X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36992
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Joanna Dywan
Nauczyciel muzyki i plastyki Szkoły Podstawowej nr 164
im. bł. Franciszki Siedliskiej i Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

czas stażu: 2 lata i 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
przewidywana data zakończenia stażu: 31.05 2018

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz. U. 2013 r., poz. 393 ).

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 1 pkt 1)

(Tabela) Zadania Forma realizacji zadań Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego (ubieganie się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania nauczyciela dyplomowanego.
VIII/IX
2015r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego

2. Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji statutu , programu rozwoju szkoły , regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Stosowanie się do prawa szkolnego
Na bieżąco
Notatki własne, wyciągi regulaminu odpisy statutu itp.
3.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej
Wykorzystanie komputera i jego oprogramowania do sporządzania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą , awansem zawodowym oraz pracą szkoły
Wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej.
Korzystanie z komputerowych programów
muzycznych
Tworzenie ścieżek dźwiękowych, podkładów instrumentalnych
Na bieżąco
Notatki własne, komputerowe, prezentacje multimedialne, nagrania podkładów muzycznych.

4.Doskonalenie zawodowe, organizacja własnego warsztatu pracy. Samokształcenie, analiza wybranych publikacji, samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, muzycznej i plastycznej
Szkolenia zewnętrzne: warsztaty plastyczne, muzyczne
Szkolenia wewnętrzne organizowane na terenie szkoły
Okres stażu
Sprawozdania, zaświadczenia

1. Uczestnictwo w realizacji zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 1 pkt 2).

1.Przygotowanie oprawy muzycznej, artystycznej uroczystości i imprez szkolnych -współpraca z innymi nauczycielami
Dodatkowa praca z uczniami w dziedzinie artystycznej- muzyki, śpiewu, opracowanie scenariuszy i planów danej imprezy lub uroczystości, organizacja sprzętu nagłaśniającego itp.
Okres stażu Scenariusze, płyty, nuty, notatki własne, zdjęcia.
2. Prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych muzycznie. Prowadzenie koła wokalnego, scholi
Kierowanie uzdolnionych dzieci na konkursy muzyczne, plastyczne.
Reprezentowanie szkoły przez uczniów w środowisku lokalnym
Okres stażu
Dzienniki zajęć, potwierdzenia, występy, wystawy prac, dyplomy ,
3.Prowadzenie kroniki Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
Utrwalanie za pomocą zdjęć, komentarzy, ilustracji najważniejszych wydarzeń szkoły, zaangażowanie uzdolnionych uczniów w tworzeniu kroniki Okres stażu kronika
3. Promowanie szkoły dzięki współpracy z instytucjami kulturalnymi na terenie Krakowa. Podejmowanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, parafią, współpraca z Zarządem osiedla
Na bieżąco
Potwierdzenia działań, wpisy w dzienniku
4. Udział w pracach Zespołu Humanistycznego.
Udział w posiedzeniach
Opracowanie działań
Według harmonogramu opracowanego w zespole
Notatki własne, regulaminy,
5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zdobywanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących pracy szkoły, w każdym jej zakresie.
Według harmonogramu pracy szkoły
Potwierdzenia na listach obecności.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 8 ust. 1 pkt 3).

1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym i wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Pogłębianie wiedzy dzięki udziałowi w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, udział w warsztatach muzycznych i plastycznych, w sesjach metodycznych
Okres stażu
Zaświadczenia, własne refleksje i notatki.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących.
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
Okres stażu
Własne refleksje wynikające z uczestnictwa w formach doskonalenia , zaświadczenia ukończonych szkoleń i kursów.
3. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dzielenie się nią. Studiowanie literatury fachowej w drodze samokształcenia .
Na bieżąco.
Własne notatki
4. Obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli
Czerpanie informacji z wiedzy i doświadczenia innych.
Na bieżąco
Własne notatki

3.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt. 1)

1.Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych artystycznie.
Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów muzycznych i plastycznych dla uczniów
opracowanie regulaminów organizowanych konkursów np. Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
przygotowanie dyplomów i upominków
prezentacje prac
Okres stażu
Regulamin konkursu i protokół z jego przebiegu, dokumentacja
2. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań. Wdrażanie w życie programu wychowawczego szkoły.
Utrzymywanie kontaktów z rodzicami.
Wpajanie uczniom zasad kultury, szacunku do siebie i innych.
Indywidualna praca z poszczególnymi uczniami ,stosowanie różnych metod psychologiczno – pedagogicznych dostosowanych w zależności do charakteru i temperamentu uczniów.
Na bieżąco
Kserokopie dokumentów , notatki własne , wpisy w zeszycie nauczyciela przedmiotu i indywidualnej obserwacji uczniów.
3 .Aktywna realizacja zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Stały kontakt z pedagogiem szkoły , realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego w czasie zajęć, poznanie sytuacji problemowych uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami klas,
rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami
obserwację, prace plastyczne
Opieka nad uczniami przygotowującymi się do muzycznych, plastycznych konkursów szkolnych i międzyszkolnych
Współudział w organizowaniu
imprez (oprawa muzyczna)
uroczystości szkolnych i środowiskowych
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Na bieżąco notatki własne,
Scenariusze, płyty, nuty, zdjęcia.
4. Poszarzenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanych przedmiotów
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury
Okres stażu
Zaświadczenia, notatki własne

4.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2).

1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Praca z dziennikiem elektronicznym
Korzystanie z poczty elektronicznej, przekazywanie informacji rodzicom
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, korzystanie z Internetu w poszukiwaniu wiadomości, pomysłów dotyczących nauczanych przedmiotów, podkładów muzycznych, reprodukcji,
tworzenie ścieżek dźwiękowych,
Na bieżąco
Pomoce wykonane technologią komputerową Scenariusze, podkłady muzyczne, prezentacje multimedialne
2. Realizacja programu nauczania z wykorzystaniem komputera w szkole Przekazywanie wiedzy uczniom , zachęcanie do korzystania z komputera m.in. w przypadku tworzenia różnego rodzaju projektów, zdjęć, prezentacji multimedialnych.
Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych, opracowanie elementów dekoracji, tworzenie testów, scenariuszy, śpiewników, prezentacji multimedialnych Wykorzystywanie podczas lekcji pomocy multimedialnych.
Okres stażu Prezentacje
prac uczniów.
Pomoce wykonane technologią komputerową

5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych , w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3).

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
2. Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywaną pracą.
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, imprez szkolnych
Praca w komisjach konkursów muzycznych i plastycznych.
Przekazywanie spostrzeżeń i materiałów innym nauczycielom
Pomoc w przygotowywaniu akademii i innych imprez
Zamieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Udostępnianie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, elementów dekoracji, opracowanie piosenek do uroczystości
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Podziękowania, dyplomy, własne refleksje, scenariusze, nagrania
Adres strony internetowej
Scenariusze, konspekty, utwory muzyczne

6. Realizacja co najmniej trzech zadań wyszczególnionych w (§ 8 ust. 2 pkt 4).

1. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych -opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów lub występów muzycznych, plastycznych.
Przeprowadzanie konkursów muzycznych i plastycznych.
Praca z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych , opieka nad uczniami podczas przygotowania projektu gimnazjalnego.
Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole m.in. systematyczne gromadzenie materiałów oraz projektowanie szaty graficznej do kroniki Gimnazjum, dekorowanie korytarzy szkolnych, funkcja nauczyciela wspomagającego,
Okres stażu
Sprawozdania, listy uczestników, regulaminy
2.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Współpraca z Młodzieżowymi Domami Kultury
Współpraca ze środowiskiem kulturalnym osiedla, parafią oraz instytucjami kulturalnymi miasta Krakowa
Rozwijanie zainteresowań młodzieży sztuką.
Okres stażu
Karty wycieczek dokumentacja imprez artystycznych.
Podziękowania, zaświadczenia
3.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniami uzdolnionymi wokalnie.
Przygotowanie uczniów do występów artystycznych
Okres stażu
Tekst programu, dziennik zajęć

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)

Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki oraz publikacji w Internecie
-współpraca ze szkolnym pedagogiem
Okres stażu
Notatki własne, potwierdzenia
Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz wychowawcami, pedagogiem szkolnym
1)Zdiagnozowanie wybranych problemów
2)Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
3)Podsumowanie oraz wnioski,
4)Wprowadzenie działań naprawczych.
Okres stażu
Analiza przypadków,
Notatki własne

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.