X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36995
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Podejmowane działania
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje;

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:

- Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
- Ukończenie kursu j. angielskiego i przystąpienie do egzaminu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE).
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z dzieckiem;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – karty pracy, gazetki, plakaty, ilustracje, gry dydaktyczne, pokazy multimedialne, itp.;

3. Wdrażanie ciekawych metod pracy z dziećmi.

- Realizacja własnej innowacji pedagogicznej „ŚPIEWAM, TAŃCZĘ, POZNAJĘ ŚWIAT Z ZUMBA® KIDS JR.”
- Realizacja innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty „ Lubię Czytać” – zabawy sylabami według metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej;
- Stosowanie metody pedagogiki zabawy „ Klanza”;
- Stosowanie metody „Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej;
- Stosowanie metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

4. Publikacje własnych prac:
- Publikacja scenariuszy zajęć;
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć);
- Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji; oraz przeprowadzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Analiza wyników i wdrażanie wniosków do dalszej pracy.

W ciągu całego stażu
wrzesień 2015
wrzesień 2015
wrzesień 2015
Raz w miesiącu
Raz na dwa miesiące

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu
Systematycznie

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

- Obserwacja;
- Zebrania z rodzicami;
- Zajęcia otwarte dla rodziców;
- Spotkania indywidualne z rodzicami.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

- Obserwacja dzieci w środowisku przedszkolnym;
- Rozmowy z dziećmi nt. ich zainteresowań;
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów;
- Organizowanie wycieczek do pobliskich zakładów i miejsc pracy np.: apteki, na pocztę,
do sklepu itp.
- Organizowanie konkursów dla dzieci;

3. Uwzględnienie i praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
- Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności;
- Kierowanie dzieci wymagających opinii specjalistycznych badań i testów do poradni (dz. z trudnościami, dz. zdolne);
- Pedagogizacja rodziców podczas zebrań.

4. Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola.

- Nawiązanie współpracy z:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Komisariatem Policji w Opatówku, OSP
w Godzieszach Wielkich, Biblioteką Publiczną w Godzieszach Wielkich itp.

5. Współpraca z rodzicami.

- Spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym;
- Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców w szatni – systematyczne zamieszczanie informacji dotyczących grupy;
- Zajęcia otwarte dla rodziców;
- Wspólne imprezy i akcje na rzecz dzieci;
- Udział rodziców w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”;
- Zachęcanie rodziców do prezentowania swoich zainteresowań i zawodów;

6. Promowanie placówki i praca na rzecz środowiska lokalnego.

- Promowanie przedszkola na stronie internetowej ;
- Udział w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje;
- Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”;
- Udział w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

Wg potrzeb

Wg harmonogramu przedszkola

W ciągu całego stażu

Co roku
Wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela

- Zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola;
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy;
- Dokumentowanie przebiegu stażu;
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych (obrazków, kart pracy, rebusów, ankiet, dyplomów, zaproszeń) itp.;
- Wykorzystywanie portali internetowych do zdobywania informacji i doskonalenia własnej pracy;
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
- Korzystanie ze stron MEN, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.edux.pl, itp.;
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami;
- Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

Wg potrzeb

Wg potrzeb

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:

- Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami dzieci wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami do pracy z tymi dziećmi, uwzględnienie ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Pedagogizacja rodziców, rozwiązywanie problemów w rozmowach indywidualnych.

4. Współpraca z psychologiem i logopedą, zatrudnionymi w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych.

5. Stosowanie na zajęciach zróżnicowanych metod i form pracy z dziećmi.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela m.in.:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenia MEN;
- Przepisy BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Przepisy dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych.

2. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola;
- Roczne plany pracy;
- Regulaminy;
- Programy autorskie.

3. Praca w zespołach powoływanych w przedszkolu:
- Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej.

4. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

5. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

6. Współpraca z Radą Rodziców.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg planu pracy zespołu

Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Wg potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.