X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37006

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Natalia Matuszek
nauczyciel stażysta
Publicznego Przedszkola nr 6 w Wodzisławiu Śl.

Data rozpoczęcia stażu: 11.09.2017 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.

Cel główny podjętego stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna rozpoczęcia i prowadzenia stażu

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
2. Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z dn. 1 marca 2013, poz. 393)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2017)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego
Termin realizacji,
osoba wspierająca
Dowody realizacji określonego działania
(Tabela)

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analizowanie przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego oraz Karty Nauczyciela.
Zaplanowanie swojej ścieżki kariery.
wrzesień 2017,
opiekun stażu
prawidłowy przebieg stażu, prawidłowo opracowany Plan Rozwoju Zawodowego, znajomość przepisów prawnych, terminowość

Rozpoczęcie współpracy ze swoim opiekunem stażu.
wrzesień 2017,
opiekun stażu
prawidłowy przebieg stażu

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji pracy w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Wodzisławiu Śl.:
- Koncepcja Pracy Przedszkola,
-Statut,
-Program Wychowawczy,
-przepisy BHP.
październik 2017,
opiekun stażu,
nauczyciele znajomość treści dokumentów

Zapoznanie się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i programem nauczania realizowanym w przedszkolu.
wrzesień 2017,
opiekun stażu
zapisy w dokumentach z przebiegu stażu

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz regulaminem wycieczek i spacerów.
wrzesień,
październik 2017,
opiekun stażu
znajomość przepisów, organizacja spacerów i wycieczek zgodnie z zapoznanymi zasadami bezpieczeństwa, zapisy w dzienniku

Poznanie technik prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu:
- dziennik zajęć pracy w przedszkolu,
- arkusze obserwacji dziecka w przedszkolu
listopad,
październik 2017,
opiekun stażu
prawidłowe prowadzenie dokumentacji, krótkie notatki

Prawidłowe opracowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedszkola:
- miesięczny plan pracy w przedszkolu,
- roczny plan pracy w przedszkolu,
- plan uroczystości przedszkolnych – tzw. kalendarium
cały okres stażu,
opiekun stażu
znajomość prawidłowego opracowania
i prowadzenia dokumentów obowiązujących nauczyciela

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola ( § 6 ust. 2 pkt 2 )

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego Termin realizacji
Osoba wspierająca Dowody realizacji określonego działania

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursie "Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego".
wrzesień 2017,
opiekun stażu
zaświadczenie

Konstruowanie planów pracy według poznanych zasad. Przygotowanie zajęć i ich analiza. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
cały okres stażu,
opiekun stażu
gromadzenie scenariuszów zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (raz w miesiącu), omówienie zajęć sporządzenie wniosków i wskazówek do dalszej pracy.
według harmonogramu ustalonego z opiekunem stażu
scenariusze zajęć

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (raz w miesiącu), omówienie zajęć, sporządzenie notatek.
według harmonogramu ustalonego z opiekunem stażu
notatki własne

Doskonalenie multimedialnych technik pracy – przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
cały okres stażu,
opiekun stażu,teczka stażysty z przykładami materiałów,
płyty CD z zapisem elektronicznym

Dbanie o kącik informacyjny dla rodziców.
Pedagogizacja rodziców na stronie internetowej przedszkola. cały okres stażu
informacje na gazetce przedszkolnej (w szatni),
informacja na stronie internetowej przedszkola

Pomoc w organizacji przedszkolnych imprez:
-Mikołaj – wyczekiwany gość
-Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych
-Przy wigilijnym stole – spotkanie
opłatkowe
-Bal w przestworzach – bal karnawałowy
-Babcia z Dziadkiem dziś świętują –
uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka
-Powitanie wiosny – korowód wiosenny
-Dzień czekolady
cały okres stażu
zdjęcia, notatki

Uczestniczenie w uroczystościach kulturalnych dla dzieci:
-udział w teatrzykach,
-wyjazdy na wycieczki.
cały okres stażu
zdjęcia, potwierdzenia wyjazdów

Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem wychowanków ( § 6 ust. 2 pkt 3 )

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego Termin realizacji
Osoba wspierająca Dowody realizacji określonego działania

Poznanie i udzielanie wsparcia dzieciom
poprzez ich obserwację. Diagnoza potrzeb i udzielenie im odpowiedniego wsparcia.
cały okres staż
wpisy w dzienniku, arkusze obserwacji i wywiadu, plany pracy z dziećmi

Współpraca z rodzicami dzieci poprzez udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych, udzielenie im informacji na temat dziecka.
cały okres stażu
własne notatki

Współpraca z rodzicami poprzez zaangażowanie ich w przygotowanie uroczystości obchodzonych w grupie.
cały okres stażu
scenariusze, fotografie

Umiejętność omawiania prowadzonych lub obserwowanych zajęć
( § 6 ust. 2 pkt 4 )

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskania awansu zawodowego Termin realizacji
Osoba wspierająca Dowody realizacji określonego działania

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Analizowanie ich przebiegu.
okres stażu
karty obserwacji, notatki własne

Omówienie i analiza wybranych scenariuszy własnych zajęć przed i po ich realizacji.
okres stażu
własne notatki.

Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy itp.).
według planu szkoleń Publicznego Przedszkola nr 6
w Wodzisławiu Śl.
potwierdzona obecność na szkoleniach- (zaświadczenia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.