X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36964

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ WŁOSKIEGO

Miejscowość, rok

Nauczyciel: ....
Nazwa placówki: ....
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: ..............
Data zakończenia stażu: ..............

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cele awansu:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.(§ 8 ust. 2 pkt 1)

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
− udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
− udział w radach szkoleniowych, adekwatny do potrzeb własnych i szkoły
2.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej
- stosowanie różnorodnych metod w procesie edukacyjnym
- udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli
II etapu edukacyjnego
- współpraca z metodykiem języka angielskiego
3.Studiowanie szeroko pojętej literatury i czasopism metodycznych przydatnych w pracy
− korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej i pedagogicznej
− wyszukiwanie nowych publikacji książkowych i ciekawych artykułów w czasopismach oświatowych
− studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
4.Rozbudzanie aktywności uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności, pielęgnowanie uzdolnień
- organizowanie konkursów z języka angielskiego
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich
- praca z uczniem uzdolnionym
- zindywidualizowana praca z uczniami mającymi trudności dydaktyczne
- organizowanie wycieczek szkolnych
5.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- współpraca z Dyrektorem
- współpraca z Samorządem Uczniowskim
- udział w pracach zespołu przedmiotowego II etapu edukacyjnego
- ewaluacja dokumentacji szkolnej.
6.Inicjatywy Kulturalne
- organizowanie i współpraca przy realizacji okolicznościowych imprez na terenie szkoły
7.Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
- zebrania i konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów
- rozmowy na temat trudności wychowawczych i problemów dydaktycznych uczniów, wyznaczanie wspólnego kierunku działań

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§ 8 ust. 2 pkt 2)

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i informacyjnych
− wykorzystanie programu Office przy sporządzaniu planów i dokumentacji szkolnej, materiałów do pracy, testów, konkursów przedmiotowych
2.Korzystanie z zasobów Internetu
−przeglądanie stron internetowych zawierających informacje na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz strony MEN w celu uaktualniania swojej wiedzy w zakresie rozporządzeń i aktów prawnych dotyczących awansu i pracy nauczyciela
− wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela do wzbogacania warsztatu pracy jak również wyszukiwania interesujących szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli.
3.Współredagowanie szkolnej strony internetowej
- przygotowanie i umieszczanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej
4.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z uczniem
−wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych,
−prowadzenie zajęć przy użyciu komputera, tablicy multimedialnej i rzutnika multimedialnego

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3)

1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli stażystów
- wymiana spostrzeżeń, doświadczeń podczas spotkań Rady Pedagogicznej
- aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego II etapu edukacyjnego
(wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie dyskusji).
2.Opieka nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną
- prowadzenie zajęć w obecności praktykantów
- obserwacja lekcji prowadzonych przez studentów
3. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy
- udostępnianie własnego warsztatu pracy innym nauczycielom (scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne)
- publikowanie sprawozdań z imprez i uroczystości na stronie internetowej szkoły
4.Współpraca z nauczycielem języka niemieckiego
- współorganizacja przedsięwzięć na terenie placówki np. imprez szkolnych, konkursów.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich(§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

1.Opracowanie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych z języka włoskiego
2.Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka włoskiego
- praca w oparciu o przygotowany plan
3.Opracowanie dostosowań edukacyjnych dla uczniów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- praca z uczniami posiadającymi orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.(§ 8 ust. 2 pkt 4 b)

1.Uzyskanie uprawnienia Egzaminatora OKE
- ukończenie kursu dla kandydatów na egzaminatorów
- uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów
2.Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
- wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów z języka angielskiego lub włoskiego
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2. pkt 4 c)

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka włoskiego
2.Przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego
- prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego
3.Praca z uczniami mającymi trudności w nauce
- prowadzenie zajęć ZDW z języka angielskiego okres stażu
4.Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
- przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych dla społeczności lokalnej;
5.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- przygotowanie konkursów i ich prze¬prowadzanie

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2. pkt 4 e)

1.Podejmowanie różnych działań w powiązaniu z innymi strukturami
- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz promocji kultury i języków obcych okres stażu
2.Kształtowanie postaw uczniów w społeczności szkolnej i środowisku pozaszkolnym
- współpraca z pedagogiem szkolnym (wspólne analizowanie problemów i podejmowanie decyzji)
- współpraca z rodzicami(wspólne podejmowanie decyzji w sprawach dydaktyczno-wychowawczych)
3.Współpraca z Radą Osiedlową ........
- pozyskiwanie środków na dofinansowanie konkursów,
- Zapraszanie przedstawicieli RO na konkursy szkolne lub międzyszkolne

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8 ust. 2 pkt 5)

1.Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
opis i analiza przypadku
2.Uzyskanie znaczących miejsc w konkursach przez uczniów
- uczniowie, nad którymi sprawuję opiekę uzyskują wysokie miejsca w konkursach szkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich

podpis nauczyciela
..................

zatwierdzam do realizacji
........................
(data, podpis Dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.