X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37007
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01. 09. 2015 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31. 05. 2018 r.

zajmowane stanowiska pracy: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego
wykształcenie: mgr filologii polskiej, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa

Rozporządzenie MEN z dn.1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli określa zadania, jakie w czasie trwania stażu
nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zrealizować:

§ 8. ust.1.

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Niezbędne wymagania do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego określa § 8 ust.2 ww. rozporządzenia, według którego sporządzono zamieszczony poniżej plan rozwoju zawodowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 8.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI/ZAKŁADANE EFEKTY
TERMINY
(Tabela)

1.
Zachęcanie uczniów do aktywnego włączania się w życie biblioteki.
- sprawowanie opieki nad Aktywem bibliotecznym,
- koordynowanie akcji „ Podaruj książkę bibliotece szkolnej”,
- cały rok szkolny
- raz w roku szkolnym
2.
Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów czytelniczych.
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych,
- dwa razy w roku szkolnym
3.
Prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów.
- opracowanie ankiety,
- analiza wyników,
- realizacja wniosków,
- raz w roku szkolnym
4.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności z zakresu
bibliotekoznawstwa.
- udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
- odwiedzanie bibliotecznych stron www,
- w zależności od oferty szkoleń
- wg potrzeb
5.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
- udział w szkoleniach,
- samodzielne studiowanie fachowej literatury,
- wg potrzeb
- wg potrzeb

§ 8.2.2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej.
- sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów na komputerze,
- przygotowanie materiałów dydaktycznych, dyplomów, konkursów, testów, scenariuszy,
- opracowanie dokumentów szkolnych,
- dokumentowanie przebiegu stażu,
- stosowanie technologii komputerowej do pisania niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
- protokołowanie elektroniczne posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- wykorzystanie wiadomości z Internetu na lekcjach
- wg potrzeb
2.
Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera.
- samodzielne poznawanie nowych funkcji i możliwości wykorzystania komputera,
- udział w nowoczesnych formach kształcenia – kursy, szkolenia,
- wykorzystanie dziennika elektronicznego „Synergia”,
- wg potrzeb
- w zależności od oferty szkoleń
- na bieżąco
3.
Publikacje w Internecie.
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: planu rozwoju zawodowego, konspektów lekcji, konkursów,
- początek stażu,
- w trakcie stażu
4
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez korzystanie z Internetu.
- wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego, prawa oświatowego, szkoleń, scenariuszy zajęć, nowości wydawniczych, wydarzeń kulturalnych, porad z zakresu dydaktyki i metodyki,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej,
- korzystanie z elektronicznych książek,
- wg potrzeb
5.
Współtworzenie strony internetowej szkoły.
- opracowywanie publikacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły,
- na bieżąco

§ 8.2.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI/ZAKŁADANE EFEKTY
TERMINY
1.

Udział w spotkaniach nauczycieli bibliotekarzy.
- dzielenie się pomysłami i doświadczeniami pracy w bibliotece szkolnej,
- zależne od terminów szkoleń/warsztatów
2.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
- wymiana doświadczeń z nauczycielami,
- współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych,
- wg potrzeb
3.
Publikacje w Internecie.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
- I półrocze r. szk. 2015/16
4.
Współpraca z nauczycielami innych
przedmiotów i pedagogiem szkolnym.
- opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów, imprez szkolnych, konkursów,
- wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań dydaktycznych i wychowawczych,
- analiza opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- cały okres stażu
5
Lekcje otwarte.
- prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
- 1-2 razy na semestr

§ 8.2.4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej biblioteki szkolnej.
- opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej,
- plan pracy Aktywu bibliotecznego,
- wrzesień 2015, 2016, 2017 r.
2.
Podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania i tworzenia tradycji szkolnych.
- współorganizacja imprez szkolnych, współpraca z nauczycielami przy organizacji uroczystości o charakterze środowiskowym,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym np. jasełka środowiskowe,
- zorganizowanie przedstawienia z okazji dnia KEN,
- cyklicznie
- grudzień 2015 r.
3.
Organizacja imprez propagujących czytelnictwo.
- ogłoszenie konkursów, wystaw, włączenie do realizacji uczniów, wychowawców,
- organizacja imprez bibliotecznych np. pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej,
- cyklicznie

§ 8.2.4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
1.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły,
- okres stażu
2
Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjść do WDK i biblioteki gminnej w Czyżowicach.
- wyjazdy na spektakle teatralne,
- wyjazdy do Żorskiego Centrum Regionalnego
- współpraca z WDK i Gminną Biblioteką Publiczną w Czyżowicach,
- wg potrzeb
3
Prowadzenie kroniki biblioteki szkolnej.
- wpisy do kroniki,
- zdjęcia z imprez szkolnych, itp.
- cały okres stażu

§ 8.2.4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi, osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Akcje charytatywne.
- współpraca z Powiatowym Domem Dziecka w Gorzyczkach,
- włączanie się we wszelkiego rodzaju zbiórki i akcje,
- wg potrzeb

§ 8.2.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w szkole.
- opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym lub/i wychowawczym,
- okres stażu

Opracowała: Gabriela Swoboda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.