X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37012

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Iwona Szałkowska Gdańsk, 01.09.2015
nauczyciel chemii i informatyki
w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Iwona Szałkowska
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2015
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Staż pracy: 10 lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje:
- studia magisterskie na kierunku chemia z przygotowaniem pedagogicznym,

- doktor nauk chemicznych

- studia podyplomowe z informatyki

- kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą

Data zakończenia stażu: 31 maj 2018

Cele:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
- poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego - wstępna analiza własnych umiejętności oraz zdefiniowanie własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły 08-2015 autorefleksja
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
08/09-2015
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz sporządzenie planu rozwoju zawodowego
01.09.2105
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły
- śledzenie zmian dokonywanych w karcie nauczyciela oraz w prawie oświatowym
cały okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji
cały okres stażu teczka/dokumentacja
Awans Zawodowy
- praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
cały okres stażu
- uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego
06.2018
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
06.2018
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
- współtworzenie dokumentacji: plan wychowawczy, PSO
cały okres stażu
PSO
- konstruowanie planu pracy podkomisji przyrodniczej
cały okres stażu
sprawozdania z pracy podkomisji
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych o tematyce chemicznej i informatycznej
cały okres stażu
potwierdzenia
- aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły, cały okres stażu
zaświadczenia
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniowe rady pedagogiczne)
wg ustalonego harmonogramu
wpisy w księdze protokołów
- przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w formie nieodpłatnych zajęć poza lekcyjnych
cały okres stażu
wpisy w dzienniku elektronicznym
2. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości pracy ZSM - pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu do spraw Ewaluacji
cały okres stażu
karta stanowiskowa
- współpraca z Pełnomocnikiem ZSM do spraw Systemu Zarządzania ISO i realizowanie zadań wynikających z potrzeb systemu
cały okres stażu
karta stanowiskowa
- Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy szkoły i jakości diagnozy edukacyjnej cały okres stażu
Potwierdzenia, przykładowe narzędzia
- Praca w ramach Komisji Przyrodniczej i Informatycznej, Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących oraz Komisji Wychowawczej
cały okres stażu
potwierdzenia
3. Branie czynnego udziału w przeprowadzaniu egzaminów organizowanych przez OKE - udział w przebiegu egzaminów zgodnie z funkcją wyznaczoną przez Dyrektora szkoły
zgodnie z przydziałem czynności protokoły z przebiegu egzaminów
4. Pedagogizowanie rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze) oraz w kwestiach podnoszenia jakości pracy szkoły - pogadanka, prezentacje multimedialne
cały okres stażu
protokoły ze spotkań z rodzicami
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym - aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych cały okres stażu
- aktywny udział w organizacji Dnia Otwartego ZSM
zgodnie z przydziałem czynności/cały okres stażu
scenariusz dnia otwartego

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Wykorzystywanie umiejętności zdobytych na studiach podyplomowych z Podstaw Informatyki i innych form doskonalenia w zakresie TIK do rozbudzania aktywności ucznia - wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów na potrzeby szkoły i własne oraz zajęć dodatkowych
cały okres stażu
opis działań, zdjęcia przykładowych prac
2. Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela - stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji szkolnej
cały okres stażu
sprawozdania, plany, raporty
- opracowanie testów, sprawdzianów oraz pomocy dydaktycznych (testy, karty prac, prezentacje multimedialne)
cały okres stażu
przykładowe pomoce dydaktyczne
- wykorzystywanie technologii informacyjnej do dokumentowania zaplanowanych zadań na stażu nauczyciela dyplomowanego
cały okres stażu
dokumentacja stażu
- wykorzystywanie programów edukacyjnych, multibooków oraz multiteki na lekcjach chemii i informatyki
cały okres stażu
przykładowe pomoce

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów
1. Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli - przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
w okresie stażu
scenariusze lekcji
2. Publikacje - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
2017/2018
zrzut z ekranu
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami - aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
cały okres stażu
poświadczenie nauczycieli współpracujących
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów - aktywny udział w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, Komisji Przyrodniczej i Informatycznej oraz Komisji Wychowawczej
cały okres stażu
poświadczenie nauczycieli współpracujących

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem wymagającym wsparcia z chemii - opracowanie planu, uzyskanie akceptacji Dyrektora i Rady Pedagogicznej, wdrożenie programu, ewaluacja programu w okresie stażu potwierdzenie Dyrektora

§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej - złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w okresie stażu zaświadczenie o złożeniu wniosku
- ukończenie kursu na egzaminatora
w okresie stażu
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2. Wykonywanie zadań egzaminatora - udział w pracach komisji egzaminacyjnej
w okresie stażu
poświadczenie dyrektora
3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce - przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego
- ukończenie studiów podyplomowych z informatyki
w okresie stażu
2014/2015
poświadczenie dyrektora
dyplom ukończenia

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Ukończenie studiów podyplomowych z Podstaw Informatyki
- wykorzystanie umiejętności nabytych na formie doskonalenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i w pracach Zespołu do spraw Ewaluacji i Systemu Zarządzania ISO
cały okres staż
dokumentacja z realizacji działań
2. Organizowanie wycieczek przedmiotowych - organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
wg kalendarza pracy ZSM
karty wycieczek
3. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych - organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego
wg kalendarza pracy szkoły
zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły
4. Organizowanie dodatkowych zajęć - prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się chemii
w okresie stażu
program zajęć
5. Organizowanie konkursów szkolnych - organizowanie szkolnego konkursu wiedzy o chemii, znanych chemikach, szkolnej chemicznej ligi zadaniowej ZSM, klasowych konkursów informatycznych
w okresie stażu
sprawozdanie z przebiegu konkursu

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania rozwojowe Formy realizacji Termin Dokumentowanie efektów

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym - spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu
poświadczenie pedagoga
2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną - realizacja zaleceń poradni
psychologiczno-pedagogicznej
w okresie stażu
praca z uczniem z opinią lub orzeczeniem
3. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenie absencji uczniów - udział w pracach komisji wychowawczej
cały okres stażu
plan wychowawczy szkoły
4. Współpraca z lokalnymi służbami (policja, straż miejska) - organizowanie prelekcji z udziałem policji, straży miejskiej
cały okres stażu
poświadczenie dyrektora szkoły
5. Podejmowanie działań na rzecz uczniów wymagających wsparcia i nagradzanie aktywności uczniów - organizowanie pomocy finansowej i materialnej oraz zakup nagród w konkursach
cały okres stażu
poświadczenie dyrektora szkoły
6. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych - dbanie o właściwe relacje w klasie, budowanie mostów kulturowych
cały okres stażu
zaświadczenia ze szkoleń, dokumenty własne

Powyższy plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Opracowała

Iwona Szałkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.