X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37238

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Aneks do planu rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2015r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. Zawiera on nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.

㤠7
1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, z
uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO OBEJMUJĄ:

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego(Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) IX 2015r.

IX 2016r.
IX 2016r.
IX 2016r.

- przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- przedłożenie oceny dorobku zawodowego za pierwszy rok odbytego stażu
- przedłożenie wniosku o kontynuację stażu,
- opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
IX 2016r.
- kontrakt

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (dwa razy w semestrze) i innych nauczycieli,
- omówienie obserwowanych zajęć.
cały okres stażu
- wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (dwa razy w semestrze) ,
- omówienie obserwowanych zajęć w obecności opiekuna stażu.
cały okres stażu
- konspekty zajęć,
- wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
- aktualizacja planów nauczania z matematyki;
- opracowanie planów pracy do zajęć opiekuńczo -wychowawczych w świetlicy szkolnej oraz planów pracy do zajęć pozalekcyjnych;
- opracowanie planów wynikowych z nauczanych przedmiotów: matematyki i zajęć komputerowych,
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- opracowanie programów pracy z uczniem słabym, objętym specjalnym programem nauczania;
- opracowanie pomocy dydaktycznych: gazetki, testy, pokazy multimedialne;
- udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
- doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych (komputera, Internetu)
– udział w szkoleniach z zakresu obsługi i poszerzenia wiadomości i umiejętności;
- przystąpienie do programu ”Diagnoza z Nowa Erą”;
- analiza sprawdzianu po szkole podstawowej;
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w ciągu każdego roku szkolnego
- zdjęcia
- zaświadczenia
- notatki
- konspekty zajęć
- dokumentacja szkolna

6. Publikacje własnych prac.
- bieżąca publikacja przygotowanych pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów i innych materiałów;
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego;
- opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego;
w ciągu całego stażu
IX 2016
- adresy stron internetowych publikacji;

8. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia),
- udział w warsztatach, szkoleniach , kursach podejmujących problematykę opieki, wychowania dzieci i młodzieży;
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych,
- uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,
cały okres stażu
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach,
- potwierdzenie udziału w spotkaniach;
- notatka

9. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
przedmiotowej,
- samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki a także przydatnej w prowadzeniu zajęć świetlicowych,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów wzbogacających pracownię matematyczną: plansze, testy, pomoce multimedialne i inne,
- opieka nad pracownią przedmiotową, dbanie o estetyczny wygląd sal świetlicy szkolnej,
- opieka nad gazetką matematyczną,
- przygotowywanie tematycznych gazetek ściennych zgodnie z planem pracy świetlicy oraz informacyjnych o bieżących sprawach świetlicy,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami przy współorganizacji imprez, apeli w szkole lub świetlicy szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy szkoły i planem pracy świetlicy szkolnej,
- nawiązanie współpracy z nauczycielami innych szkół.
systematycznie w okresie całego stażu
- zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć,
- notatka,
- zdjęcia
- poprawne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych,

10. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
- przeprowadzenie lekcji otwartej,
- pedagogizacja rodziców (referaty),
cały okres stażu
- referaty
- potwierdzenia

11. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
- ocena skuteczności własnych działań,
- dokonywanie w razie potrzeby modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
IX 2015r.
cały okres stażu
- wnioski,
- korekty w programach nauczania.

12. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
- analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów,
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego po pierwszym roku stażu
- złożenie wniosku o kontynuację stażu
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
cały okres stażu
VI 2018r.
VI 2018r.
1.IX. 2016r.
IX 2016r.
VI 2018r.
- wpisy w dokumentacji
przebiegu stażu,
- potwierdzenie opiekuna stażu, o gromadzeniu
dokumentacji,
- treść sprawozdania,
- wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. - obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
- indywidualne rozmowy z uczniami;
- konsultacje z innymi nauczycielami;
- kontakty z rodzicami uczniów (indywidualne, zebrania);
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- obserwacja i analiza możliwości uczniów
cały okres stażu
- potwierdzenie pedagoga szkolnego;
- bieżąca dokumentacja;
- notatki;

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
- realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy,
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
- odrabianie z dziećmi zadań domowych,
- planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)
cały okres stażu
(według potrzeb)
notatki

3. Prowadzenie zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną
- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki;
- objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach;
cały okres stażu
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych;

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę matematyczną
- udział w pracach kółka matematycznego;
- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach matematycznych;
cały okres stażu
- notatka

5. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
- współpraca z różnego typu organizacjami,
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę,
- współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
- współpraca z biblioteką szkolną oraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Kluczborku w celu organizowania zajęć czytelniczych,
- rozmowy indywidualne z uczniami,
- organizowanie zajęć profilaktycznych – pogadanek, zajęć tematycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata, przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole i poza nią,
- współorganizowanie wyjść pozaszkolnych do instytucji użytku publicznego,
- organizowanie spotkań z pracownikami instytucji pozaszkolnych i wycieczek (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska)
cały okres stażu
(według potrzeb)
- notatka;
- zdjęcia

6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
- organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z rocznym harmonogramem pracy szkoły;
- organizowanie konkursów w świetlicy szkolnej
- przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce matematycznej;
- praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
cały okres stażu
- notatka;
- scenariusze
- zdjęci
- dyplomy

7. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach
- praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym;
- udział w diagnozach zewnętrznych przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty (Operon, Nowa Era i inne)
cały okres stażu
- protokoły spotkań członków zespołu przedmiotowego;
- arkusze testów, analiza wyników

8. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
- coroczna ewaluacja planu wychowawczego szkoły;
- organizowanie i udział w wycieczkach szkolnych połączonych z profilaktyką;
- udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;
cały okres stażu
(według potrzeb)
- notatka;
- harmonogramy wycieczek
- zdjęcia

9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
- przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych,
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,
- organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.),
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, projektach,
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
cały okres stażu
- sprawozdania,
- potwierdzenia,
- adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym,
- protokoły konkursu,
- karty wycieczek,
- fotografie,
- zaświadczenia,

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych (komputer, projektor),
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów, narzędzi pomiaru dydaktycznego, pokazów, prezentacji multimedialnych, animacji, ćwiczeń interaktywnych) przy użyciu komputera,
- wykorzystanie komputerowych programów matematycznych podczas prowadzenia lekcji,
- zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć świetlicowych,
- korzystanie na zajęciach świetlicowych ze sprzętu audio i DVD,
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.),
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową,
- udział w bezpłatnych szkoleniach internetowych dla nauczycieli,
- dokumentowanie przebiegu stażu, cały okres stażu - scenariusze, dyplomy,
- plany pracy,
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera,
- zapisy w dzienniku,
- zaświadczenia o odbytych szkoleniach

2. Publikacje w Internecie
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, aneksu do planu rozwoju zawodowego, scenariuszy prowadzonych zajęć;
- publikacje na profilu szkoły na portalu społecznościowym zdjęć, opisów organizowanych w szkole uroczystości, akcji tematycznych itp.
cały okres stażu
- zaświadczenia o publikacji,
- publikacje na portalu społecznościowym

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
- wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym,
- korzystanie z portali edukacyjnych
cały okres stażu
- wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych i opiekuńczych;
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
cały okres stażu
- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Pomoc uczniom w procesie kształtowania osobowości
- stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy szkolne;
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród uczniów (rozmowa, kontrakt, zastosowanie nagród i kar)
- udział w warsztatach z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
- udział w warsztatach z zakresu przeciwdziałania agresji;
cały okres stażu
- notatki
- zdjęcia
- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych),
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych, organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom,
- opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań,
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie, w świetlicy szkolnej, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych,
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
- uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami;
cały okres stażu
dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych

4. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki,
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek,
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,
cały okres stażu (na bieżąco)
- notatki;
- potwierdzenie opiekuna stażu;

5. Stosowanie na lekcjach matematyki zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniami.
- zapoznanie się z dostosowaniami pracy z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną i stosowanie ich w pracy na lekcjach matematyki;
cały okres stażu
- notatki;
- potwierdzenie opiekuna stażu;

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej - aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno –pedagogicznej,
organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych,
- analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
Statutu Szkoły wraz z WSO,
programu wychowawczego szkoły,
szkolnego programu profilaktycznego i innych; regulaminu świetlicy szkolnej, regulaminu pracowni komputerowej i innych;
cały okres stażu
IX 2016r.
- potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
- praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole: przedmiotowym zespole matematyczno – przyrodniczym, zespole przedmiotów informatycznych, komisjach egzaminacyjnych powoływanych w szkole;
- aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- współpraca z Radą Rodziców;
cały okres stażu
- potwierdzenie opiekuna
stażu o pracy w wymienionych komisjach i zespołach;
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna

opracowała zatwierdzam do realizacji

.......................... ................................
Imię i nazwisko nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.