie zajęć
4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
5. Podsumowanie półrocznej/rocznej pracy z wnioskami

Formy/sposoby realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego/zapoznanie się z ich aktualizacją dotyczącą awansu zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami placówki - przedszkola
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji
- VIII/IX 2014
- V/2017
Sposób dokumentowania
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

Formy/sposoby realizacji
2. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych(warsztaty, kursy, konferencje)
- aktywne uczestnictwo w radach szkoleniowych WDN
- śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki
- uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z jej podstawową funkcją i wynikających z niej zadań (praca w zespole ds. ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną/poszukiwanie nowości wydawniczych
- sprawowanie pieczy nad biblioteką przedszkolną - przygotowywanie pomocy dydaktycznych
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- zaświadczenia, notatki, zebrana dokumentacja, wykaz bibliografii

Formy/sposoby realizacji
3. Program - dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- pedagogika zabawy Klanza
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
- metoda dobrego startu (MDS) M. Bogdanowicz
- odimienna metoda nauki czytania i pisania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak
- wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących w pracy z dziećmi
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- plany miesięczne/wpisy w dzienniku, scenariusze

Formy/sposoby realizacji
4. Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami na tematy dotyczące dzieci
- organizowanie uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców wg planu rocznego
- organizowanie zajęć warsztatowych z udziałem rodziców
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- plan współpracy, scenariusze

Formy/sposoby realizacji
5. Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja
Termin realizacji
- 2 razy w roku szkolnym
Sposób dokumentowania
- sprawozdania


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej

Formy/sposoby realizacji
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji min. planów miesięcznych, scenariuszy zajęć/uroczystości, kart pracy, sprawozdań itp.
- opracowywanie okolicznościowych dyplomów, podziękowań
- opracowywanie komputerowe informacji dla rodziców - gazetka grupowa
- wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej (emblematy, zdjęcia, karty pracy itp.)
- wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą /śledzenie innowacji w nauczaniu
- zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym
- przygotowanie prezentacji multimedialnych
- przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronach internetowych min. plan rozwoju zawodowego
- wykorzystanie technicznych środków kształcenia min. DVD, odtwarzacz CD, cyfrowy aparat fotograficzny
- korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- plany, scenariusze, konspekty, materiały zamieszczone na stronach internetowych


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
1. Wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych z innymi nauczycielami
2. Wymiana doświadczeń na RP
3. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki dla nauczycieli w przedszkolu

Formy/sposoby realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych/koleżeńskich dla innych nauczycieli
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli-dzielenie się doświadczeniem/wymiana poglądów
- wymiana wiedzy i opinii pomiędzy
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- konspekty, scenariusze

Formy/sposoby realizacji
2. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach samokształcenia RP
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora

Formy/sposoby realizacji
3. Pozyskiwanie czasopism (artykułów) i pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki - przydatnych w pracy nauczyciela
- opracowanie i udostępnienie w biblioteczce przedszkolnej scenariuszy zajęć oraz referatów i artykułów związanych z problematyką pracy nauczyciela
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- spis książek, artykułów


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci "Bezpieczny przedszkolak"
2. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
3. Opracowanie programu współpracy z rodzicami

Formy/sposoby realizacji
1. Realizacja programu według ustalonego harmonogramu we własnej grupie
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- tekst programu, konspekty zajęć, ewaluacja

Formy/sposoby realizacji
2. Realizacja projektu edukacyjnego "Bohater tygodnia"
- realizacja projektu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas"
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- tekst projektu, zdjęcia

Formy/sposoby realizacji
3. Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań
- włączenie rodziców do realizacji zadań programu pracy przedszkola(organizowanie różnorodnych spotkań ze specjalistami)
Termin realizacji
- wg potrzeb
Sposób dokumentowania
- scenariusze spotkań


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
1. Wdrożenie projektu współpracy z Caritasem w Trąbkach Wielkich celem niwelowania uprzedzeń w stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie
2. Promowanie placówki w środowisku lokalnym poprzez kultywowanie tradycji związanych z obchodami świąt
3. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola/gminy
4. Organizowanie zajęć dodatkowych w ramach rozwoju talentów dzieci

Formy/sposoby realizacji
1. Realizacja projektu wg ustalonego harmonogramu
2. Pochód Gwizduchów
- Wielkanocny Kogucik
3. Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym
4. Rozwijanie zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci uzdolnionych plastycznie
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- scenariusze, tekst projektu, potwierdzenia dyrektora, sprawozdanie z realizacji, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
1. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (instytucje)
2. Organizowanie spotkań z ludźmi ciekawych zawodów pracującymi w placówkach użyteczności publicznej
3. Udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym/ogólnopolskim
4. Rozwiązywanie różnorodnych sytuacji problemowych we współpracy ze specjalistami

Formy/sposoby realizacji
1. Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji użyteczności publicznej
- współorganizacja festynu przedszkolnego
2. Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, pielęgniarką itp.
3. Zachęcenie i motywowanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach min:
- zbiórka plastikowych nakrętek
- ogólnopolska akcja odbywająca się cyklicznie "Góra grosza"
- współorganizacja kiermaszu świątecznego na terenie przedszkola przy współudziale dzieci i rodziców
4. Nawiązywanie współpracy ze specjalistami: logopeda, psycholog, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w celu zintensyfikowania działań
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku wystąpienia problemów dydaktyczno-wychowawczych
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
- zapisy w dzienniku, zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
1. Sukcesy wychowawcze wśród swoich podopiecznych
2. Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne
3. Podziękowania od rodziców i dzieci

Formy/sposoby realizacji
1. wdrażanie innowacyjnych metod w pracy z dziećmi (osiąganie zamierzonych efektów we współpracy ze specjalistami oraz innymi nauczycielami)
2. Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich
3. Integrowanie i pobudzanie dzieci i rodziców do działania
- odkrywanie i wspieranie/rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci
Termin realizacji
- okres stażu
Sposób dokumentowania
-zdjęcia, dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych

Formy/sposoby realizacji
1. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego/wychowawczego
Termin realizacji
- okres stażu
sposób dokumentowania
- opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.