X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36806
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR MAŁGORZATA RYBA
NAUCZYCIEL MIANOWANY
W BURSIE SZKOLNEJ W KRAŚNIKU

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018r.

CELE STAŻU:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny i twórczy udział w życiu bursy i społeczności lokalnej.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Na podstawie prawnej:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191 i 1198 oraz 2015 r. poz. 357 i 1268)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013r., poz. 393).

ZADANIA ORGANIZACYJNE

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego: ustawy, rozporządzenia.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX.2015r.
IX 2015r.
wniosek o rozpoczęcie stażu
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy.
cały okres stażu
potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, analiza opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
po zakończeniu stażu
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2. pkt. 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

1.Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy bursy.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z nauczycielami:
opracowanie dokumentów, planów pracy.
cały okres stażu
protokoły RP
wpisy w dzienniku
2.Udział w pracach zespołu wychowawczego i ds. ewaluacji.
Udział w posiedzeniach zespołu.
cały okres stażu
pisemne potwierdzenie
3.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
cały okres stażu
zaświadczenie o ukończeniu szkoleń
4.Dbanie o poszanowanie tradycji bursowskich.
Organizacja imprez i uroczystości bursowych:
• Święto Niepodległości
• Współorganizowanie kolacji Wigilijnej
• Walentynki
• Wielkanoc
• Święto Konstytucji 3 Maja
Współpraca z samorządem wychowanków.
cały okres stażu
zdjęcia
potwierdzenia dyrektora
5.Rozbudzanie w wychowankach motywacji do samodzielnej pracy, rozwijania i doskonalenia posiadanych zdolności.
Przygotowanie i udział wychowanków w konkursach.
cały okres stażu
dyplomy, wpisy w kronice

§ 8 ust. 2. pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz pracą w bursie.
cały okres stażu
scenariusze
2.Poszukiwanie materiałów o tematyce związanej z pracą opiekuńczo-wychowaczą bursy. Śledzenie edukacyjnych serwisów internetowych.
Poszukiwanie informacji i inspiracji do pracy z młodzieżą.
cały okres stażu
adresy stron internetowych
3.Opracowanie publikacji. Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego.
w trakcie stażu
potwierdzenie publikacji

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej. Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Opracowanie rocznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczych przy współudziale grona pedagogicznego.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora
2.Udział w pracach zespołu wychowawczego oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Uczestniczenie
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych w zakresie problemów opieki i wychowania .
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców.
Opracowanie i udostępnianie innym wychowawcom scenariuszy zajęć.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych wychowawców.
cały okres stażu
scenariusze zajęć
wnioski z obserwacji
harmonogram i tematyka rad szkoleniowych
3.Przygotowanie i wygłoszenie referatu na szkoleniowej radzie pedagogicznej. Prelekcja przygotowanego materiału.
w trakcie stażu
lista obecności lub tekst prelekcji

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z zakresu zajęć integracyjno-adaptacyjnych. Opracowanie tematyki zajęć warsztatowych z zakresu integracji i adaptacji.
Realizacja zajęć.
cały okres stażu
tematy zajęć warsztatowych
2.Realizowanie programu profilaktyki i programu wychowawczego w grupie. Realizacja niektórych zagadnień profilaktyki dla młodzieży.
w trakcie stażu
potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizacja czasu wolnego. Organizacja czasu wolnego ukierunkowana na edukację kulturalną i uczestnictwo.
cały okres stażu
tematyka wyjść
2.Współpraca ze szkołami. Kontaktowanie się w miarę potrzeb z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.
Weryfikacja postępów w nauce i zachowaniu.
cały okres stażu
ksero z dziennika:
kontakty ze szkołą
3.Aktywne włącznie rodziców w proces wychowawczy. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.
Informowanie rodziców o niepokojących sygnałach w zachowaniu wychowanka.
Podejmowanie wspólnych ustaleń i ich realizacja.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora
ksero z dziennika:
kontakty z rodzicami
4.Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Organizowanie wyjść grupowych do Muzeum Regionalnego w Kraśniku.
cały okres stażu
wpisy w dzienniku
dokumentacja fotograficzna

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej i edukacji. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, PCPR, MOPS, GOPS. cały okres stażu notatki służbowe
2.Współpraca z pedagogami i nauczycielami szkolnymi. Rozmowy indywidualne.
cały okres stażu
wpisy w dziennikach

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Umiejętne rozpoznanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
Wnikliwa obserwacja.
Zdiagnozowanie sytuacji rodzinno-bytowej i szkolnej wychowanka.
Dobór metod wychowawczych adekwatnych do sytuacji.
cały okres stażu
opis i analiza dwóch przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Podpis nauczyciela Zatwierdzam do realizacji

........................ ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.