X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37158
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Kulikowska-Jopich
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Białymstoku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu   zawodowego nauczycieli
-analiza przepisów prawa oświatowego
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- pisanie sprawozdań z realizacji planu 2 razy w roku
-plan rozwoju zawodowego
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola
-udział w różnych(wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie)
-systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami
pedagogicznymi
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy

-potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu

3.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
- planowanie pracy rady przedszkola
- propozycje narad szkoleniowych
-opracowanie planu opiekuńczo, wychowawczo  dydaktycznego

-opracowane dokumenty

-plan na rok szkolny   2016/2017 2017/2018

4.
Współpraca z rodzicami
-opracowanie planu współpracy z rodzicami
-prowadzenie rozmów indywidualnych
-organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu   rocznego
-organizowanie rodzinnych konkursów plastycznych , literackich, badawczych z cyklu „Tworzymy Razem”
-prowadzenie teatru rodzica „Patałaszki na Bis”

-plan współpracy z rodzicami
-harmonogram rozmów
-scenariusze uroczystości
-kronika
-nagranie CD
okres stażu

2.Wykorzystywanie w pracy technologii  informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej   technologii informacyjnej i komunikacyjnej
-ukończenie kursów doskonalących
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy

-zaświadczenie o ukończeniu kursów 
okres stażu
2.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
-opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń
- przygotowanie dokumentacji
-wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów   edukacyjnych

-przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze   imprez
okres stażu

3.
Korzystanie z Internetu
-wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do   przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
-zamieszczanie informacji o  grupie w e-mailu grupowym
- komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych
-realizacja projektów etwinnig w ramach Europejskiej Współpracy Szkół

-przykłady materiałów z Internetu
- dokumentacja stażu
-elektroniczny dziennik projektów
okres stażu

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy   uroczystości

-konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
okres stażu
2. 

Wymiana doświadczeń na radach   pedagogicznych
-aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny)

-potwierdzenie dyrektora 

-opracowane materiały
okres stażu

3.
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
-opublikowanie na stronach internetowych:
 Planu rozwoju
 Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy   uroczystości

-teksty publikacji
-adresy stron internetowych
okres stażu

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych  związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub  postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć „English for Kids”
-opracowanie programu
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia   go
-realizacja programu według ustalonego planu pracy

-tekst programu
-ewaluacja.

4c Poszerzenie  zakresu  działań  szkoły, w   szczególności  dotyczących  zadań dydaktycznych, wychowawczych  lub  opiekuńczych .

1.
Realizacja programu Bezpieczny przedszkolak
-realizacja programu według ustalonego planu pracy

- konspekty zajęć, zdjęcia
okres stażu
2.
Prowadzenie Koła Szachowego „Szach”
- prowadzenie zajęć z dziećmi
-przygotowywanie i współorganizowanie Turnieju szachowego drużyn przedszkolnych

- przykładowe konspekty zajęć
-zdjęcia

okres stażu

3.
Pozyskiwanie środków na rzecz  przedszkola

- organizowanie kiermaszu świątecznego
-współpraca z rodzicami

-potwierdzenie dyrektora
2x w roku
okres stażu

4.
Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola
-przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym

- opracowane scenariusze, regulaminy
- zdjęcia
okres stażu

4e.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Organizacja akcji charytatywnych

-organizacja zbiórki na rzecz podopiecznych Placówki opiekuńczo wychowawczej, Stowarzyszenia Droga,
-zbiórka karmy i zabawek dla zwierząt ze schroniska
-udział w akcji „Wózki za nakrętki”
- zdjęcia, podziękowania

2.
Promowanie postaw ekologicznych

-udział w akcjach „Sprzątanie świata”
„Czyste powietrze wokół nas”
„Drzewko za makulaturę”
-organizacja prelekcji „Odnawialne źródła energii”

- zdjęcia
okres stażu

3.
Rozwijanie twórczej aktywności dzieci
-nawiązanie współpracy z Galerią im. Sleńdzińskich i Muzeum Alfonsa Karnego
-udział w cyklicznych zajęciach artystycznych
- zdjęcia

4.
Nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi
-zorganizowanie spotkania ze Strażnikiem Miejskim-pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami
-zorganizowanie spotkania z policjantem-pogadanka na temat zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia
-organizacja wycieczki do Straży Pożarnej
- zdjęcia
okres stażu
5.
Współpraca z placówkami oświatowymi

-organizacja integracyjnych spotkań z dziećmi i natiw speakerem Przedszkola Niepublicznego im. Piotrusia Pana
-zorganizowanie spotkań z pracownikami Biblioteki Klubu Garnizonowego w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-koordynowanie akcji BTCD
-realizacja projektów eTwinnig w ramach Europejskiej Współpracy Szkół

6.
Współpraca z poradniami specjalistycznymi

- wystawianie opinii o dziecku
-współpraca z logopedą PPP nr 2 w Białymstoku

-opinie
okres stażu
7.
Działania na rzecz promocji przedszkola w środowisku lokalnym

- zamieszczenie artykułów promujących naszą placówkę w „Podlaskich wieściach oświatowych”
-miesięcznik PWO
okres stażu

4f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.
Nagrody Dyrektora Przedszkola

-przykładne wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
-dyplom, podziękowanie
okres stażu

2.
Sukcesy w konkursach i Turniejach szachowych

-udział w konkursach, turniejach
-podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursów
okres stażu

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

- opisy dwóch przypadków
- analiza przyczyn
- pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych, wychowawczych lub innych

-opis i analiza dwóch przypadków
-wnioski
-zaświadczenia
okres stażu

Opracowanie Joanna Kulikowska-Jopich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.