X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36787

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
2. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Bolesława Prusa w Jelczu- Laskowicach
3. Stanowisko: wychowawca świetlicy, nauczyciel języka polskiego
4. Posiadane wykształcenie:
- studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne;
- studia wyższe magisterskie: Uniwersytet Wrocławski,
kierunek: Filologia polska, specjalność: Edukacja nieformalna. Polonista jako lider i animator społeczności lokalnej;
- studia licencjackie: Uniwersytet Wrocławski, kierunek: Filologia polska.

II. STAŻ
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
2. Data zakończenia stażu 31.05.2018
3. Długość stażu: 9 miesięcy
4. Opiekun stażu:
5. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3:

III. CELE STAŻU
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
- poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia;
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym.
• Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. poz. 393 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

V. PLAN DZIAŁANIA

Powinności nauczyciela stażysty

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§6 ust. 2 pkt 1)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
- Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie oświatowej.
IX 2017
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego
i rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole.
Notatki z analizy przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu;
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty, jak i opiekuna stażu.
IX 2017
Kontakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
- Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
IX 2017
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
4. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji.
- Udział w Radach Pedagogicznych, obserwacja, rozmowy z opiekunem stażu.
- Analiza dokumentacji szkoły, dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika świetlicowego oraz dziennika elektronicznego.
IX 2017 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki własne z analizy dokumentacji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz wpisy w dzienniku.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
- Udział w szkoleniu BHP.
IX 2017
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres stażu.
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg przyjętego planu rozwoju.
VI 2018
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu,
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
IX 2017
Plan pracy świetlicy, scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, logopedą i psychologiem.
Cały okres stażu.
Kontakty interpersonalne m. in. z uczniami, rodzicami i psychologiem.
3. Zapoznanie z literaturą pedagogiczną.
- Czytanie czasopism pedagogicznych i literatury fachowej.
Cały okres stażu.
Krótkie, pisemne recenzje przeczytanych pozycji.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym kształceniu. - Udział w Radach Pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli (warsztaty, kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne).
- Studia podyplomowe:
Diagnoza i terapia pedagogiczna.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, lista obecności na Radach Pedagogicznych.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego oraz przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- Przygotowanie zajęć przy pomocy komputera, praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty (zapis elektroniczny dokumentacji stażu na płycie, wydruk z Internetu).
6. Pomoc w nauce i w wyrównywaniu braków szkolnych. - Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców. Zajęcia dla uczniów z Ukrainy, w wieku 6 – 13 lat.
IX – VI 2017
Prowadzenie dziennika elektronicznego.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami.
- Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami:
* zbieranie informacji o rodzinie i środowisku, w którym wychowują się uczniowie;
* zbieranie informacji o dysfunkcjach rozwojowych uczniów;
*sprawy bieżące związane z życiem szkoły.
Cały okres stażu
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
2. Poznanie i udzielania wsparcia w środowisku uczniów.
- Obserwacje uczniów i rozmowa z nimi;
- Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia.
Cały okres stażu
Notatki z przeprowadzonych obserwacji i rozmów.
3. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
- Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim oraz udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły (apele, wycieczki, konkursy):
* dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka;
* organizacja upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
* zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia;
* zorganizowanie zabawy andrzejkowej;
* przeprowadzenie akcji „Góra grosza”;
*pomoc w zorganizowaniu zabawy choinkowej;
* organizacja w szkole Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom;
* pomoc w zorganizowaniu imprezy „Piknik u Prusa”.
Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu lub inne osoby odpowiedzialne za przygotowanie imprezy szkolnej, dokumentacja szkoły.
4. Poszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków.
- Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji;
- Troska o dobry kontakt z rodzicami.
Cały okres stażu
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
5. Kontakty z pracownikami placówek współpracujących ze szkołą (PPP, Policja, Sądy, kuratorzy) oraz rodzicami uczniów. - Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach;
Cały okres stażu
Spis niezbędnych telefonów i adresów do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
6. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej. - Rozmowy z rodzicami;
- Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Cały okres stażu.
Analiza własna w postaci notatek.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Arkusze obserwacji lekcji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza.
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
Opinia osoby hospitującej.
3. Analiza i samoocena swoich zachowań.
- Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych;
- Uwzględnienie opinii opiekuna stażu.
Cały okres stażu.
Samoocena.
Wyciąganie wniosków potrzebnych do dalszej pracy. Uwzględnienie porad opiekuna stażu w stosunku do dalszej pracy.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
- Samoocena.
V 2018
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły
Jelcz- Laskowice, dnia .......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.