X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36814
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

1. § 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu:
W ciągu całego stażu

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2016
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem:
- spotkania informacyjne (dotyczące procedury awansu),
- spotkania diagnostyczne (analiza wiedzy, umiejętności, doświadczeń, potrzeb i problemów nauczyciela ubiegającego się o awans),
- spotkania poświęcone doskonaleniu (omawianie literatury pedagogicznej).
Raz w miesiącu
- Przestrzeganie ustalonych terminów spotkań.
W ciągu całego stażu
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
W ciągu całego stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (analiza, konsultacji, opracowywanie konspektów zajęć).
W ciągu całego stażu
- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji.
W ciągu całego stażu

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- Opracowanie pomocy dydaktycznych: kart pracy, gazetek, testów, pokazów multimedialnych.
- Dostosowywanie form i metod pracy do uczniów z uwzględnieniem ich indywidualności.
- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach, konferencjach, kursach oraz warsztatach metodycznych.
- Analiza sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty po klasie III.
- Praca w zespołach przedmiotowych i nie tylko.
W ciągu całego stażu
3. Publikacje własnych prac:
- Publikacja scenariuszy lekcji.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
W ciągu całego stażu
4. Prowadzenie lekcji otwartych z edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego.
W ciągu całego stażu
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, teczka wychowawcy.
W ciągu całego stażu

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki:
- Dokonywanie corocznej ewaluacji planu pracy wychowawczej,
- Organizowanie wycieczek edukacyjnych połączonych z profilaktyką.
Według potrzeb
2. Przygotowywanie gazetek klasowych poświęconych różnej tematyce.
W ciągu całego stażu
3. Promowanie szkoły poprzez udział uczniów w różnych konkursach:
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
- Organizowanie konkursów.
Według potrzeb
4. Prowadzenie zajęć w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
- Kółko matematyczno-polonistyczne
- Artystyczne Kółko Języka Angielskiego
- Kółko czytelnicze „Ja i moja wyobraźnia”
- Kółko artystyczne
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach.
Według harmonogramu

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie internetu za zajęciach zarówno z edukacji wczesnoszkolnej jak i języka angielskiego.
Na bieżąco
2. Korzystanie z tablicy interaktywnej oraz innych pomocy dydaktycznych np. mooltibook-a.
Na bieżąco
3. Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
Według potrzeb
4. Pisanie planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, protokołów hospitacji, sprawozdań, testów oraz innej dokumentacji.
Na bieżąco
5. Dbanie o wygląd szkolnej strony internetowej.
Na bieżąco

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela
zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Korzystając z różnego rodzaju form doskonalenia.
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Na bieżąco
2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
Na bieżąco
3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: wycieczki, imprezy klasowe, imprezy środowiskowe.
Na bieżąco
4. Stosowanie zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.
Na bieżąco

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: plan pracy szkoły, statut szkoły, program wychowawczy szkoły, regulamin oceniania wewnątrzszkolnego.
Na bieżąco
2. Praca w zespołach powoływanych w szkole:
- Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej
- Zespół do Spraw Bezpieczeństwa;
- Zespół do Analizy Badań Edukacyjnych.
Systematycznie
3. Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Na bieżąco
4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Według harmonogramu
5. Współpraca z Radą Rodziców.
Według harmonogramu
6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Systematycznie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.